Wydanie 3/2007

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik
prof. Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth, UK
prof. Stanislaw A. Milewski M.D., M.A., F.A.C.S., USA

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO.

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2007 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz
wydania dodatkowe - 80 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Konto Wydawcy:
BPH S.A. Oddział w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Układ naczyniowy tylnego odcinka błony naczyniowej u ludzi zdrowych i chorych
Marta Misiuk-Hojło1, Dorota Szumny2

Vascular System of the Posterior Part of the Choroid in Healthy and Sick Individuals
Rola zaburzeń hemodynamicznych krążenia naczyniówkowego w etiopatogenezie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
Agnieszka Kubicka-Trząska

Choroidal Perfusion Haemodynamic Abnormalities Role in Age-Related Macular Degeneration (AMD) Pathogenesis
Znaczenie zaburzeń naczyniowych w jaskrze i zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem
Justyna Zborowska-Skrobanek, Małgorzata Mulak, Marta Misiuk-Hojło

The Role of Vascular Abnormalities in Open-Angle Glaucoma and Age-Related Macular Degeneration
Czynnik wzrostu śródbłonka naczyń w patogenezie postaci wysiękowej zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
Halina Wykrota, Krzysztof Trzciąkowski

Vascular Endothelial Growth Factor and Pathogenesis of Exudative Age-Related Macular Degeneration
Układ hormonalny kobiet a rozwój zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
Sława Kwiecień1, Maria Kmera-Muszyńska1, Piotr Czempiński2, Jerzy Szaflik1

Female Hormonal System and Age-Related Macular Degeneration Development
Częstość występowania druz u chorych ze starczym zwyrodnieniem plamki - wyniki własne
Barbara Terelak-Borys, Irmina Jankowska-Lech, Iwona Liberek

Insidence of Drusen in Age-Related Macular Degeneration - Own Results
Rola badania dopplerowskiego we wczesnych stadiach zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
Małgorzata Wojnar1, Andrzej Ustymowicz2, Renata Zalewska1, Urszula Cylwik1, Zofia Mariak1, Jolanta Andrzejewska-Buczko1

Role of the Doppler Examination in Early Stages of Age-Related Macular Degeneration
Inhibitory VEGF w leczeniu neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
Halina Wykrota, Krzysztof Trzciąkowski

VEGF Inhibitors in the Treatment of Neovascular Age-Related Macular Degeneration
Zastosowanie inhibitorów angiogenezy w leczeniu wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
Magdalena Ulińska, Anna I. Borucka, Jerzy Szaflik

Antiangiogenic Agents Use in the Treatment of Exudative Form of Age-Related Macular Degeneration
Zastosowanie optycznej tomografii koherentnej w monitorowaniu leczenia ranibizumabem pacjentów z neowaskularyzacją podsiatkówkową wtórną do zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
Edward Wylęgała1,2, Sławomir J. Teper1

Optical Coherence Tomography Monitoring in Patients Treated with Ranibizumab Due to the Subretinal Neovascularization Secondary to Age-Related Macular Degeneration
Terapia fotodynamiczna (PDT) w leczeniu wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem - obserwacje 5-letnie
Sława Kwiecień, Jerzy Szaflik

Photodynamic Therapy (PDT) in the Exudative Form of Age-Related Macular Degeneration Treatment - 5 Years Observation
Zastosowanie terapii fotodynamicznej w leczeniu przewlekłej centralnej chorioretinopatii surowiczej - opis przypadku
Sława Kwiecień, Maria Kmera-Muszyńska, Jerzy Szaflik

Chronic Central Serous Chorioretinopathy After Photodynamic Therapy - Case Report
Ocena funkcji wzroku u pacjentów z wysiękową postacią AMD leczonych doszklistkowym podaniem triamcynolonu - doniesienie wstępne
Wojciech Lubiński1, Katarzyna Mozolewska-Piotrowska1, Wojciech Gosławski1, Zbigniew Szych2, Danuta Karczewicz1


Visual Function Evaluation in Patients with Exudative AMD Treated with Triamcinolone Acetonide Intravitreal Injection - Preliminary Report
Wczesne wyniki doszklistkowego podania triamcynolonu u pacjentów z zaawansowaną wysiękową postacią AMD i niską ostrością wzroku
Katarzyna Mozolewska-Piotrowska, Karol Krzystolik, Monika Drobek-Słowik

Early Results of the Intravitreal Triamcinolone Acetonide in Patients with Late Stage of wet AMD and Low Visual Acuity
Radioterapia w AMD
Lidia Puchalska-Niedbał1, Maria Żejmo2

Radiotherapy in AMD
Rola żywienia w profilaktyce i terapii AMD
Dariusz Włodarek

Role of the Nutrition in AMD Prevention and Treatment
Wewnątrzgałkowe soczewki teleskopowe
Małgorzata Figurska, Joanna Sobczak

Intraocular Telescopic Lenses
Zator gałęzi tętnicy środkowej siatkówki - opis przypadku
Małgorzata Figurska, Joanna Sobczak, Mariusz Stępień

Branch Central Retinal Artery Occlusion - Case Report
Wysiękowe AMD - choroba obojga oczu. Analiza przypadków klinicznych
Małgorzata Figurska, Rafał Pawlik

Exudative AMD - Bilateral Disease. Clinical Cases Analysis

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI