Wydanie 3/2014

KOMITET HONOROWY/ HONORARY COMMITTEE:
Professor Kałużny Józef, Md, Phd (Poland)
Professor Kanski Jacek J., Md, Ms, Frcs, Frcophth (Uk)
Professor Kęcik Tadeusz, Md, Phd (Poland)
Professor Palacz Olgierd, Md, Phd (Poland)
Professor Stankiewicz Andrzej, Md, Phd (Poland)


RADA NAUKOWA/ SCIENTIFIC BOARD:
Professor Asoklis S Rimvydas, Md, Phd (Lithuania)
Professor Balashevich Leonid I., Md, Phd (Russia)
Professor Czajkowski Janusz, Md, Phd (Poland)
Professor Grupcheva Christina, Md, Phd (Bulgaria)
Professor Kęcik Dariusz, Md, Phd (Poland)
Professor Modis Laszlo, Md, Phd (Hungary)
Professor Szaflik Jerzy, Md, Phd (Poland)

REDAKCJA/ EDITORIAL BOARD:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD – Redaktor Naczelny/ Editor-In-Chief

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO/ V-CE EDITOR-IN-DEPUTY-CHIEF:
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD
Ambroziak Anna M., MD, PhD
Langwińska-Wośko Ewa, MD, PhD

Dyrektor Wydawnictwa/ Publishing House Director:
Elżbieta Bielecka

Wydawca/ Editor:
OFTAL Sp. z o. o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres redakcji/ Editorial Office:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./ fax: tel./fax 22 670-47-40,
22 511-62-00 w. 6245
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Dystrybucja i promocja: Oftal Sp. z o.o.
Distribution and promotion by Oftal Sp. z o.o.

Skład/ Computer composing: ARW QLCO.
Druk/ Printing: REGIS

wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/
Primary version (reference one) of the journal is a paper issue

Prenumerata/ Subscription, duties: Jacek Lipowski
tel./ fax: (22) 771 92 55
środy/ Wednesday – godz. 13.00-17.00
piątki/ Friday – godz. 9.00-15.00
e-mail: solkjl@wp.pl

Wady refrakcji i czynniki ryzyka niedowidzenia u pacjentów niepełnosprawnych intelektualnie – na podstawie badania autorefraktometrem Plusoptix A09 (str. 15)
Marta Uzdrowska1, Piotr Loba2, Anna Broniarczyk-Loba1

Refractive Errors and Amblyopia Risk Factors in Patients with Intellectual Disabilities – Based on a Screening with Plusoptix A09 Photoscreener
Epidemiologia zaburzeń powierzchni oka – przegląd wybranych badań klinicznych (str. 18)
Olga Czyżewska1, Anna M. Ambroziak1,2,3, Anna Zaleska-Żmijewska1,2

Epidemiology of Ocular Surface Disorders – a Review of Clinical Trials
Hormony płciowe a powierzchnia oka (str. 21)
Emilia Rębała1, Anna M. Ambroziak1,2, Justyna Izdebska1,2

Sex Hormones and Ocular Surface
Płeć, wiek i gospodarka hormonalna – czynniki ryzyka odpowiedzialne za powstanie zespołu suchego oka – czyli o tym, dlaczego młodych mężczyzn dotykają zaburzenia powierzchni oka (str. 26)
Renata Sołdacka1, Anna M. Ambroziak1,2, Ewa Langwińska-Wośko1,3, Piotr Skopiński1,4

Sex, Age and Hormonal Function – Dry Eye Syndrome Risk Factors – About Main Causes of Ocular Surface disorders in Young Men
Ciężki zespół suchego oka – algorytm diagnostyczny w praktyce klinicznej (str. 30)
Marta Kita-Mosek1, Anna M. Ambroziak1,2, Wojciech Kołodziejczyk1, Ewa Langwińska-Wośko1,3

The Diagnostic Algorithm of the Severity of Dry Eye Syndrome in Clinical Practice
Zespół suchego oka w przebiegu pierwotnej postaci zespołu Sjögrena (str. 34)
Kamila Chybała1, Anna M. Ambroziak1,2, Wojciech Kołodziejczyk1, Justyna Izdebska1,3

Dry Eye Syndrome in Patients with Sjögren's Syndrome
Gruczoły Meiboma – anatomia, histologia, fizjologia – przegląd piśmiennictwa (str. 37)
Marek Sosnowski

Meibomian Glands – Anatomy, Histology and Physiology – Literature Review
Korekcja starczowzroczności za pomocą lasera ekscymerowego (str. 44)
Iwona Jaworowska-Cieślińska1, Bartłomiej J. Kałużny2

Excimer Laser for Presbyopia Correction
Test Farnswortha-Munsella 100-Hue. Cz. I – podstawy naukowe i możliwości zastosowania (str. 48)
Justyna Wosik1, Jacek Pniewski1, Anna M. Ambroziak1,2,3

The Farnsworth-Munsell 100-Hue test. Part I – Scientific Basis and Use Opportunities
Test Farnswortha-Munsella 100-Hue. Cz. II – procedura badania i analiza wyników (str. 53)
Justyna Wosik1, Jacek Pniewski1, Anna M. Ambroziak1,2,3

Test Farnsworth-unsell 100-Hue Test. Part II – Test Performing Method and Results Analysis
Ocena leczenia i stanu anatomicznego dzieci chorych na jaskrę wrodzoną pierwotną oraz analiza morfologiczna wycinków kąta rogówkowo-tęczówkowego pobranych do badania w trakcie zabiegu trabekulektomii (str. 58)
Erita Filipek1,2, Maria Formińska-Kapuścik1,2, Ewa Zielińska-Pająk3, Lidia Nawrocka1,2, Małgorzata Laskowicz2,4, Bogumiła Wójcik-Niklewska1,2, Dorota Barchanowska1,2

The Evaluation of Treatment and Anatomical Condition in Children with Primary Congential Glaucoma and Morphological Evaluation of Iridocorneal Angle Samples Obtained During Trabeculectomy
Ziarniniak naczyniowy powieki górnej – opis przypadku (str. 62)
Anna Niwald, Mirosława Grałek

Granuloma Teleangiectaticum of the Upper Lid – Case Report
Ocena leczenia tępych urazów gałki ocznej (str. 64)
Aleksandra Pośpiech-Żabierek, Magdalena Kucharczyk, Wojciech Omulecki, Michał Wilczyński

Evaluation of the Ocular Blunt Trauma Treatment
Zastosowanie ultrabiomikroskopii w okulistyce (str. 68)
Ewa Kraszewska1,3, Erita Filipek1,3, Ewa Dworenko-Dworkin2,3

Ultrabiomicroscopy in Ophthalmology
Miejscowe niesteroidowe leki przeciwzapalne w leczeniu obrzęku plamki o różnej etiologii (str. 74)
Izabella Karska-Basta, Agnieszka Kubicka-Trząska, Justyna Jędrychowska, Piotr Oleksy, Bożena Romanowska-Dixon

Topical Non-steroidal Anti-inflammatory Drugs in the Treatment of Macular Edema of Various Etiology

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI