Wydanie 2/1998

Rada programowa:
prof. dr hab. n. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. n. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. n. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. n. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. n. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. n. med.
Jerzy Szaflik
prof. Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth, UK
prof. Stanislaw A. Milewski M.D., M.A., F.A.C.S., USA

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. n. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Anna M. Ambroziak
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Wydawca:
EB & Studio Oftal
Adres Redakcji:
ul. Kiełpińska 4/48
01-707 Warszawa
tel./fax (0-22) 633 88 95
e-mail: okul@k2.net.pl

Skład:
BIS-PRESS

Druk:
ARW FOTO - KURIER

Warunki prenumeraty
w 1998 roku:

nr 1 i suplementy - bezpłatnie,
nr 2, 3, 4 - łączna opłata
wynosi 18 zł.
Wpłat należy dokonywać
na konto Wydawcy:
BPH S.A. I O/Warszawa,
Filia nr 1
Nr: 10601031-8602-27000-460101
EB & Studio Oftal

Leczenie zachowawcze a leczenie operacyjnew jaskrze pierwotnej (str. 3)
Krystyna Czechowicz-Janicka

Zabiegi przeciwjaskrowe.
I. Obwodowe wycięcie tęczówki(irydektomia)
(str. 7)

Krystyna Czechowicz-Janicka

Zabiegi przeciwjaskrowe.
II. Operacje filtracyjne (trabekulektomia)
(str. 10)

Krystyna Czechowicz-Janicka

Zabiegi przeciwjaskrowe.
III. Inne zabiegi filtracyjne
(str. 15)

Krystyna Czechowicz-Janicka

Zabiegi przeciwjaskrowe.
IV. Z jednoczesnym usunięciem soczewki i wszczepieniem soczewki sztucznej(operacje trójproceduralne)
(str. 19)

Krystyna Czechowicz-Janicka

Zabiegi setonowe w chirurgicznymleczeniu jaskry (str. 25)
Jerzy Szaflik, Anna Kamińska,Grażyna Broniek, Piotr Tesla

Wyniki chirurgicznego leczenia jaskryz zastosowaniem setonów Molteno (str. 31)
Jerzy Szaflik, Anna Kamińska,Grażyna Broniek, Piotr Tesla

Zabiegi cyklodestrukcyjne (str. 35)
Jerzy Szaflik, Grażyna Broniek, Anna Kamińska

Cyklodiatermia i cykloterapia:analiza wyników i zabiegów wykonanychw Klinice w latach 1995 - 1998 (str. 41)
Jerzy Szaflik, Grażyna Broniek, Anna Kamińska

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI