Numer 2/2011-1

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Numer 2/2011

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Rola stresu oksydacyjnego w przebiegu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (str. 17) Daniel Wysokiński1, Janusz Błasiak1, Jerzy Szaflik2, Jacek P. Szaflik2 The Role of Oxidative Stress in Age-related Macular Degeneration
Rola pierwiastków śladowych w patogenezie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (str. 23) Robert Rejdak1,2, Małgorzata Szkaradek2, Wesam Taslaq2, Aneta Lewicka-Chomont2, Anselm G.M. Jünemann3 The Role of Trace Elements in Age-related Macular Degeneration (AMD) Pathogenesis
Znaczenie zmienności genów homeostazy żelaza w zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem (str. 27) Janusz Błasiak1, Jerzy Szaflik2, Jacek P. Szaflik2 Role of Variability in Iron Homeostasis Genes in Age-related Macular Degeneration
Związek polimorfizmu 44062G>A w genie transferyny z paleniem tytoniu w przebiegu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (str. 32) Daniel Wysokiński1, Anna Skłodowska2, Mariola Dorecka3, Dorota Romaniuk3, Janusz Błasiak1, Jacek P. Szaflik2 The Association of the 44062G>A Polymorphism in the Transferrin Gene and Tobacco Smoking in Age-related Macular Degeneration (AMD)
Związek polimorfizmu c.977 C>G (Ser326Cys) genu hOGG1 ze zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem (str. 38) Ewelina Synowiec1, Urszula Kołodziejska2, Maja Waszczyk2, Janusz Błasiak1, Jacek P. Szaflik2 Association Between c.977 C>G Polymorphism of the hOGG1 Gene and Age-related Macular Degeneration
Polimorfizm g.32373708 G>A genu IRP1 a zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (str. 45) Ewelina Synowiec1, Magdalena Pogorzelska1, Anna Skłodowska2, Janusz Błasiak1, Jerzy Szaflik2, Jacek P. Szaflik2 The g.32373708 G>A Polymorphism of the IRP1 Gene and Age-related Macular Degeneration
Przeciwciała przeciwsiatkówkowe i przeciwciała przeciwko komórkom śródbłonka w surowicy chorych z wysiękową postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (str. 51) Agnieszka Kubicka-Trząska1, Joanna Wilańska2, Bożena Romanowska-Dixon1, Marek Sanak2 Serum Anti-retinal and Anti-endothelial Cell Antibodies in Patients
Metody oceny metamorfopsji w chorobach plamki (str. 57) Katarzyna Nowomiejska, Agata Prokopiuk, Robert Rejdak Methods of the Metamorphopsia Assessment in AMD
Perymetria statyczna i mikroperymetria w diagnostyce AMD (str. 60) Katarzyna Nowomiejska, Agata Prokopiuk, Robert Rejdak Static Perimetry and Microperimetry in AMD Diagnostics
Metody pomiaru przepływu krwi w gałce ocznej (str. 63) Katarzyna Kubasik-Kładna, Monika Modrzejewska, Danuta Karczewicz Ocular Blood Flow Measurement Methods
Podłoże zaburzeń krążenia w przebiegu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem i charakterystyka zmian siatkówkowych w obrazie ultrasonografii dopplerowskiej w kolorze (str. 67) Monika Modrzejewska Origin of Eyeball Circulation Disturbances in Age-Related Macular Degeneration and Retinal Lesions Characteristics in Color Doppler Ultrasonography Visualization
Zaburzenia przepływu krwi u chorych ze zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem widoczne w badaniu ultrasonografii dopplerowskiej w kolorze (str. 72) Monika Modrzejewska Blood Flow Disturbances in Age-related Macular Degeneration Patients in Color Doppler Ultrasonography Examination
Okołoplamkowe przyleganie ciała szklistego – wpływ na zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (str. 77) Małgorzata Latalska, Anna Zubilewicz, Joanna Dolar-Szczasny, Agnieszka Kalinowska, Tomasz Żarnowski Perimacular Vitreous Adhesion – Influence on Age-related Macular Degeneration
Uniesienie nabłonka barwnikowego siatkówki w przebiegu AMD – patogeneza, diagnostyka i możliwości terapeutyczne (str. 81) Joanna Dolar-Szczasny, Anna Święch-Zubilewicz, Małgorzata Latalska, Agnieszka Kalinowska, Tomasz Żarnowski Retinal Pigment Epithelium Detachment Due to AMD – Pathogenesis, Diagnostics and Therapeutic Possibilities
Nowe strategie leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) – VEGF Trap-Eye (str. 85) Robert Rejdak1,2, Małgorzata Szkaradek2, Wesam Taslaq2, Aneta Lewicka-Chomont2, Anselm G.M. Jünemann3 New Strategies in Wet Age-related Macular Degeneration Treatment – VEGF Trap-Eye
Neutralizacja VEGF jako metoda leczenia wysiękowej postaci AMD – najnowsze doniesienia (str. 88) Robert Rejdak1,2, Małgorzata Szkaradek2, Wesam Taslaq2, Aneta Lewicka-Chomont2, Anselm G.M. Jünemann3 VEGF Neutralization as Wet Age-related Macular Degeneration Treatment Method – The Latest Reports
Wyniki leczenia AMD z surowiczym odwarstwieniem nabłonka barwnikowego za pomocą terapii inhibitorami naczyniowych czynników wzrostu (anty-VEGF) (str. 92) Karolina Dulczewska1, Magdalena Siwińska1, Janusz Michalewski1,2, Dominik Odrobina1,2, Sławomir Cisiecki1,2, Krzysztof Dzięgielewski2, Zbigniew Pikulski2, Jerzy Nawrocki1,2, Zofia Michalewska1,2 Effect of Intravitreal Anti-vascular Endothelial Growth Factor Therapy of the Pigment Epithelial Detachment Secondary to Age-related Macular Degeneration
Zastosowanie preparatu ranibizumab u pacjentów z odwarstwieniem nabłonka barwnikowego w przebiegu wysiękowej postaci AMD (str. 96) Małgorzata Wojnar, Agnieszka Bartczak, Zofia Mariak Administration of Ranibizumab in Patients with Pigment Epithelium Detachment due to Wet Form of AMD
Zastosowanie bevacizumabu u pacjentów z zaawansowaną wysiękową postacią AMD (str. 100) Małgorzata Wojnar, Agnieszka Bartczak, Zofia Mariak Bevacizumab Administration in Patients with Advanced Wet AMD
Racjonalne przesłanki do stosowania terapii łączonych w leczeniu wysiękowej postaci AMD (str. 103) Maria Kmera-Muszyńska, Magdalena Ulińska Rationale for Combined Therapies Use in Wet Form of Age-related Macular Degeneration Treatment
Polipoidalna waskulopatia naczyniówkowa – epidemiologia, diagnostyka i leczenie (str. 107) Małgorzata Seredyka-Burduk1, Grażyna Malukiewicz1, Joanna Stafiej1, Marzanna Fabrykiewicz-Rogalska2 Polypoidal Choroidal Vasculopathy – Epidemiology, Diagnosis and Treatment
Bevacizumab w leczeniu proliferacji siatkówkowo-naczyniówkowych (RAP) (str. 112) Maciej Bednarski1, Sławomir Cisiecki1,2, Janusz Michalewski1,2, Zofia Michalewska1,2, Jerzy Nawrocki1,2, Dominik Odrobina1,2 Bevacizumab in Retinal Angiomatous Proliferation Treatment
Przedarcie nabłonka barwnikowego siatkówki po iniekcjach doszklistkowych ranibizumabu i bevacizumabu w leczeniu wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (str. 116) Zbigniew Małolepszy1, Jan Kucharczuk2, Marzanna Fabrykiewicz-Rogalska1 Retinal Pigment Epithelium Tears after Intravitreal Injection of Ranibizumab and Bevacizumab in the Treatment of Exudative Age-related Macular Degeneration
Pęknięcie nabłonka barwnikowego siatkówki w następstwie iniekcji doszklistkowych stosowanych w wysiękowej postaci AMD (str. 123) Anna Święch-Zubilewicz, Joanna Dolar-Szczasny, Małgorzata Latalska, Agnieszka Kalinowska, Tomasz Żarnowski Retinal Pigment Epithelium Tear Secondary to Intravitreal Injections Used in Neovascular AMD Treatment
Zapalenie wnętrza gałki ocznej jako poważne powikłanie po iniekcjach doszklistkowych leków z grupy anty-VEGF w leczeniu wysiękowej postaci AMD (str. 127) Agnieszka Kalinowska, Joanna Dolar-Szczasny, Małgorzata Latalska, Anna Zubilewicz, Tomasz Żarnowski Endophthalmitis as a Serious Complication after Intravitreal Injections of anti-VEGF Agents in Neovascular Age-related Macular Degeneration Treatment
Ocena skuteczności i tolerancji 1,5% kropli ocznych azytromycyny (Azyter) w profilaktyce zapalenia wnętrza gałki ocznej u pacjentów poddanych leczeniu inhibitorami angiogenezy w postaci iniekcji doszklistkowych (str. 131) Jerzy Szaflik1,2, Magdalena Ulińska1,2, Anna Okruszko2, Anna I. Borucka2 Evaluation of Efficacy and Tolerance of 1.5% Azithromycin Eye Drops (Azyter) as Endophthalmitis Prophylaxis in Patients Treated with Anti-VEGF Intravitreal Injections
Konserwanty w miejscowych lekach okulistycznych – podobieństwa i różnice (str. 134) Joanna Wierzbowska Preservatives in Topical Ophthalmic Medications – Similarities and Differences