Redakcja kwartalnika medycznego "OKULISTYKA"

Rada Naukowa / Scientific Board:

 • Profesor Rimvydas S. Asoklis, MD, PhD (Litwa),
 • Profesor Alina Bakunowicz-Łazarczyk, MD, PhD (Polska)
 • Profesor Leonid I. Balashevich, MD, PhD (Rosja) 
 • Profesor Janusz Czajkowski, MD, PhD (Polska)
 • Profesor Christina Grupcheva, MD, PhD (Bułgaria) 
 • Profesor Martine Jager, MD, PhD (Niderlandy)
 • prof. dr hab. n. med. Jakub Kałużny, MD, PhD (Polska
 • Profesor Dariusz Kęcik, MD, PhD (Polska
 • Adiunkt Ewa Langwińska, MD, PhD (Polska
 • Profesor Jerzy Mackiewicz, MD, PhD (Polska) 
 • Professor Michał Marczak, MD, PhD (Poland)
 • Profesor Laszlo Modis, MD, PhD (Węgry) 
 • Profesor Simonetta Morselli, MD, PhD (Włochy)
 • Profesor Ewa Mrukwa-Kominek, MD, PhD (Polska
 • Profesor Zoltan Z. Nagy, MD, PhD (Węgry)
 • Sudhir Patel BSc (HONS), MPHIL, PhD, FCOPTOM, FAAO (UK)
 • Profesor Bożena Romanowska-Dixon, MD, PhD (Polska
 • Profesor Jacek P. Szaflik, MD, PhD (Polska)
 • Profesor Jerzy Szaflik, MD, PhD (Polska)

Redakcja / Editorial Board:

Redaktor Naczelny / Editor-in-Chief:

Profesor Jerzy Szaflik, MD, PhD

Zastępca Redaktora Naczelnego / V-ce Editor-In-Deputy:

Profesor Dariusz Kęcik, MD, PhD

Sekretarz Redakcji / Editorial Secretary:

Magdalena Rościszewska, tel.: 692933909

Wydawca / Editor:
OFTAL Sp. z o. o.
ul. Dolańskiego 2, 00-215 Warszawa

www.okulistyka.com.pl 
e-mail: redakcja@okulistyka.com.pl

Prenumerata / Subscription:
Środy / Wednesday: godz. 13.00-16.00
Piątki / Friday: godz. 9.00-15.00
tel.: 692 933 909
e-mail: redakcja@okulistyka.com.pl

Warunki prenumeraty w 2024 roku / Subscription terms in 2024:
nr 1, 2, 3, 4 oraz ewentualne wydania dodatkowe – 180 PLN / No. 1, 2, 3, 4 and supplements – 180 PLN 

Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie / Journal is available only in subscription

Wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa / Primary version (reference one) of the journal is a paper issue.

Punktacja czasopism/ Journals punctation:
ICV 2022  42.26

Dystrybucja i promocja / Distribution and promotion by:
Oftal Sp. z o.o.  

Skład / Computer composing:
Studio Design-Express

Druk / Printing:
REGIS

Nakład: do 1500 egz. / Edition: up to 1500 copies

Konto Wydawcy / Publisher’s bank account:
No.: 34 1020 1068 0000 1202 0380 5546

© by Oftal Sp. z o.o.
WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE/ ALL RIGHTS RESERVED

Redakcja i wydawca zastrzegają sobie prawo do adiustacji tekstów polskich i angielskich / Editor and publisher reserve the right to the Polish and English texts adjustments

Redakcja i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za materiał ilustracyjny w publikacjach autorów / Editor and publisher are not responsible for pictorial material in authors’ publications

Forma graficzna i treść niniejszej publikacji stanowią utwór chroniony przepisami prawa autorskiego; jakiekolwiek wykorzystanie bez zgody Wydawcy całości lub elementów tej formy stanowi naruszenie praw autorskich ścigane na drodze karnej i cywilnej (art. 78, 79 i n. oraz art. 115 i n. ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), niezależnie od ochrony wynikającej z przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Możliwy jest przedruk streszczeń.  / Editor reserves the right to the Polish and English texts adjustment. Graphic form and content of the present publication are copyright work; any use without Editor permission of the complete or part of that form is a copyright violation pursued on the penal or civil way (Art. 78, 79 and amendment and Art. 115 and amendment from the February 4th  1994 on copyright and related laws), irrespective of the protection resulting from the laws on dishonest competition control. Abstracts reprint is possible. 

Redakcja nie odpowiada za treść reklam / Editor is not responsible for advertisement content