Wydanie 1/2010

Rada programowa:
prof. dr hab. n. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. n. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. n. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. n. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. n. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. n. med.
Jerzy Szaflik
prof. Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth, UK
prof. Stanislaw A. Milewski M.D., M.A., F.A.C.S., USA

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. n. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Anna M. Ambroziak
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO.

Druk:
REGIS

Wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/ Primary version (reference one) od the journal is a paper issue

Warunki prenumeraty
w 2009 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz
wydania dodatkowe - 85 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Konto Wydawcy:
BPH S.A. Oddział w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Znaczenie zmian genetycznych w patogenezie stożka rogówki (str. 19)
Janusz Błasiak1, Tomasz Popławski1, Jacek P. Szaflik2, Jerzy Szaflik2

Role of Genetic Changes in the Pathogenesis of Keratoconus
Objawy okulistyczne u dzieci z niedoborem dehydrogenazy 3-hydroksyacylo-koenzymu A długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (LCHAD) (str. 24)
Mirosława Grałek1, Jolanta Sykut-Cegielska2, Dorota Klimczak-Ślączka1, Wojciech Hautz1, Krystyna Kanigowska1


Ocular Findings in Children with Long Chain 3-hydroxyacyl-coenzyme A-dehydrogenase (LCHAD) Deficiency
Podłoże genetyczne jaskry (str. 27)
Anna Walczak1, Ireneusz Majsterek1, Anna Kamińska2, Jacek P. Szaflik2, Jerzy Szaflik2

Genetic Background of Glaucoma
Dystrofie śródbłonka rogówki: które geny mają tu właściwie znaczenie? (str. 37)
Monika Ołdak1, Jacek P. Szaflik2

Endothelial Corneal Dystrophies: what Genes do Really Matter?
Metody bioinformatyczne stosowane w procesie identyfikacji nowych genów warunkujących choroby narządu wzroku (str. 43)
Dorota M. Nowak1, Jacek P. Szaflik2, Marzena Gajęcka1

Bioinformatics Methods in New Gene Identification in Ocular Diseases
Genetyczne czynniki ryzyka zachorowania na zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (str. 50)
Małgorzata Figurska, Łukasz Kołodziejski, Jacek Robaszkiewicz

Genetic Risk Factors of the Age-related Macular Degeneration
Zanik nerwu wzrokowego u dzieci w przebiegu genetycznie uwarunkowanych chorób metabolicznych (str. 54)
Mirosława Grałek, Krystyna Kanigowska, Barbara Chipczyńska

Optic Atrophy in Children with Genetic Metabolic Diseases
Rola polimorfizmu 25129A>C genu NRF2 u chorych z AMD w subpopulacji polskiej (str. 59)
Tomasz Śliwiński1, Janusz Błasiak1, Anna K. Kurowska2, Jacek P. Szaflik2

Role of the 25129A>C Polymorphism of the NRF2 Gene in Patients with AMD in a Polish Subpopulation
Związek polimorfizmów -1296C>T i -915A>G genu tkankowego inhibitora metaloproteazy-3 (TIMP-3) ze zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem (AMD) (str. 63)
Katarzyna Janik-Papis1, Janusz Błasiak1, Małgorzata Zaraś2, Magdalena Ulińska2

Association Between -1296C>T i -915A>G Polymorphisms of the Tissue Inhibitor of Metalloproteinases-3 (TIMP-3) Gene and Age-related Macular Degeneration (AMD)
Brak związku między polimorfizmem 1982 C>T genu receptora 2. transferyny (TFR2) a występowaniem wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem w subpopulacji polskiej (str. 71)
Daniel Wysokiński1, Janusz Błasiak1, Urszula Kołodziejska2, Magdalena Ulińska2

Lack of Association Between the 1892 C>T Polymorphism of the Transferrin Receptor 2 Gene (TFR2) and the Occurrence of Wet Age-related Macular Degeneration in a Polish Subpopulation
Brak związku między polimorfizmem 972G>C genu MUTYH a zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem (str. 75)
Ewelina Synowiec1, Janusz Błasiak1, Anna Skłodowska2, Jerzy Szaflik2

Lack of Association Between the 972G>C Polymorphism of the MUTYH Gene and Age-related Macular Degeneration

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI