Wydanie 2/2004

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO.

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2004 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz
suplementy - 64 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Konto Wydawcy:
BPH S.A. Oddział w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Zastosowanie i możliwości diagnostyczne aparatu STRATUS OCT
Jarosław Piłat, Edward Wylęgała, Jolanta Łogiewa-Toborek, Ilona Galuba-Dębska

The use and diagnostic possibilities OCT stratus
Zasada pomiaru oraz interpretacja wyników pomiaru grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki metodą polarymetryczną - system GDx VCC
Agnieszka Samsel, Jan Kasprzak, Aleksandra Kuźnik-Borkowska, Dariusz Kęcik

Principles and Interpretation of Polarimetric Measurement of Retinal Nerve Fiber Layer Thickness ? GDx VCC System
Przydatność HRT w diagnostyce jaskry ? zalety, ograniczenia i zasady interpretacji wyników
Magdalena Pilas-Pomykalska, Janusz Czajkowski

Heidelberg retina tomography in detection of glaucoma. Benefits, limitations and methods of interpretation
Przydatność techniki laserowego skaningu dopplerowskiego do oceny siatkówkowego, kapilarnego przepływu krwi w jaskrze pierwotnej otwartego kąta (JPOK)
Ewa Starzycka-Bigaj

Usefulness of scanning laser Doppler flowmetry for assessment of retinal microcirculation blood flow in primary open angle glaucoma (POAG)
Mikroskopia konfokalna rogówki in vivo
Jacek P. Szaflik

In vivo confocal microscopy of the cornea
Optyczne metody pomiaru grubości rogówki
Agnieszka Samsel, Jan Kasprzak, Dariusz Kęcik

Optical methods of corneal thickness measurement
OLCR pachymetria - nowa bezkontaktowa metoda pomiaru grubości rogówki
Anna Kamińska, Anna Jędruch, Danuta Zawadzka, Anna Zaleska-Żmijewska

OLCR pachymetry - a new non-contact method of corneal thickness measurement
Zastosowanie metod cyfrowych w diagnostyce angiograficznej
Maria A. Paćkowska1, Izabella Skórska2, Dariusz Kęcik1, Maciej Domosławski1

Digital imaging technology in fundus angiography
Zeiss IOL Master - aparat do kalkulacji mocy sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych
Ewa Langwińska-Wośko, Anna Jędruch

The IOL Master - a new combined instrument for IOL power calculation
Wartość diagnostyczna poziomów VEGF i PEDF dla oceny procesu neowaskularyzacyjnego w chorobach oczu
Jerzy Z. Nowak

Diagnostic value of VEGF and PEDF for evaluation of neovascular process in ocular diseases
Przedsiatkówkowy rozrost gleju
Joanna Brejtfus, Wojciech Skowroński

Piretinal membrane formation

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI