Wydanie 3/2009

Rada programowa:
prof. dr hab. n. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. n. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. n. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. n. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. n. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. n. med.
Jerzy Szaflik
prof. Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth, UK
prof. Stanislaw A. Milewski M.D., M.A., F.A.C.S., USA

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. n. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Anna M. Ambroziak
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO.

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2009 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz
wydania dodatkowe - 85 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Konto Wydawcy:
BPH S.A. Oddział w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Aktualne wytyczne diagnostyczno-terapeutyczne dotyczące postępowania w przypadkach pacjentów z wysiękową postacią AMD (str. 13)
Andrzej Stankiewicz, Małgorzata Figurska

Current Diagnostic and Therapeutic Guidelines for Wet AMD Management
Porównanie metod oceny grubości siatkówki w okolicy plamki w populacji osób zdrowych za pomocą analizatora grubości siatkówki RTA oraz optycznej koherentnej tomografii OCT (str. 21)
Barbara Polaczek-Krupa, Iwona Grabska-Liberek

Comparison of RTA and OCT Methods for Retinal Thickness Determination in the Macular Region in a Population of Healthy Individuals
Błony nasiatkówkowe - etiopatogeneza, symptomatologia, diagnostyka (str. 26)
Joanna Ciszewska, Piotr Wnorowski, Joanna Gołębiewska

Epiretinal Membranes - Etiopathology, Symptoms, Diagnosis
Diagnostyka i monitorowanie leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem współistniejącej z rozwarstwieniem siatkówki w plamce o nieustalonej etiologii - opis przypadku (str. 32)
Sława Kwiecień1, Jacek P. Szaflik1,2

Wet form of Age-related Macular Degeneration Coexisting with Bilateral Foveoschisis - Case Report
Wybrane parametry układu hemostazy we krwi chorych na zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (str. 36)
Grażyna Malukiewicz1, Danuta Rość2, Bartłomiej Kałużny1, Jakub J. Kłaużny1, Iwona Jaworowska-Cieślińska1


Selected Parameters of the Blood Haemostatic System in Patients with Age-related Macular Degeneration
Endogenne inhibitory angiogenezy a neowaskularyzacja oczna (str. 39)
Iwona Jaworowska-Cieślińska1, Grażyna Malukiewicz1, Ewa Żekanowska2

Endogenous Angiogenic Inhibitors and Ocular Neovascularization
Morfologiczny obraz plamki w OCT po przebytym zapaleniu wnętrza gałki ocznej leczonym farmakologicznie (str. 42)
Jolanta Łogiewa-Toborek, Anita Lyssek-Boroń, Jarosław Piłat, Edward Wylęgała

Morphological Picture of Macula in OCT in Patients after Acute Endophtalmitis Treated Farmacologically
Obrazowanie siatkówki metodą optycznej koherentnej tomografii komputerowej u chorych po witrektomii z tamponadą wewnętrzną olejem silikonowym (str. 45)
Jerzy Mackiewicz, Monika Jasielska, Paweł Bieliński, Agnieszka Bielińska, Joanna Tomaszewska

Retina Imaging Using Optical Coherence Tomography in Eyes of Patients after Pars Plana Vitrectomy with Silicone Oil Tamponade
Komputerowa analiza wyników badań optycznej koherentnej tomografii - doniesienie wstępne (str. 50)
Sława Kwiecień1, Dawid Grzegorczyk2, Jacek P. Szaflik1,3

Computer-assisted Analysis of Optical Coherence Tomography Images - Preliminary Report
Znamiona barwnikowe naczyniówki w obrazie OCT (str. 55)
Joanna Gołębiewska, Maria A. Paćkowska, Aleksandra Kuźnik-Borkowska, Dariusz Kęcik

OCT Findings in Choroidal Naevi
Dystrofia żółtkowata plamki typu dorosłych w obrazie OCT (str. 60)
Joanna Gołębiewska, Maria A. Paćkowska, Renata Niemczyk, Aleksandra Kuźnik-Borkowska, Dariusz Kęcik

Adult-onset Foveomacular Vitelliform Dystrophy in OCT Images
Trudności diagnostyczne w rozpoznaniu zapalenia nerwu wzrokowego jako izolowanego zespołu klinicznego stwardnienia rozsianego - opis pacjenta (str. 64)
Katarzyna Buczak-Gasińska1, Ewa Mrukwa-Kominek1,2, Anna Orlicka-Mosiej1, Anna Buczak-Sala3, Mateusz Gasiński4, Aleksander Garlicki5

Diagnostic Difficulties in Optic Neuritis as Clinically Isolated Syndrome of Multiple Sclerosis - Case Report

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI