Wydanie specjalne czerwiec 2014

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Wydanie specjalne czerwiec 2014

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Zastosowanie afliberceptu (leku Eylea) w terapii postaci wysiękowej zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem u pacjentów nieodpowiadających na dotychczasowe leczenie (str. 5) Halina Wykrota, Krzysztof Trzciąkowski Use of Aflibercept (Eylea) in the Treatment of Wet Form of Age-related Macular Degeneration in Patients with Loss of Response to Previous Treatment
ranibizumab, aflibercept, bewacyzumab, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD), neowaskularyzacja naczyniówkowa (CNV), inhibitory czynnika wzrostu śródbłonka naczyń (anty-VEGF), optyczna koherentna tomografia (OCT). (str. 9) Agnieszka Kubicka-Trząska, Izabella Karska-Basta, Joanna Miniewicz-Kurkowska, Piotr Oleksy, Monika Węglarz, Joanna Kobylarz, Bożena Romanowska-Dixon Results of Intravitreal Aflibercept Treatment in Eyes Resistant to Ranibizumab and Bevacizumab in Patients with Exudative Age-related Macular Degeneration
Leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem lekiem Eylea w aspekcie wyboru najkorzystniejszej terapii dla pacjenta leczonego w ośrodku prywatnym – opis trzech przypadków (str. 14) Adam Cywiński, Daniela Ferda, Małgorzata Świgoń Treatment of Exudative Age-related Macular Degeneration Using Eylea Concerning Selection of the Best Therapy for a Patient Treated in Private Medical Center – Report of Three Cases
Skuteczność afliberceptu (leku Eylea) w leczeniu wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem u chorych z niską ostrością wzroku – opis przypadków (str. 20) Izabella Wójcicka-Balińska1, Magdalena Ulińska1,2 The Effectiveness of Aflibercept (Eylea) in Wet Form of Age-related Macular Degeneration Cases with Low Visual Acuity – Case Series
Regresja zmian neowaskularnych i wysiękowych w plamce w przebiegu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem po jednorazowym podaniu afliberceptu – doświadczenia własne (str. 23) Ewa L. Czaplicka1,2, Agata Brązert1, Jarosław Kocięcki1,2 Regression of Macular Neovascular and Exudative Changes in Age-related Macular Degeneration after Single Aflibercept Injection – Own Experience
Ocena skuteczności terapii iniekcjami doszklistkowymi afliberceptu u pacjentów leczonych wcześniej ranibizumabem z powodu wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (str. 27) Katarzyna Skoczylas-Piechowiak1, Jan Kucharczuk2, Zbigniew Małolepszy1, Marek Kubas3 Evaluation of the Aflibercept Intravitreal Injections Effectiveness in Patients Previously Treated with Ranibizumab Due to Wet Form of Age-related Macular Degeneration
Aflibercept w leczeniu neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – pierwsze doświadczenia kliniczne (str. 35) Elżbieta Oczkowska, Alicja Dębicka Aflibercept in the Treatment of Neovascular Age-related Macular Degeneration – First Clinical Experience
Zastosowanie leku Eylea w terapii cystoidalnego obrzęku plamki w przebiegu zakrzepu gałęzi skroniowej górnej żyły środkowej siatkówki – doniesienie wstępne (str. 39) Agnieszka Nowosielska, Piotr Fryczkowski Eylea Use in Cystoid Macular Edema Treatment Due to Branch Retinal Vein Occlusion – Preliminary Report
Surowicze odwarstwienie nabłonka barwnikowego siatkówki a terapia anty-VEGF – opis przypadku (str. 42) Adam Cywiński, Daniela Ferda Pigment Epithelial Detachment and anti-VEGF Therapy – Case Report