Wydanie specjalne czerwiec 2017

KOMITET HONOROWY/ HONORARY COMMITTEE:
Professor Kałużny Józef, Md, Phd (Poland)
Professor Kanski Jacek J., Md, Ms, Frcs, Frcophth (Uk)
Professor Kęcik Tadeusz, Md, Phd (Poland)
Professor Palacz Olgierd, Md, Phd (Poland)
Professor Stankiewicz Andrzej, Md, Phd (Poland)


RADA NAUKOWA/ SCIENTIFIC BOARD:
Professor Asoklis S Rimvydas, Md, Phd (Lithuania)
Professor Balashevich Leonid I., Md, Phd (Russia)
Professor Czajkowski Janusz, Md, Phd (Poland)
Professor Grupcheva Christina, Md, Phd (Bulgaria)
Professor Kęcik Dariusz, Md, Phd (Poland)
Professor Modis Laszlo, Md, Phd (Hungary)
Professor Szaflik Jerzy, Md, Phd (Poland)

REDAKCJA/ EDITORIAL BOARD:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD – Redaktor Naczelny/ Editor-In-Chief

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO/ V-CE EDITOR-IN-DEPUTY-CHIEF:
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD
Ambroziak Anna M., MD, PhD
Langwińska-Wośko Ewa, MD, PhD

Dyrektor Wydawnictwa/ Publishing House Director:
Elżbieta Bielecka

Wydawca/ Editor:
OFTAL Sp. z o. o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres redakcji/ Editorial Office:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./ fax: tel./fax 22 670-47-40,
22 511-62-00 w. 6245
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Dystrybucja i promocja: Oftal Sp. z o.o.
Distribution and promotion by Oftal Sp. z o.o.

Skład/ Computer composing: ARW QLCO.
Druk/ Printing: REGIS

wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/
Primary version (reference one) of the journal is a paper issue

Prenumerata/ Subscription, duties: Jacek Lipowski
tel./ fax: (22) 771 92 55
środy/ Wednesday – godz. 13.00-17.00
piątki/ Friday – godz. 9.00-15.00
e-mail: solkjl@wp.pl

Leczenie doszklistkowe neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem po pierwszym roku funkcjonowania programu lekowego Narodowego Funduszu Zdrowia (str. 5 - 8)
Małgorzata Latalska, Agata Prokopiuk, Anna Święch-Zubilewicz, Jerzy Mackiewicz

Intravitreal Therapy in Neovascular Age-related Macular Degeneration after First Year of the National Health Fund Drug Prescription Program
Ocena wyników leczenia chorych na neowaskularną postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem doszklistkowymi iniekcjami afliberceptu oraz ich skuteczności w pierwszym roku leczenia (str. 9 - 12)
Aneta Lewicka-Chomont, Wesam Taslaq, Kamila Nester-Ostrowska, Karolina Przytuła

One-year Outcome and Effectiveness of Intravitreal Aflibercept Injections in Patients with Neowascular Age-Related Macular Degeneration
Analiza wyników leczenia afliberceptem nawrotowej lub przetrwałej neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – 12 miesięcy obserwacji programu lekowego (str. 13 - 16)
Iwona Laudańska-Olszewska 1 , Piotr Gozdek 1 , Mariusz Maroszyński 1 , Sylwia Konarska 1,2 , Joanna Supińska-Bitner 1 , Dominik Odrobina 1,3

Treatment Results Analysis of Aflibercept in Recurrent or Persistent Neowascular Age-related Macular Degeneration – 12-month Observation of the Drug Prescription Program
Ocena wyników leczenia chorych na neowaskularną postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem doszklistkowymi iniekcjami afliberceptu w ramach programu lekowego Narodowego Funduszu Zdrowia (str. 17 - 20)
Piotr Wnorowski, Tomasz Chudoba, Ewa Kardasiewicz, Joanna Sempińska-Szewczyk

Outcomes in Patients with Neovascular Age-related Macular Degeneration Treated with Aflibercept Injections as a Part of National Health Fund Drug Prescription Program
Leczenie chorych na nowo rozpoznaną neowaskularną postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem afliberceptem według schematu proaktywnego w ramach programu lekowego „Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wi (str. 21 - 23)
Dominika Romańczak

Treatment with Aflibercept in Proactive Scheme in Newly Diagnosed Patients with Neovascular Age-related Macular Degeneration in the National Health Fund Drug Prescription Program – Own Experience
Analiza wyników leczenia chorych według schematu proaktywnego w ramach programu lekowego „Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem” w pierwszym roku jego trwania w Klinice Okulistyki Ogólnej Uniwers (str. 24 - 26)
Anna Matysik-Woźniak 1 , Małgorzata Ozimek 1 , Edyta Koman 1 , Dominika Nowakowska 1 , Robert Rejdak 1,2

Analysis of Results of Proactive Regimen Treatment in “The neovascular Age-related Macular Degeneration” in Drug Prescription Program in the First Year of its Duration in the Department of General Ophthalmology in Lublin
Wczesne wyniki leczenia afliberceptem chorych na nowo rozpoznaną neowaskularną postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem według proaktywnego schematu programu lekowego – doniesienie wstępne (str. 27 - 30)
Ewa L. Czaplicka, Wojciech Suda, Jarosław Kocięcki

Early Outcomes of Naive Patients Treated with Aflibercept in the Proactive Schedule of the Polish National Health Fund Drug Prescription Program – Preliminary Results
Leczenie afliberceptem neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem w pierwszym roku trwania programu lekowego – prezentacja przypadków klinicznych (str. 31 - 35)
Małgorzata Figurska

Neovascular Form of Age-related Macular Degeneration Therapy with Aflibercept During First Year of Drug Prescription Program – Clinical Cases Presentation
Leczenie afliberceptem chorych na neowaskularną postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem w ramach programu lekowego – opis przypadków (str. 36 - 39)
Anna Skłodowska

Treatment of Neovascular Age-related Macular Degeneration Using Aflibercept as a part of the National Health Fund Drug Prescription Program – Case Series
Program lekowy „Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem” – doświadczenia własne po pierwszym roku jego funkcjonowania (str. 40 - 44)
Małgorzata Seredyka-Burduk 1,2 , Magdalena Pol 1 , Grażyna Malukiewicz1, Bartłomiej Kałużny 1,2

Drug Prescription Program „Treatment of Neovascular (Exudative) Form of Age-related Macular Degeneration” – Own Experience after First Year of Management

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI