Numer 4/2011

Archiwum Kwartalnika Medycznego "Okulistyka"
Numer 4/2011

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Potencjały oscylacyjne w elektroretinograficznej ocenie zmian funkcji siatkówki w efekcie zwiększania intensywności wysiłku fizycznego (str. 13) Teresa Zwierko1, Wojciech Lubiński2, Damian Czepita2 Effect of Physical Exercise with Increasing Intensity on Electroretinographic Oscillatory Potentials
Zastosowanie dorzolamidu w leczeniu obrzęku drobnotorbielowatego plamki u pacjentów ze zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki – obserwacje 3-miesięczne (str. 17) Wojciech Lubiński, Marta Kiszkielis, Lilla Rekowska, Wojciech Gosławski Dorzolamide Applications in the Treatment of Cystoid Macular Edema in Patients with Retinitis Pigmentosa – Three-month Observations
Grubość warstwy włókien nerwowych położonych okołotarczowo i w plamce u chorych ze stwardnieniem rozsianym (str. 21) Grażyna Malukiewicz, Hanna Lesiewska-Junk, Karolina Kaźmierczak, Bartosz Sikorski Peripapillary and Macular RNFL Thickness in Patients with Multiple Sclerosis
Analiza występowania czynników ryzyka współistniejących z rozwojową retinopatią wcześniaczą o różnym stadium zaawansowania u dzieci urodzonych przedwcześnie – w materiale Kliniki Okulistyki PUM (lata 2001-2010) (str. 27) Alicja Zdanowska1, Monika Modrzejewska2, Wojciech Lubiński2 Analysis of the Risk Factors Incidence and its Coincidence with Development of Different Stages of Advanced Retinopathy of Prematurity in Premature Newborns in Data of the Clinic of Ophthalmology PUM – 2001-2010
Grubość warstwy włókien nerwowych w badaniu SOCT u pacjentów po przebytym zapaleniu nerwu wzrokowego (str. 32) Bartosz Sikorski, Karolina Kaźmierczak, Grażyna Malukiewicz, Hanna Lesiewska-Junk Retinal Nerve Fiber Layer Thickness Following Optic Neuritis Measured Using SOCT
Zmiany w narządzie wzroku u dzieci z nerwiakowłókniakowatością typu 1. (str. 35) Anna Niwald, Anna Koszek-Pasińska, Ewa Lipiec, Małgorzata Budzińska-Mikurenda, Agnieszka Moll Ocular Changes in Children with Type 1 Neurofibromatosis
Wpływ pracy przy monitorach LCD na wybrane funkcje narządu wzroku (str. 39) Tomasz Pabin, Danuta Karczewicz Influence of Work at the Computer LCD Monitors on Selected Functions of the Organ of Vision
Przyczyny niepełnosprawności wzrokowej członków Polskiego Związku Niewidomych w okręgu zachodniopomorskim (str. 43) Katarzyna Kubasik-Kładna, Monika Dzięciołowska, Tomasz Pabin, Danuta Karczewicz The Causes of Visual Impairment Among Members of the National Association of the Blind of Poland in the West Pomeranian Division
Trudności w leczeniu zezów u dorosłych z guzami mózgu (str. 46) Lidia Puchalska-Niedbał, Urszula Kulik, Małgorzata Kaska Difficulties in Strabismus Treatment in the Course of Brain Tumors in Adults
Wyniki leczenia choroby zezowej po zastosowaniu pleoptyki i okluzji łącznie z ortoptyką (str. 49) Ewa Tokarz-Sawińska, Jolanta Litwińska Results of the Strabismus Treatment after Pleoptics and Occlusive Therapy Along with Ortopthics
Zmiany okulistyczne i wewnątrzczaszkowe u pacjentów z zespołem potrząsania niemowlęcia (str. 53) Agnieszka Moll, Beata Orawiec, Anna Niwald Ocular and Intracranial Changes in Shaken Baby Syndrome
Przedwczesny termin porodu jako przyczyna pogorszenia funkcji narządu wzroku u dzieci (str. 57) Małgorzata Seroczyńska, Mirosława Grałek Premature Birth Date as a Cause of Visual Organ Function Reduction in Children
Toksyczny wpływ leków na narząd wzroku (str. 62) Ewelina Lachowicz, Wojciech Gosławski, Ewa Spoz, Wojciech Lubiński Drug Induced Ocular Disorders
Dyschromatopsje towarzyszące chorobom neurookulistycznym (str. 69) Ewelina Lachowicz, Wojciech Gosławski, Katarzyna Kubasik-Kładna, Danuta Karczewicz Acquired Dyschromatopsias in Neuroretinal Diseases
Zespół oka komputerowego – epidemia XXI wieku? (str. 76) Danuta Karczewicz, Monika Drobek-Słowik Computer Vision Syndrome – Do We Have a New 21st Century Epidemic?
Bóle głowy w aspekcie neurookulistycznym (str. 78) Monika Drobek-Słowik, Danuta Karczewicz Neuroophthalmological Aspects of Headaches
Ergonomia pracy przy komputerze (str. 82) Monika Drobek-Słowik, Danuta Karczewicz Visual Ergonomics in with the Computer
Retinopatia wcześniaków – czynniki prognostyczne i profilaktyka (str. 85) Monika Modrzejewska Retinopathy of Prematurity – Prognostic Factors and Prophylaxis
Neuromyelitis optica – objawy okulistyczne (str. 88) Katarzyna Nowomiejska, Robert Rejdak Neuromyelitis Optica – Ocular Manifestations
Niedokrwienne neuropatie nerwu wzrokowego – patogeneza, obraz kliniczny i postępowanie (str. 90) Katarzyna Nowomiejska, Robert Rejdak Ischemic Optic Neuropathies – Pathogenesis, Clinical Picture
Zmiany w narządzie wzroku w przebiegu stwardnienia rozsianego (str. 94) Katarzyna Nowomiejska, Robert Rejdak Ocular Changes in Multiple Sclerosis
Badania diagnostyczne u pacjentów z druzami tarczy nerwu wzrokowego (str. 98) Katarzyna Nowomiejska1, Kamilla Barchan-Kucia2, Tomasz Żarnowski3, Robert Rejdak1 Diagnostic Methods in Patients with Optic Nerve Head Drusen
Dziedziczne neuropatie mitochondrialne nerwu wzrokowego (str. 101) Katarzyna Nowomiejska, Robert Rejdak Inherited Mitochondrial Optic Neuropathies
Objawy okulistyczne w przebiegu oponiaka rynienki węchowej (str. 105) Katarzyna J. Napora, Iwona Obuchowska, Zofia Mariak Ocular Symptoms in the Course of Olfactory Groove Meningioma
Idiopatyczne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe i jego wpływ na narząd wzroku (str. 108) Katarzyna J. Napora, Iwona Obuchowska, Zofia Mariak Idiopathic Intracranial Hypertension and its Influence on the Eye
Zastosowanie nanotechnologii w okulistyce (str. 113) Adrian Smędowski2, Anna Piotrowska-Gwóźdź2, Karolina Mikuś2, Agnieszka Piotrowska2, Agnieszka Fitowska2, Marta Kaczmarek2, Dorota Pojda-Wilczek1, Ewa Mrukwa-Kominek1 Application of Nanotechnology in Ophthalmology
Infekcje zębopochodne a choroby narządu wzroku – przegląd literatury (str. 118) Ewelina Lachowicz1, Monika Modrzejewska1, Danuta Karczewicz1, Grażyna Wilk2 Odontogenic Infections of the Orbit – a Literature Review
Zaburzenia układu sercowo-naczyniowego a funkcja oka – opis pacjenta (str. 123) Michał Post, Wojciech Lubiński Cardiovascular Disorders and Eye Function – Case Report
Okołotarczowe odłączenie nabłonka barwnikowego siatkówki w przebiegu krótkowzroczności degeneracyjnej – opis przypadku (str. 127) Ewelina Lachowicz, Katarzyna Kubasik-Kładna, Karol Krzystolik, Joanna Kot, Danuta Karczewicz Peripapillary Detachment of the Retinal Pigment Epithelium in Pathologic Myopia – Case Report
Zespół wzmożonej aktywności systemu czopków krótkofalowych – opis pacjenta (str. 129) Marta Kiszkielis1, Wojciech Lubiński1, Krzysztof Penkala2 Enhanced S-cone Syndrome – Case Report
Zespół ostrego idiopatycznego poszerzenia plamy ślepej – opis pacjenta (str. 133) Wojciech Lubiński, Wojciech Gosławski, Ewelina Lachowicz, Małgorzata Kaczmarek Acute Idiopathic Blind Spot Enlargement Syndrome (AIBSE) – Case Report
Zanik nerwów wzrokowych w wyniku współwystępowania oponiaka z guzem kąta mostowo-móżdżkowego (str. 137) Magdalena Pol1, Karolina Kaźmierczak1, Wojciech Kaźmierczak2, Grażyna Malukiewicz1, Marek Grzegorzewski3 Optic Nerve Atrophy Due to Coexisting Meningioma and Cerebellopontine Angle Tumor
Autosomalnie dominujący zanik nerwów wzrokowych typu Kjera – opis przypadku rodzinnego występowania choroby (str. 141) Karolina Kaźmierczak, Małgorzata Gawrońska, Grażyna Malukiewicz Kjer-Type Autosomal Dominant Optic Atrophy – Familial Case Report
Dziedziczna neuropatia wzrokowa Lebera – opis przypadków (str. 144) Grażyna Malukiewicz, Małgorzata Seredyka-Burduk, Elżbieta Zielińska Leber Hereditary Optic Neuropathy – Case Report
Wygaszone wzrokowe potencjały wywołane (VEP) w przebiegu pourazowej neuropatii nerwu wzrokowego po endoskopowej dekompresji (str. 149) Przemysław Pawłowski1,2, Nina Skowrońska2, Łukasz Lisowski3, Tomasz Łysoń4, Andrzej Sieśkiewicz5, Alina Bakunowicz-Łazarczyk1 Extinguished VEP in the Course of Traumatic Optic Neuropathy after Endoscopic Decompression
Ciało obce wewnątrzgałkowe – trudności diagnostyczne (str. 152) Lidia Nawrocka2, Erita Filipek1, Maria Formińska-Kapuścik1, Ewa Pieczara2, Bogumiła Wójcik-Niklewska2 Intraocular Foreign Body – Diagnostic Difficulties
Objawy okulistyczne w zespole Parry’ego–Romberga (str. 156) Ewa Langwińska-Wośko1, Agnieszka Radomska2, Agnieszka Kucewicz-Szulborska2, Piotr Skopiński1,3 Ocular Symptoms in Parry–Romberg Syndrome
Współwystępowanie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem i otworu plamki (str. 159) Sławomir Teper, Anna Nowińska, Edward Wylęgała Coexisting Age-related Macular Degeneration and Macular Hole
Czynniki wpływające na ciągłość farmakoterapii jaskry – wprowadzenie (str. 162) Joanna Wierzbowska Factors Influencing Persistency of Glaucoma Pharmacotherapy – an Introduction to the Issues