Wydanie specjalne czerw 2018

KOMITET HONOROWY/ HONORARY COMMITTEE:
Professor Kałużny Józef, Md, Phd (Poland)
Professor Kanski Jacek J., Md, Ms, Frcs, Frcophth (Uk)
Professor Kęcik Tadeusz, Md, Phd (Poland)
Professor Palacz Olgierd, Md, Phd (Poland)
Professor Stankiewicz Andrzej, Md, Phd (Poland)


RADA NAUKOWA/ SCIENTIFIC BOARD:
Professor Asoklis S Rimvydas, Md, Phd (Lithuania)
Professor Balashevich Leonid I., Md, Phd (Russia)
Professor Czajkowski Janusz, Md, Phd (Poland)
Professor Grupcheva Christina, Md, Phd (Bulgaria)
Professor Kęcik Dariusz, Md, Phd (Poland)
Professor Modis Laszlo, Md, Phd (Hungary)
Professor Szaflik Jerzy, Md, Phd (Poland)

REDAKCJA/ EDITORIAL BOARD:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD – Redaktor Naczelny/ Editor-In-Chief

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO/ V-CE EDITOR-IN-DEPUTY-CHIEF:
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD
Ambroziak Anna M., MD, PhD
Langwińska-Wośko Ewa, MD, PhD

Dyrektor Wydawnictwa/ Publishing House Director:
Elżbieta Bielecka

Wydawca/ Editor:
OFTAL Sp. z o. o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres redakcji/ Editorial Office:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./ fax: tel./fax 22 670-47-40,
22 511-62-00 w. 6245
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Dystrybucja i promocja: Oftal Sp. z o.o.
Distribution and promotion by Oftal Sp. z o.o.

Skład/ Computer composing: ARW QLCO.
Druk/ Printing: REGIS

wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/
Primary version (reference one) of the journal is a paper issue

Prenumerata/ Subscription, duties: Jacek Lipowski
tel./ fax: (22) 771 92 55
środy/ Wednesday – godz. 13.00-17.00
piątki/ Friday – godz. 9.00-15.00
e-mail: solkjl@wp.pl

Ranibizumab w Programie Lekowym – analiza wyników leczenia neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem wg schematu pro re nata (str. 5 - 7)
Andrzej Stankiewicz, Dagmara Dziurkowska

Ranibizumab in Drug Prescription Program – Analysis of the Treatment Results of the Neovascular Age-related Macular Degeneration in PRN Scheme
Czy indywidualizacja terapii wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem ranibizumabem wpływa na jej skuteczność? (str. 8 - 10)
Katarzyna Mozolewska-Piotrowska

Therapy Individualization – Does it Influence the Efficacy of Ranibizumab Treatment in Neovascular Age-related Macular Degeneration?
Wyniki leczenia chorych na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem po zmianie terapii z afliberceptu na ranibizumab – doświadczenia własne (str. 11 - 15)
Anna Michalska, Martyna Piotrowska, Paweł Stala

Results of Switch from Intravitreal Aflibercept to Ranibizumab in Patients with Exudative Age-related Macular Degeneration – Own Experience
Terapia ranibizumabem jako alternatywa u pacjentów objętych Programem Lekowym leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem niereagujących na terapię afliberceptem (str. 16 - 20)
Dorota Kaczmarek 1 , Marta Dembowska 1 , Maria Pomorska 2 , Radosław Kaczmarek 1,2

Ranibizumab Therapy as an Alternative in Patients Participating in Drug Prescription Program in Neovascular Age-related Macular Degeneration not Responding to Primary Therapy with Aflibercept
Proliferacja naczyniakowata siatkówki – rozpoznanie i leczenie według Programu Lekowego leczenia neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Doświadczenia własne (str. 21 - 25)
Barbara Kozub 1 , Barbara Terelak-Borys 1,2 , Joanna Mokrzecka 1 , Magdalena Górska 1 , Urszula Stachowska 1,2 , Iwona Grabska-Liberek 1,2

Retinal Angiomatous Proliferation – Diagnosis and Treatment in the Context of the Neovascular Age-related Macular Degeneration Drug Prescription Programme. Own Experience
Czynniki ryzyka chorób układu sercowo- -naczyniowego a efektywność terapii wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem inhibitorami czynnika wzrostu śródbłonka naczyń (str. 26 - 31)
Joanna Łądkowska 1 , Barbara Krupa-Szafran 1 , Maciej Gawęcki 2,3 , Marek Szołkiewicz 4

Cardiovascular Risk Factors and the Response to Anti-Vascular Endothelial Growth Factor Therapy of Exudative Age-related Macular Degeneration
Optyczna koherentna tomografia- -angiografia jako nowoczesna metoda diagnostyki i monitorowania efektów terapii wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem u pacjentów leczonych iniekcjami doszklistkowymi leków anty-VEGF w ramach Programu (str. 32 - 39)
Anna Heinke, Katarzyna Michalska-Małecka

Optical Coherence Tomography-angiography as a Modern Method of Diagnostic and Monitoring Treatment Effects in Age-related Macular Degeneration in Patients Treated with anti-VEGF Intravitreal Injections As a Part of the National Health Fund Drug Prescripti
Organizacja pracy w ramach leczenia chorych na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem według Programu Lekowego – dodatkowe narzędzia ułatwiające monitorowanie skuteczności terapii (str. 40 - 42)
Karol Nienartowicz, Marzena Jankowska

Organization of Work with Patients Treated for Wet Age-related Macular Degeneration within Drug Administration Program – Additional Tools Facilitating Therapy Efficiency Monitoring

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI