Wydanie 4/2008

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik
prof. Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth, UK
prof. Stanislaw A. Milewski M.D., M.A., F.A.C.S., USA

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO.

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2008 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz
wydania dodatkowe - 80 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Konto Wydawcy:
BPH S.A. Oddział w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Metody obrazowania przedniego odcinka gałki ocznej (str. 9)
Justyna Izdebska1,2, Martyna Pawluczyk-Dyjecińska1, Iwona Liberek2,3

Anterior Segment Imaging Systems
Zastosowanie optycznej tomografii koherentnej w kontaktologii (str. 16)
Bartłomiej J. Kałużny1, Maciej Wojtkowski2

Optical Coherence Tomography Use in Contactology
Spektralna optyczna koherentna tomografia (SOCT) w obrazowaniu pęcherzyków filtracyjnych u pacjentów po trabekulektomii (str. 19)
Mateusz Burduk1, Bartłomiej J. Kałużny1, Anna Szkulmowska2, Maciej Szkulmowski2,
Maciej Wojtkowski2, Andrzej Kowalczyk2


Imaging Filtering Blebs after Trabeculectomy with Spectral Optical Coherence Tomography
Mikroskopia konfokalna rogówki - wskazania do badania i obrazy wybranych patologii rogówki (str. 23)
Jacek P. Szaflik, Monika Udziela, Urszula Kołodziejska, Jerzy Szaflik

Current Clinical Applications of in vivo Confocal Microscopy of the Cornea
Obrazowanie rogówki za pomocą optycznej koherentnej tomografii (OCT) (str. 31)
Bartłomiej J. Kałużny

Imaging of the cornea with optical coherence tomography (OCT)
Nowoczesne metody topografii rogówki (str. 34)
Wojciech Kołodziejczyk, Jerzy Szaflik, Ksawery Czubkowski

The Latest Developments in Corneal Topography
Metody pomiaru grubości rogówki (str. 41)
Bartłomiej J. Kałużny

Methods of Corneal Thickness Evaluation
Możliwości diagnostyczne czasowej optycznej tomografii koherentnej w oparciu o zastosowanie kliniczne aparatu OCT-Visante (str. 45)
Edward Wylęgała

Diagnostic Possibilities of the Time-domain OCT Based on Clinical Applications of OCT Visante
UBM w diagnostyce przedniego odcinka gałki ocznej (str. 49)
Piotr Tesla, Anna Jędruch, Robert Sulak

UBM in the Anterior Segment Diseases Diagnostics
Zastosowanie ultrabiomikroskopii wysokiej częstotliwości w diagnostyce wybranych chorób oka (str. 57)
Joanna Konopińska, Iwona Obuchowska, Zofia Mariak

High-frequency Ultrasound Biomicroscopy Use in SelectedOphthalmologic Diseases Diagnostics
Metody oceny zmętnień torebki tylnej soczewki w pseudofakii (str. 62)
Agnieszka Łukaszewska-Smyk

Methods of the Posterior Capsule Opacification Evaluationin Pseudophakia
Przykładowa metoda oceny zmętnień torebki tylnej soczewki w pseudofakii - modyfikacja własna (str. 67)
Agnieszka Łukaszewska-Smyk

Exemplary Method of the Posterior Capsule Opacification Evaluation in Pseudophakia - Own Modification
Podział zmętnień torebki tylnej soczewki w pseudofakii (str. 73)
Agnieszka Łukaszewska-Smyk

Classification of the Posterior Capsule Opacifications in Pseudophakia
Obrazowanie przedniego odcinka oka za pomocą spektralnej optycznej koherentnej tomografii - przypadek kliniczny (str. 80)
Edward Wylęgała1,2, Anna Nowińska1


Anterior Segment Imaging with Fourier-Domain Optical Coherence Tomography System - Case Report

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI