Wydanie 2/2012

Rada Naukowa/ Scientific Board:
prof. dr hab. n. med. Janusz Czajkowski, Polska
prof. dr hab. n. med. Józef Kałużny, Polska
prof. Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth, Anglia
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Kęcik, Polska
prof. Stanislaw A. Milewski MD, MA, FACS, Stany Zjednoczone
prof. dr hab. n. med. Olgierd Palacz, Polska
prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz, Polska
prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik, Polska

Redaktor naczelny/ Editor-in-Chief:
prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik

Zastępcy red. naczelnego/ V-ce Editor-in-deputy-Chief:
dr n. med. Anna M. Ambroziak
dr n. med. Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med. Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa/ Publishing House Director:
Elżbieta Bielecka

Wydawca/ Editor:
OFTAL Sp. z o. o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres redakcji/ Editorial Office:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./ fax: tel./fax 22 670-47-40,
22 511-62-00 w. 6245
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Dystrybucja i promocja: Oftal Sp. z o.o.
Distribution and promotion by Oftal Sp. z o.o.

Skład/ Computer composing: ARW QLCO.
Druk/ Printing: REGIS

wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/
Primary version (reference one) of the journal is a paper issue

Prenumerata/ Subscription, duties: Jacek Lipowski
tel./ fax: (22) 771 92 55
środy/ Wednesday – godz. 13.00-17.00
piątki/ Friday – godz. 9.00-15.00
e-mail: solkjl@wp.pl

Etiologia zapaleń błony naczyniowej u dzieci – obserwacje własne (str. 11)
Anna Koszek-Pasińska, Ewa Lipiec, Beata Orawiec, Mirosława Grałek, Anna Niwald

The Etiology of Uveitis in Children – Own Observation
Podstawy leczenia autoimmulogicznych zapaleń błony naczyniowej u dzieci – przegląd piśmiennictwa (str. 15)
Lidia Nawrocka1, Maria Formińska-Kapuścik1,2, Erita Filipek2, Ewa Porwik3, Irmina Duchnik4

The Basics of the Autoimmunological Uveitis Treatment in Children – Literature Overview
Zastosowanie doustnych pochodnych acyklowiru w leczeniu ostrej martwicy siatkówki – przegląd piśmiennictwa (str. 21)
Joanna Brydak-Godowska1, Piotr K. Borkowski2

Oral Acyclovir Derivatives Use in Acute Retinal Necrosis Treatment – Literature Overview
Toksokaroza narządu wzroku (str. 23)
Piotr K. Borkowski1, Joanna Brydak-Godowska2

Ocular Toxocarosis
Heterochromia Fuchsa (str. 26)
Małgorzata Kwietniewska, Joanna Brydak-Godowska

Fuchs Heterochromic Iridocyclitis
Zespół Vogta–Koyanagi–Harady – opis przypadku oraz analiza współczesnych poglądów na temat procesu diagnostyczno-terapeutycznego (str. 29)
Eunika Krzywy-Daroszewska, Magdalena Targońska, Anna Wiśniowska-Dolny, Ewa Drozdowska-Łukaszewicz

Vogt–Koyanagi–Harada Syndrome – Case Report and Analysis of Contemporary Views of Diagnostic and Therapeutic Process
Zapalenie błony naczyniowej typu birdshot – opis przypadku (str. 37)
Monika Polak, Barbara Biziorek, Jerzy Mackiewicz

Birdshot Chorioretinopathy – a Case Report
Patogeneza AMD (str. 40)
Iwona Świtka-Więcławska, Agata Zwolińska

Pathogenesis of AMD
Witamina A – niezbędny składnik siatkówki oka (str. 46)
Andrzej Stankiewicz

Vitamin A – Essential Component of the Retina
Powikłania ze strony narządu wzroku po radykalnej radioterapii regionu głowy i szyi (str. 49)
Ewa Ziółkowska, Aleksandra Meller, Maria Kubiak, Małgorzata Zarzycka

Ocular Organ Complications following Radical Head and Neck Radiotherapy
Ocena parametrów badania GDx VCC u pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane oraz ich korelacja ze stanem klinicznym – wstępna obserwacja (str. 52)
Dorota Białas-Niedziela1, Agnieszka Lach2, Dariusz Kęcik1, Marzena Maciągowska2, Adam Stępień2

GDx VCC Parameters Measurement Evaluation in Patients with Multiple Sclerosis and Their Correlation with Clinical Condition – Initial Findings
Zastosowanie ranibizumabu w leczeniu skrzydlika – wstępna obserwacja (str. 56)
Dorota Białas-Niedziela, Dariusz Kęcik

Ranibizumab in Pterygium Treatment – Initial Findings
Procesy pro- i antyoksydacyjne w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem jaskry (str. 60)
Katarzyna Malinowska1, Jacek P. Szaflik2, Ireneusz Majsterek1, Jerzy Szaflik2

Pro- and Antioxidant Processes in Medicine with Particular Emphasis on Glaucoma

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI