Numer 3/2012

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Numer 3/2012

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Etiologia stożka rogówki i molekularne aspekty choroby – aktualny stan wiedzy (str. 9) Justyna A. Karolak1,2, Jacek P. Szaflik3, Marzena Gajęcka1,2 Etiology of Keratoconus – Current State of Knowledge
Corneal cross-linking w leczeniu stożka rogówki – 3-letnie obserwacje własne (str. 14) Justyna Izdebska1,3, Iwona Liberek2,3, Jerzy Szaflik1,3 Corneal Cross-Linking in Keratoconus Treatment – 3 Years of Own Experience
Dystrofia siateczkowata rogówki w mikroskopii konfokalnej w materiale własnym (str. 20) Monika Udziela1,2, Jacek P. Szaflik1,2, Monika Ołdak2,3, Aneta Federowicz3, Jerzy Szaflik1,2 Confocal Microscopy of Lattice Corneal Dystrophy – Own Material
Keratoplastyka tektoniczna w leczeniu zaburzeń powierzchni oka (str. 25) Dorota Kopacz, Piotr Maciejewicz, Dariusz Kęcik Tectonic Keratoplasty in Ocular Surface Disorders Treatment
Przydatność diagnostyki in vitro w trudnych przypadkach Acanthamoeba keratitis, wymagających postępowania farmakoterapeutycznego i chirurgicznego (str. 28) Jacek P. Szaflik1, Marcin Padzik2, Lidia Chomicz2, Gabriela Olędzka2, Justyna Izdebska1, Jerzy Szaflik1 Usefulness of in vitro Diagnostics in Difficult Incidences of Acanthamoeba keratitis Requiring Pharmacotherapy and Surgical Management
Keratitis filamentosa, czyli nitkowate zapalenie rogówki – aktualne poglądy nt. patogenezy oraz możliwości terapeutycznych (str. 33) Magdalena Targońska1, Katarzyna Ryznar-Stanioch1, Dariusz Dobrowolski2 Keratitis Filamentosa (Filamentary Keratitis) – Current Opinions about Pathogenesis and Treatment Options
Operacje łączone z wykorzystaniem keratoprotezy czasowej w chirurgicznym leczeniu urazów gałki ocznej (str. 36) Robert Rejdak1,2, Magdalena Futyma2, Dariusz Haszcz1, Małgorzata Szkaradek2, Wesam Taslaq2 Combined Procedures Using Temporary Keratoprosthesis in Surgical Treatment of Ocular Trauma
Porównanie pomiarów grubości rogówki u osób dorosłych za pomocą pachymetru Pacline Optikon oraz OCT Visante (str. 39) Małgorzata Mulak1, Katarzyna Rozmysłowska2, Anna Markuszewska1, Bartłomiej Markuszewski1 Corneal Thickness Measurements Comparison in Adults Using Pacline Optikon and OCT Visante Pachymeters
Ocena koaksjalnej fakoemulsyfikacji zaćmy przez mikrocięcie 1,8 mm (C-MICS) (str. 44) Ewa Supady, Tomasz Wierzchowski, Piotr Loba, Aleksandra Synder, Wojciech Omulecki, Michał Wilczyński Results of Coaxial Phacoemulsification Through 1.8 mm, Microincision (C-MICS)