Numer 3/2007-2

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Numer 3/2007-2

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Mitomycynowiskotrabekulektomia z plastyką kąta przesączania – nowa metoda operacyjna jaskry wrodzonej Janusz Czajkowski, Dorota Matusiak Mitomycinviscotrabeculectomy with Gonioplasty – the New Method of Congenital Glaucoma Surgery
Rola pierwotnej mitomycynowisko-trabekulektomii w operacyjnym leczeniu jaskry wrodzonej Dorota Matusiak, Janusz Czajkowski, Anna Groblewska Primary Mitomycinviscotrabeculectomy Role in Congenital Glaucoma Surgical Treatment
Jaskra młodzieńcza – trudności diagnostyczne, analiza retrospektywna Beata Kocyła-Karczmarewicz, Mirosława Grałek, Dorota Klimczak-Ślączka Primary Juvenile Glaucoma – Diagnostic Difficulties, a Retrospective Analysis
Zmiany w narządzie wzroku u pacjentów z retinopatią wcześniaków predysponujące do rozwoju jaskry Dorota Tomaszkiewicz-Mondry, Magdalena Pilas-Pomykalska, Janusz Czajkowski Ocular Changes in Patients with ROP Predisposing to Glaucoma Development
Zastosowanie leku Nyolol Gel 0,1% w terapii jaskry młodzieńczej i nadciśnienia ocznego u dzieci w materiale własnym – doniesienia wstępne Magdalena Pilas-Pomykalska, Janusz Czajkowski, Joanna Juszczyk, Anna Wyrwicka, Dorota Tomaszkiewicz-Mondry, Dorota Matusiak, Danuta Węgrzynowska, Piotr Grzybowski Nyolol Gel 0.1% Use in the Treatment of Juvenile Glaucoma and Ocular Hypertension in Children in Own Material – Preliminary Report
Zastosowanie materiałów wiskoelastycznych w chirurgii jaskry Janusz Czajkowski, Magdalena Pilas-Pomykalska Viscoelastic Substances Use in Glaucoma Surgery
Dynamiczna tonometria konturowa Pascala – nowa metoda oceny ciśnienia śródgałkowego. Doświadczenia własne Małgorzata Krajewska, Krystyna Czechowicz-Janicka Pascal Dynamic Contour Tonometry – New Method of the Intraocular Pressure Evaluation. Own Experience
Ocena skuteczności zastosowania antymetabolitów w chirurgii jaskry i zaćmy Iwona Grabska-Liberek, Agnieszka Wójcik, Marcin Smorawski Evaluation of the Antimetabolites Efficacy in Glaucoma and Cataract Surgery
Ocena skuteczności operacji przeciwjaskrowych metodą trabekulektomii z odpływem uveoskleralnym na podstawie materiału własnego Joanna Sempińska-Szewczyk, Izabela Bluj-Leska Efficacy Evaluation of the Antiglaucoma Surgeries with Trabeculectomy Method with Uveoscleral Outflow Based on Own Material
Jaskra złośliwa – patogeneza, diagnostyka i leczenie Ewa Langwińska-Wośko, Anna Chociszewska-Nitka, Ewa Nowińska, Kamil Szulborski Malignant Glaucoma – Pathogenesis, Diagnostic and Treatment
Analiza postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w przypadku jaskry złośliwej na podstawie materiału Kliniki Okulistyki Akademii Medycznej w Warszawie w latach 2000-2005 Ewa Langwińska-Wośko, Kamil Szulborski, Ewa Nowińska, Anna Chociszewska-Nitka Analysis of the Diagnostic and Therapeutic Management in Malignant Glaucoma Based on the Material from the Department of Ophthalmology Medical University of Warsaw
Ocena ryzyka utraty widzenia po zabiegach przetokowych u pacjentów z jaskrą w końcowym stadium zawansowania neuropatii Anna Zaleska-Żmijewska, Mira Gacek, Marta Szymańska-Świderska, Monika Udziela,Jacek P. Szaflik, Jerzy Szaflik Evaluation of the Risk of Visual Loss Following Filtration Surgery in End-Stage Glaucomatous Neuropathy
Rokowanie i postępowanie u pacjentów z rozpoznaną jaskrą barwnikową leczonych w Poradni Jaskrowej Katedry i Kliniki Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie Monika Udziela, Anna Zaleska-Żmijewska, Marta Szymańska-Świderska, Jacek P. Szaflik, Jerzy Szaflik Prognosis and Management in Patients with Diagnosed Pigmentary Glaucoma Treated in the Glaucoma Out-patient Clinic at the Department of Ophthalmology Medical University of Warsaw
Porównanie skuteczności hipotensyjnej 2% karteololu podawanego dwa razy dziennie z 2% karteololem o przedłużonym uwalnianiu stosowanym raz dziennie w badaniu krzywej ciśnienia wewnątrzgałkowego dynamicznym tonometrem konturowym Pascala u pacjentów z jaskr Iwona Grabska-Liberek, Jaromir Wasyluk, Beata Janiszewska, Barbara Terelak-Borys, Agnieszka Jamrozy-Witkowska Comparison of Hipotensive Efficacy of 2% Carteolol Administered Twice a Day with 2% Carteolol with Prolonged Delivery Administered once a day in Diurnal Intraocular Pressure Curve by Pascal Dynamic Contour Tonometry in Patients with Primary Open Angle Gla
Zastosowanie selektywnych α2-mimetyków w terapii jaskry Magdalena Pilas-Pomykalska, Anna Wyrwicka, Joanna Juszczyk, Dorota Tomaszkiewicz-Mondry, Janusz Czajkowski Selective α2-mimetics Use in Glaucoma Therapy
Mikroskopia konfokalna rogówki w śródbłonkowym zespole tęczówkowo-rogówkowym Jacek P. Szaflik, Monika Udziela, Anna Kamińska, Anna Zaleska-Żmijewska, Urszula Kołodziejska, Jerzy Szaflik Confocal Microscopy of Cornea in Iridocorneal Endothelial Syndrome
Zespół śródbłonkowy tęczówkowo-rogówkowy Jacek P. Szaflik, Urszula Kołodziejska, Anna Kamińska, Anna Zaleska-Żmijewska, Monika Udziela, Jerzy Szaflik Iridocorneal Endothelial Syndrome – ICE
Nowe spojrzenie na koregulację w świetle ostatnich wieloośrodkowych badań Janusz Czajkowski, Magdalena Pilas-Pomykalska New Look of Co-regulation According to the Last Multicentre Studies
Zagadnienie neuroprotekcji w jaskrze Magdalena Pilas-Pomykalska, Janusz Czajkowski Neuroroprotection Issues in Glaucoma
Czy proliferacyjna retinopatia cukrzycowa jest chorobą zapalną? Michał Wilczyński Is Proliferative Diabetic Retinopathy an Inflammatory Disease?