Zasady Ogłaszania Prac

Regulamin ogłaszania prac w kwartalniku medycznym "Okulistyka"

 1. Redakcja kwartalnika medycznego OKULISTYKA przyjmuje do druku doświadczalne i kliniczne prace oryginalne oraz poglądowe i kazuistyczne (napisane w języku polskim).

 2. Przesyłając pracę do druku (wyłącznie drogą elektroniczną), należy załączyć:

  1. oświadczenie, że nie została ona złożona do innego czasopisma;
  2. zgodę na publikację wszystkich autorów i kierownika ośrodka, z którego wywodzą się autorzy;
  3. oświadczenie, że jest ona oryginalna i nie narusza praw autorskich innych osób, dotyczy to zarówno tekstu, jak i wykorzystywanych w niej fotografii, szkiców, rycin i innych materiałów ilustracyjnych.


  Prace kliniczne, w których są opisywane badania mogące stwarzać jakiekolwiek zagrożenie dla chorego, muszą zawierać akceptację projektu badań przez właściwe terenowe komisje etyczne. W pracach opisujących doświadczenia z udziałem ludzi należy podać, czy postępowanie badawcze było zgodne ze standardami etycznymi ustalonymi przez komitet (ustanowiony w danej instytucji lub regionie) odpowiedzialny za tego rodzaju eksperymenty i z zasadami Deklaracji Helsińskiej. W pracach przedstawiających doświadczenia na zwierzętach należy wskazać, czy przestrzegano zasad obowiązujących w danej jednostce naukowej, wytycznych państwowej instytucji nadzorującej takie badania lub ustaw dotyczących wykorzystywania zwierząt laboratoryjnych do badań.

 3. Przyjmujemy prace tylko w wersji elektronicznej (1800 znaków ze spacjami na stronie – bez podkreślenia i rozspacjowania, czcionka 12°).

 4. Objętość prac poglądowych nie powinna przekraczać 10 stron maszynopisu, doświadczalnych i klinicznych – 8 stron, kazuistycznych – 5 stron, łącznie ze streszczeniem i piśmiennictwem, tabelami i rycinami, nie wlicza się w to strony tytułowej.

  W wybranych przypadkach za zgodą redakcji dopuszcza się możliwość zwiększenia objętości pracy i liczby piśmiennictwa.

 5. Na stronie tytułowej należy zapisać pełne imię i nazwisko autora (autorów), tytuł pracy (w językach polskim i angielskim), pełną nazwę ośrodka (ośrodków), z którego wywodzą się autorzy, imię i nazwisko oraz tytuł naukowy kierownika ośrodka (kierowników ośrodków), około 5 słów kluczowych (w językach polskim i angielskim), a także adres do korespondencji (również e-mail) wybranego autora (imię, nazwisko i tytuł naukowy).

 6. Streszczenie w języku angielskim (około 1500 znaków ze spacjami), wg następującego schematu: cel pracy/ purpose, materiał i metody/ material and methods, wyniki/ results, omówienie/ discussion, wnioski/ conclusions. Należy używać skrótów tylko standardowych, ale nie w streszczeniu i nie w tytule pracy.

  Pierwszy raz skracany termin w języku polskim zapisuje się w tekście w postaci rozwiniętej, a obok w okrągłym nawiasie podaje się skrót i jego rozwinięcie w wersji angielskiej (ten wymóg nie dotyczy jednostek miar). Dopuszczalne jest streszczenie w formie opisu treści pracy.

 7. Układ prac oryginalnych powinien być standardowy, tzn. powinien zawierać: a. krótki wstęp wprowadzający do zagadnienia, na podstawie aktualnego stanu wiedzy, b. metodę i materiał doświadczalny lub kliniczny, stanowiące przedmiot badań, c. wyniki ujęte w formie tabel, wykresów, dokumentacji fotograficznej, d. omówienie wyników, e. wnioski (nie mogą być one powtórzeniem omówienia wyników).

  Prace kazuistyczne muszą przedstawiać dobrze udokumentowane przypadki, szczególnie interesujące z klinicznego punktu widzenia.

  Pacjenci mają nienaruszalne prawo do zachowania prywatności, na ujawnienie danych o sobie muszą wyrazić zgodę. Niedopuszczalne jest publikowanie informacji osobistych (ani w postaci opisów, ani obrazów lub innych elementów identyfikujących), chyba że jest to uzasadnione ze względu na sens podanej w artykule informacji naukowej, a pacjent wyraził jednoznaczną zgodę na piśmie. Warunkiem legalności takiej zgody jest przedstawienie pacjentowi rękopisu pracy.

  Piśmiennictwo w tekście ujęte w okrągłe nawiasy należy przytaczać według kolejności cytowania.

 8. Tabele i ryciny należy załączyć na końcu pracy (albo w osobnym pliku), w tekście trzeba umieścić odnośniki do nich w okrągłych nawiasach (np. ryc. 1., tab. I) oraz zaznaczyć miejsca, w których najlepiej je umieścić (ryciny mają numerację arabską, tabele – rzymską). Podpisy tabel i rycin należy zapisać w językach polskim i angielskim.

  Tabele nie mogą być zbyt obszerne i zbyt liczne oraz nie powinny stanowić zestawienia danych klinicznych dotyczących poszczególnych przypadków. Wykresy wraz z danymi powinny być dostarczone w arkuszu kalkulacyjnym należącym do MS WORD albo w MS EXEL. Do wykresów należy dołączyć wykaz danych. Wydawca zastrzega sobie prawo kreowania wykresów na podstawie załączonych danych.

 9. Materiał ilustracyjny w wersji elektronicznej, w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi (w postaci oddzielnych plików (wersja PC) z rozszerzeniami:

  EPS (Encapsulated Post¬script), TIFF (Tagged Image File Format), CDR (Corel DRAW), AI (Adobe Illustrator). Ilustracje osadzone w edytorze tekstu MS WORD nie nadają się do wykorzystania.

 10. Materiał ilustracyjny wykorzystany w artykułach musi być własnością autorów, w innym przypadku na rozpowszechnianie niezbędna jest zgoda jego właścicieli oraz wydawców czasopism lub książek, w których został on pierwotnie opublikowany. Postaci na fotografiach nie mogą być rozpoznawalne, chyba że do zdjęcia dołączono zgodę na piśmie wyrażoną przez osobę zainteresowaną. Numeracja rycin powinna być zgodna z kolejnością ich występowania w tekście.

  Jeżeli rycina była wcześniej publikowana, w jej opisie należy podać źródło i podziękowanie za udostępnienie, a do artykułu załączyć zgodę na piśmie właściciela praw autorskich do ryciny. Wymagana jest zgoda autora lub wydawcy publikacji źródłowej zgodnie z ich umową w sprawie prawa do rozpowszechniania ryciny. Nie dotyczy to rycin, co do których istnieje pewność, że zostały na zawsze udostępnione do użytku publicznego (tzw. public domain).

 11. Wykaz piśmiennictwa ułożony wg kolejności cytowań (prace oryginalne – 20 pozycji, prace poglądowe – 30 pozycji, prace kazuistyczne – 10 pozycji). Każda pozycja piśmiennictwa musi zawierać: w przypadku cytowania czasopism nazwisko/ nazwiska autora, inicjał/ inicjały imienia/ imion) bez kropek (podaje się sześć nazwisk, a jeśli autorów jest więcej, wprowadza się skrót „i wsp.”, kiedy praca jest polska, i et al.:, kiedy jest zagraniczna), tytuł artykułu, tytuł czasopisma w przyjętym skrócie zamkniętym kropką, rok wydania, numer tomu, numery stron od pierwszej do ostatniej; w przypadku cytowania prac oddzielnych (książek): nazwisko/ nazwiska autora/ autorów, inicjał/ inicjały imion, tytuł książki, wydawcę, miejsce i rok wydania. W przypadku prac zbiorowych nazwisko redaktora/ nazwiska redaktorów opatruje się adnotacją „red”.

 12. Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania usterek stylistycznych i mianownictwa medycznego oraz dokonywania skrótów. Prace przygotowane niezgodnie z regulaminem będą odsyłane autorom do poprawy.

 13. Prace należy nadsyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail redakcji (redakcja@okulistyka.com.pl), która potwierdza otrzymanie plików, jeśli autor potwierdzenia nie otrzyma, prosimy o zasygnalizowanie nam tej sytuacji.

 14. Autorzy przekazując artykuł do redakcji, wyrażają zgodę na poddanie ich recenzji.

 15. Redakcja i wydawca nabywają na zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe do ogółu wydrukowanych prac (w tym prawo do rozpowszechniania w Polsce i za granicą na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. – Dz. U. nr 24, poz. 83 – a także w Internecie. Tytułem powyższego wykorzystania utworów autorom nie są wypłacane honoraria.