Wydanie specjalne czerwiec 2015

Archiwum kwartalnika medycznego "Okulistyka"
Wydanie specjalne czerwiec 2015

Niniejsza część archiwum znajduje się pod starym adresem.

Polski tytuł

English title

Wpływ doszklistkowych iniekcji afliberceptu na poddołkową grubość naczyniówki u pacjentów leczonych z powodu postaci wysiękowej zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (str. 5) Iwona Laudańska-Olszewska, Piotr Gozdek, Mariusz Maroszyński, Dominik Odrobina The Influence of Aflibercept Intravitreal Injections in Exudative Age-related Macular Degeneration on Subfoveal Choroidal Thickness
Skuteczność ranibizumabu i afliberceptu w leczeniu chorych na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – opis przypadków (str. 8) Małgorzata Seredyka-Burduk1,2, Magdalena Pol1, Grażyna Malukiewicz1, Bartłomiej Kałużny1,2, Adriana Laudencka1 The Effectiveness of Ranibizumab and Aflibercept in the Treatment of Patients with Wet Form of Age-related Macular Degeneration – Cases Report
Ocena skuteczności leczenia afliberceptem wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem u pacjentów, u których nie uzyskano zadowalających wyników leczenia bewacyzumabem (str. 14) Joanna Zalewska, Magdalena Karwat-Szwabowicz, Sławomir Zalewski Assessment of the Effectiveness of Aflibercept Treatment in Wet Age-related Macular Degeneration in Patients, who Did not Obtain Satisfactory Results with Bevacizumab Treatment
Konwersja terapii anty-VEGF wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – doświadczenia własne (str. 18) Małgorzata Figurska Switching anty-VEGF Therapy in Wet Age-related Macular Degeneration – Own Experience
Aflibercept a przerwanie nabłonka barwnikowego – opis przypadku (str. 23) Sławomir Teper, Edward Wylęgała Aflibercept and Retinal Pigment Epithelium Tear – Case Report
Wyniki własne leczenia doszklistkowymi iniekcjami afliberceptu chorych z cukrzycowym obrzękiem plamki – doniesienie wstępne (str. 27) Małgorzata Latalska, Joanna Dolar-Szczasny, Anna Święch-Zubilewicz, Jerzy Mackiewicz Results of Intravitreal Aflibercept Treatment in Patients with Diabetic Macular Edema – Preliminary Report
Aflibercept w terapii wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem oraz obrzęku plamki powstałego w przebiegu cukrzycy i niedrożności gałązki żyły siatkówki (str. 31) Magdalena Gaca-Wysocka1, Karolina Starkowska1, Andrzej Grzybowski1,2 Aflibercept in the Treatment of Exudative Age-related Macular Degeneration, Macular Edema Due to Diabetic Macular Edema and Branch Retinal Vein Occlusion
Zastosowanie afliberceptu w leczeniu obrzęku plamki wtórnego do zakrzepu żyły centralnej siatkówki – opis przypadków (str. 36) Anna I. Borucka, Elżbieta Sidorowicz Aflibercept in the Treatment of Macular Edema Secondary to Central Retinal Vein Occlusion – Case Reports
Zastosowanie afliberceptu w leczeniu obrzęku plamki w przebiegu niedrożności żyły środkowej siatkówki – doświadczenia własne (str. 43) Piotr Wnorowski, Joanna Sempińska-Szewczyk Aflibercept Use in the Treatment of Macular Edema Secondary to Central Retinal Vein Occlusion – Own Experience
Zastosowanie afliberceptu w leczeniu obrzęku plamki w przebiegu zakrzepu żyły środkowej siatkówki – doświadczenia własne (str. 49) Małgorzata Marczak, Anna Szczotkowska-Słaby Aflibercept Use in the Treatment of Macular Edema Due to Central Retinal Vein Occlusion – Own Experience