Wydanie 2/2014

KOMITET HONOROWY/ HONORARY COMMITTEE:
Professor Kałużny Józef, Md, Phd (Poland)
Professor Kanski Jacek J., Md, Ms, Frcs, Frcophth (Uk)
Professor Kęcik Tadeusz, Md, Phd (Poland)
Professor Palacz Olgierd, Md, Phd (Poland)
Professor Stankiewicz Andrzej, Md, Phd (Poland)


RADA NAUKOWA/ SCIENTIFIC BOARD:
Professor Asoklis S Rimvydas, Md, Phd (Lithuania)
Professor Balashevich Leonid I., Md, Phd (Russia)
Professor Czajkowski Janusz, Md, Phd (Poland)
Professor Grupcheva Christina, Md, Phd (Bulgaria)
Professor Kęcik Dariusz, Md, Phd (Poland)
Professor Modis Laszlo, Md, Phd (Hungary)
Professor Szaflik Jerzy, Md, Phd (Poland)

REDAKCJA/ EDITORIAL BOARD:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD – Redaktor Naczelny/ Editor-In-Chief

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO/ V-CE EDITOR-IN-DEPUTY-CHIEF:
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD
Ambroziak Anna M., MD, PhD
Langwińska-Wośko Ewa, MD, PhD

Dyrektor Wydawnictwa/ Publishing House Director:
Elżbieta Bielecka

Wydawca/ Editor:
OFTAL Sp. z o. o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres redakcji/ Editorial Office:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./ fax: tel./fax 22 670-47-40,
22 511-62-00 w. 6245
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Dystrybucja i promocja: Oftal Sp. z o.o.
Distribution and promotion by Oftal Sp. z o.o.

Skład/ Computer composing: ARW QLCO.
Druk/ Printing: REGIS

wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/
Primary version (reference one) of the journal is a paper issue

Prenumerata/ Subscription, duties: Jacek Lipowski
tel./ fax: (22) 771 92 55
środy/ Wednesday – godz. 13.00-17.00
piątki/ Friday – godz. 9.00-15.00
e-mail: solkjl@wp.pl

Współczesne metody badania filmu łzowego (str. 9)
Mariusz Kęcik, Katarzyna Kotela-Węgrzyn, Piotr Maciejewicz, Dorota Kopacz

The Current Possibilities of the Tear Film Evaluation
Mikroflora worka spojówkowego, antybiotykooporność – czy wiemy już wszystko? (str. 13)
Dorota Kopacz, Piotr Maciejewicz, Katarzyna Mianowska, Konrad Solarski

Conjunctival Microbiata, Antibiotic Resistance – Do We Know Everything About It?
Mechanizmy alergicznych chorób oczu (str. 17)
oanna Kalińska1, Agnieszka Kalińska-Bienias2, Lidia Rudnicka3, Dariusz Kęcik1

Mechanisms of Allergic Ocular Diseases
Środki konserwujące w lekach okulistycznych (str. 21)
Joanna Kalińska, Dariusz Kęcik

Preservatives in Ophthalmic Medications
Właściwości dezynfekcyjne płynów do pielęgnacji soczewek kontaktowych (str. 25)
Piotr Maciejewicz, Dorota Kopacz

Disinfection Properties of Multipurpose Lens-cleaning Solutions
Wpływ trehalozy na przednią powierzchnię oka (str. 28)
Ewa Mrukwa-Kominek1,2, Agnieszka Urgacz-Lechowicz1, Joanna Wasiak1, Daniela Ferda1, Wojciech Rokicki1,2

The Influence of Trehalose on the Anterior Surface of the Eye
Reakcja alergiczna czy toksyczny wpływ leków przeciwjaskrowych? Opis przypadku (str. 32)
Dorota Kopacz, Piotr Maciejewicz, Joanna Kalińska, Katarzyna Kotela-Węgrzyn, Dariusz Kęcik, Daria Kęcik

Contact Allergy or Toxicity of the Anti-glaucoma Medications? Case Report
Leki stosowane w terapii schorzeń narządu wzroku u kobiet w ciąży – aspekty praktyczne i prawne. Część I (str. 35)
Katarzyna Mianowska, Dominika Mońdziel, Konrad Solarski, Daria Kęcik, Klaudia Półtorak, Dariusz Kęcik

Medications Used in Ocular Disorders Treatment in Pregnant Women – Clinical and Legal Issues. Part I
Czy stosowanie leku poza wskazaniami rejestracyjnymi („off label”) może być uznane za badanie kliniczne? Jeśli tak, to jakie są tego konsekwencje? (str. 41)
Maciej Stankius1, Daria Kęcik2, Dariusz Kęcik2

Can “Off Label” Use of Medicines be Considered as a Clinical Trial? If so, What are the Consequences?
Zastosowanie w celach estetycznych toksyny botulinowej w okolicy środkowej i górnej części twarzy (str. 44)
Mariusz Kęcik1, Daria Kęcik2, Mateusz Kęcik3

Cosmetic Applications of Botulinum Toxin in the Middle and Upper Face
Polimorfizm genu BDNF i jego wpływ na progresję jaskry pierwotnej otwartego kąta w populacji polskiej (str. 48)
Alicja Nowak1, Karolina Przybylowska-Sygut1, Mira Gacek2, Katarzyna Szymanek2, Jerzy Szaflik2,3, Jacek P. Szaflik2,3, Ireneusz Majsterek1

BDNF Gene Polymorphism and Its Influence on the Progression of Primary Open-angle Glaucoma in a Polish Population
Naczyniak włośniczkowy siatkówki – czy warto wykonać pars plana witrektomię? Opis przypadku (str. 52)
Piotr Oleksy, Izabella Karska-Basta, Agnieszka Kubicka-Trząska, Weronika Pociej-Marciak, Bożena Romanowska-Dixon

Retinal Capillary Hemangioma – Would it be Worth to Perform Pars Plana Vitrectomy? Case Report
Bezpieczeństwo pracy z laserami – uwagi dotyczące sytuacji prawnej (str. 56)
Jan Kasprzak, Dariusz Kęcik

Safety of the Work with Lasers – Notes on the Legal Situation
Nowe źródła zagrożeń promieniowaniem laserowym (str. 59)
Jan Kasprzak, Dariusz Kęcik

New Sources of Hazards Caused by Laser Radiation

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI