Numer 2/2015

Archiwum kwartalnika medycznego "Okulistyka"
Numer 2/2015

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Czy istnieje profilaktyka jaskry? (str. 9) Janusz Czajkowski1, Ewa Borowiak2, Agnieszka Kotarba3 Is There a Prevention of Glaucoma?
Jak sprawdzić, czy leczymy jaskrę skutecznie? Przegląd współczesnych metod oceny progresji neuropatii jaskrowej (str. 12) Jaromir Wasyluk1,2, Marek Prost1 How to Validate whether We Treat Glaucoma Efficiently? Review of the Contemporary Glaucoma Progression Rate Evaluation Methods
Zastosowanie testu kometowego w celu oceny poziomu uszkodzeń oksydacyjnych DNA u chorych na jaskrę pierwotną otwartego kąta (str. 18) Katarzyna Szymanek1, Jacek P. Szaflik1, Jerzy Szaflik1, Karolina Przybyłowska-Sygut2, Ireneusz Majsterek2, Patrycja Banaś-Leżańska2 Endonuclease Modified Comet Assay for Oxidative DNA Damage in Primary Open Angle Glaucoma Patients
Asymetria między oczami w zakresie grubości okołotarczowej warstwy włókien nerwowych siatkówki oraz parametrów tarczy nerwu wzrokowego u chorych na jaskrę pierwotną otwartego kąta w obrazie badania spektralnej optycznej koherentnej tomografii (str. 23) Jakub J. Kałużny1,2, Mateusz Burduk2,3 Intereye Asymmetry of Circumpapillary Retinal Nerve Fiber Layer Thickness and Optic Nerve Head Parameters in Patients with Open Angle Glaucoma in Spectral Domain Optical Coherence Tomography
Ocena zdolności diagnostycznej wybranych parametrów SOCT-RTV-ue 100 w wykrywaniu neuropatii jaskrowej. Część I. Ocena średniej objętości rąbka i ilorazu objętości rąbka do powierzchni tarczy nerwu wzrokowego służące wykrywaniu jaskry (str. 28) Agnieszka Borkowska-Kuczkowska1, Erita Filipek2 Rating of the Diagnostic Ability of Selected Parameters SOCT-RTV-ue 100 in Detecting Glaucomatous Optic Neuropathy. Part I. Estimation of the Average Rim Volume and the Ratio of the Average Rim Volume to the Disc Area in Glaucoma Detection
Ocena zdolności diagnostycznej wybranych parametrów SOCT-RTV-ue 100 w wykrywaniu neuropatii jaskrowej. Część II. Ocena zdolności diagnostycznej parametrów kompleksu komórek zwojowych w procesie rozpoznawania jaskry (str. 33) Agnieszka Borkowska-Kuczkowska1, Erita Filipek2 Rating of the Diagnostic Ability of Selected Parameters SOCT-RTV-ue 100 in Detecting Glaucomatous Optic Neuropathy. Part II. Rating of the Diagnostic Ability of Ganglion Cells Complex in Detecting Glaucomatous Optic Neuropathy
Ocena zdolności diagnostycznej wybranych parametrów SOCT-RTV-ue 100 w wykrywaniu neuropatii jaskrowej. Część III. Ocena zdolności diagnostycznej badania okołotarczowej warstwy włókien nerwowych (str. 39) Agnieszka Borkowska-Kuczkowska1, Erita Filipek2 Rating of the Diagnostic Ability of Selected Parameters SOCT-RTV-ue 100 in Detecting Glaucomatous Optic Neuropathy. Part III. Rating of the Diagnostic Ability of Retinal Nerve Fiber Layer
Przydatność różnych metod optycznej koherentnej tomografii w diagnostyce jaskry i ocenie jej progresji (str. 43) Marek E. Prost Utility of Different Optical Coherence Tomography Methods in Glaucoma Diagnosis and Monitoring
Skaningowa polarymetria laserowa i optyczna koherentna tomografia w diagnostyce jaskry (str. 49) Joanna Kalińska, Jan Kasprzak, Dariusz Kęcik Scanning Laser Polarimetry and Optical Coherence Tomography in Glaucoma Diagnostics
Jaskra – wybrane obrazowe metody diagnostyczne, przegląd piśmiennictwa (str. 54) Agnieszka Skowyra, Barbara Terelak-Borys, Piotr Tesla, Iwona Grabska-Liberek Glaucoma – Selected Diagnostic Imaging Modalities, Literature Review
Wykorzystanie metod klasycznych i nowoczesnych technologii w diagnostyce jaskry (str. 57) Kamila Mitrosz, Dorota Raczyńska The Use of Classical Methods and Modern Technologies in Glaucoma Diagnosis
Jednoczasowy 24-godzinny pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego i ciśnienia tętniczego krwi w aspekcie naczyniowych czynników ryzyka jaskry (str. 62) Agnieszka Płonecka-Rodzoch, Piotr Maciejewicz, Dariusz Kęcik Simultaneous 24 Hours Intraocular Pressure Measurement and Blood Pressure Measurement in Terms of Vascular Risk Factors in Glaucoma
Znaczenie badania pachymetrii w diagnostyce jaskry (str. 65) Piotr Maciejewicz, Dorota Kopacz, Katarzyna Kotela-Węgrzyn The Impact of Pachymetry on Glaucoma Diagnosis
Zastosowanie kamery Scheimpfluga do pomiaru gęstości optycznej soczewki i rogówki (str. 68) Jagoda Rzeszewska, Przemysław A. Zabel, Katarzyna Cierniewska, Grażyna Malukiewicz, Bartłomiej J. Kałużny Scheimpflug Camera Use for Optical Densitometry Measurements of the Cornea and Lens
Heidelberg Egde Perimeter – nowy standard perymetrii? (str. 76) Małgorzata Mulak1, Dorota Szumny2, Kamil Kaczorowski1, Marta Misiuk-Hojło1 Heidelberg Edge Perimeter – a New Standard of Perimetry?
Rola elektroretinogramu stymulowanego wzorcem i fotopowej negatywnej odpowiedzi w trudnych przypadkach diagnostycznych jaskry oraz monitorowaniu leczenia (str. 80) Joanna Karaśkiewicz, Marta Kiszkielis, Wojciech Lubiński The Role of Pattern Electroretinogram and Photopic Negative Response in Difficult Cases of Glaucoma Diagnosis and Treatment Monitoring
Przydatność oceny komórek zwojowych plamki w diagnostyce jaskry i jej monitorowaniu – przegląd piśmiennictwa (str. 84) Magdalena Pietrzyk-Rosołowska1, Erita Filipek2, Agnieszka Ptak-Szypuła1, Adam Kabiesz1 Evaluation of the Usefulness of Macular Ganglion Cells in Diagnosis and Monitoring Glaucoma – Literature Review
Zaburzenia syntezy i odpływu cieczy wodnistej w patogenezie jaskry (str. 88) Katarzyna Lewczuk, Joanna Jabłońska, Jacek Rudowicz, Anna Byszewska, Marek Rękas Pathology of Aqueous Humor Formation and Outflow in Glaucoma
Rola dysfunkcji endotelialnych oraz zaburzeń naczyniowych w patogenezie neuropatii jaskrowej (str. 91) Tomasz Chorągiewicz1, Nina Augustyn2, Karolina Cegłowska1, Agnieszka Kiszka1, Monika Pawlos1, Katarzyna Nowomiejska1, Anselm G. Juenemann3, Robert Rejdak1 Role of Endothelial Dysfunction and Vascular Dysregulation in Glaucoma Pathogenesis
Zaburzenia metabolizmu lipidów u chorych na jaskrę (str. 94) Katarzyna Nowomiejska1, Nina Augustyn2, Karolina Cegłowska1, Agnieszka Kiszka1, Monika Pawlos1, Tomasz Chorągiewicz1, Anselm G. Juenemann3, Robert Rejdak1 Dysfunction of Lipids Metabolism and Glaucoma
Mikroinwazyjna chirurgia jaskry (str. 98) Joanna Jabłońska, Katarzyna Lewczuk, Marietta Frączkiewicz-Skok, Milena Kozera, Jacek Rudowicz, Marek Rękas Microinvasive Glaucoma Surgery
Odległe wyniki leczenia dzieci z podwichniętymi soczewkami metodą lensektomii z dojścia przez część płaską ciała rzęskowego. Część I. Ocena ciśnienia wewnątrzgałkowego, pola widzenia i występowania jaskry wtórnej (str. 102) Dorota Barchanowska1,2, Erita Filipek1,2, Lidia Nawrocka1,2, Ewa Kraszewska1,2, Ewa Porwik1 The Long-term Results of the Children with Subluxated Lens Treated with Pars Plana Lensectomy. Part I. Evaluation of the Intraocular Pressure, Visual Field and Secondary Glaucoma Occurrence