Wydanie 2/2002

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wo¶ko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
PPUH "VeriS"

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 20021 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz wydania
specjalne - 60 zł.
Wpłat należy dokonywać
na konto Wydawcy:
BPH S.A. I O/Warszawa, Filia nr 1
Nr: 10601028-320000434563
Oftal Sp. z o.o.

Epidemiologia starczego zwyrodnienia plamki
Bartłomiej J. Kałużny

Czynniki ryzyka i profilaktyka starczego zwyrodnienia plamki
Bartłomiej J. Kałużny, Jakub J. Kałużny

Obraz kliniczny starczego zwyrodnienia plamki
I. Postać sucha

Andrzej Mierzejewski

Obraz kliniczny starczego zwyrodnienia plamki
II. Postać wysiękowa

Andrzej Mierzejewski

Rola angiografii fluoresceinowej w diagnostyce starczego zwyrodnienia plamki
Andrzej Mierzejewski

Angiografia indocyjaninowa w diagnostyce i terapii starczego zwyrodnienia plamki
Jakub J. Kałużny

Diagnostyka elektrofizjologiczna w chorobach i dysfunkcjach plamki ze szczególnym uwzględnieniem jej zwyrodnienia starczego
Olgierd Palacz, Wojciech Lubiński, Krzysztof Barnyk

Histopatologia starczego zwyrodnienia plamki
Beata Rymgayłło-Jankowska

Wykorzystanie OCT w diagnostyce i obserwacji przebiegu różnych form degeneracji plamki
Aleksandra Borkowska, Dariusz Kęcik, Jan Kasprzak

Leczenie laserem argonowym chorych z neowaskularyzacj± podsiatkówkow± w przebiegu starczego zwyrodnienia plamki
Andrzej Mierzejewski

Terapia fotodynamiczna starczego zwyrodnienia plamki - założenia teoretyczne i praktyka kliniczna
Ariadna Gierek-Łapińska, Halina Wykrota, Krzysztof Trzci±kowski

Terapia fotodynamiczna w poddołkowej neowaskularyzacji w starczym zwyrodnieniu plamki - mechanizm działania, dotychczasowe wyniki
Magdalena Ulińska, Sława Kwiecień, Jerzy Szaflik

PrzezĽreniczna termoterapia w leczeniu naczyniówkowej neowaskularyzacji w przebiegu starczego zwyrodnienia plamki
Lucyna Baltaziak1, Jerzy Toczołowski1, Waldemar Kędziora2, Arkadiusz Dybcio2


Chirurgiczne metody leczenia starczego zwyrodnienia plamki
Krystyna Pecold

Pomoce optyczne i elektroniczne dla osób ze zwyrodnieniem plamek
Marzena Mzyk, Tadeusz Kęcik

Jednostronne zmiany plamkowe u rodzeństwa współistniej±ce z degeneracj± barwnikow± bez barwnika i chorob± von Willebranda
Tadeusz Kęcik, Joanna Brydak-Godowska, Dorota Kopacz, Ewa Dróbecka-Brydak, Izabela Skórska, Elżbieta ¦witka

Stara idea leczenia retinopatii cukrzycowej w nowej formie. Farmakologiczna ablacja przysadki
Piotr Jurowski, Roman Go¶

Wstępne wyniki zastosowania analogu somatostatyny w leczeniu retinopatii cukrzycowej. Badania angiograficzne
Piotr Jurowski1, Roman Go¶1, Jolanta Kunert-Radek2

0,3% ProxacinR - nowy lek w leczeniu zakażeń bakteryjnych


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE PO¦REDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI