Wydanie 2/1999

Rada programowa:
prof. dr hab.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab.
Józef Kałużny
prof. dr hab.
Tadeusz Kęcik
prof. dr hab.
Olgierd Palacz
prof. dr hab.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof.dr hab.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko

Wydawca:
EB & Studio Oftal
Adres Redakcji:
ul. Kiełpińska 4/48
01-707 Warszawa
tel./fax (0-22) 633 88 95
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
Adam Lidke

Druk:
Elżbieta Banaszek

Warunki prenumeraty
w 1998 roku:

nr 1 i suplementy - bezpłatnie,
nr 2, 3, 4 - łączna opłata
wynosi 18 zł.
Wpłat należy dokonywać
na konto Wydawcy:
BPH S.A. I O/Warszawa,
Filia nr 1
Nr: 10601031-8602-27000-460101
EB & Studio Oftal

Etiopatogeneza retinopatii cukrzycowej
Tadeusz Kęcik, Izabela Mencel-Bednarek, Dariusz Kęcik

Etiopatogeneza zmian w naczyniach mikrokrążenia siatkówki w cukrzycy
Piotr Skopiński

Metabolizm soczewki w zaćmie cukrzycowej
Krzysztof Sabasiński, Andrzej Stankiewicz

Postępowanie okołooperacyjne u chorych na cukrzycę
Sylwestra Pankowska, Ewa, Mayzner-Zawadzka

Uwagi dotyczące farmakologicznego leczenia retinopatii cukrzycowej
Tadeusz Kęcik, Izabela Mencel-Bednarek, Dariusz Kęcik

Wybrane zagadnienia z oddziaływania promieniowania laserowego na tkanki oka
Dariusz Kęcik, Tadeusz Kęcik, Jan Kasprzak

Fotokoagulacja laserowa w leczeniu retinopatii cukrzycowej - wybrane zagadnienia dotyczące makulopatii
Tadeusz Kęcik, Marcin Śwituła, Dariusz Kęcik

Uwagi własne dotyczące bezpieczeństwa i ergonomii laserowych koagulatorów okulistycznych
Jan Kasprzak, Dariusz Kęcik, Tadeusz Kęcik

Fluoroangiograficzna ocena zmian naczyniowych w retinopatii cukrzycowej
Izabella Skórska, Maria Paćkowska, Maciej Domosławski, Marcin Śwituła

Wykorzystanie optycznej koherentnej tomografii w monitorowaniu pacjentów z makulopatią cukrzycową
Agnieszka Samsel, Aleksandra Borkowska, Dariusz Kęcik, Jan Kasprzak

Wizualizacja zmian proliferacyjnych w cukrzycy przy pomocy optycznej koherentnej tomografii
Aleksandra Borkowska, Agnieszka Samsel, Dariusz Kęcik, Jan Kasprzak

Ultrasonograficzne badanie oczu w przebiegu cukrzycy
Paweł Lewandowski, Tadeusz Kęcik

Retrospektywna ocena powikłań śród- i wczesnych pooperacyjnych u osób z cukrzycą
Joanna Ciszewska, Iwona Świtka-Więcławska, Tadeusz Kęcik

Trabeculectomia cum intromissio sclerae - podsumowanie wyników chirurgicznego leczenia jaskry wtórnej u pacjentów z retinopatią cukrzycową proliferacyjną w latach 1996-1999
Tadeusz Kęcik, Dariusz Kęcik, Ewa Karwacka

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI