Wydanie 2/2018

KOMITET HONOROWY/ HONORARY COMMITTEE:
Professor Kałużny Józef, Md, Phd (Poland)
Professor Kanski Jacek J., Md, Ms, Frcs, Frcophth (Uk)
Professor Kęcik Tadeusz, Md, Phd (Poland)
Professor Palacz Olgierd, Md, Phd (Poland)
Professor Stankiewicz Andrzej, Md, Phd (Poland)


RADA NAUKOWA/ SCIENTIFIC BOARD:
Professor Asoklis S Rimvydas, Md, Phd (Lithuania)
Professor Balashevich Leonid I., Md, Phd (Russia)
Professor Czajkowski Janusz, Md, Phd (Poland)
Professor Grupcheva Christina, Md, Phd (Bulgaria)
Professor Kęcik Dariusz, Md, Phd (Poland)
Professor Modis Laszlo, Md, Phd (Hungary)
Professor Szaflik Jerzy, Md, Phd (Poland)

REDAKCJA/ EDITORIAL BOARD:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD – Redaktor Naczelny/ Editor-In-Chief

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO/ V-CE EDITOR-IN-DEPUTY-CHIEF:
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD
Ambroziak Anna M., MD, PhD
Langwińska-Wośko Ewa, MD, PhD

KOMITET HONOROWY/ HONORARY COMMITTEE:
Professor Kałużny Józef, Md, Phd (Poland)
Professor Kanski Jacek J., Md, Ms, Frcs, Frcophth (Uk)
Professor Kęcik Tadeusz, Md, Phd (Poland)
Professor Palacz Olgierd, Md, Phd (Poland)
Professor Stankiewicz Andrzej, Md, Phd (Poland)


RADA NAUKOWA/ SCIENTIFIC BOARD:
Professor Asoklis S Rimvydas, Md, Phd (Lithuania)
Professor Balashevich Leonid I., Md, Phd (Russia)
Professor Czajkowski Janusz, Md, Phd (Poland)
Professor Grupcheva Christina, Md, Phd (Bulgaria)
Professor Kęcik Dariusz, Md, Phd (Poland)
Professor Modis Laszlo, Md, Phd (Hungary)
Professor Szaflik Jerzy, Md, Phd (Poland)

REDAKCJA/ EDITORIAL BOARD:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD – Redaktor Naczelny/ Editor-In-Chief

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO/ V-CE EDITOR-IN-DEPUTY-CHIEF:
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD
Ambroziak Anna M., MD, PhD
Langwińska-Wośko Ewa, MD, PhD

Prenumerata/ Subscription, duties: Jacek Lipowski
tel./ fax: (22) 771 92 55
środy/ Wednesday – godz. 13.00-17.00
piątki/ Friday – godz. 9.00-15.00
e-mail: solkjl@wp.pl

Roczna ocena efektywności leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem afliberceptem w ramach polskiego programu lekowego (str. 9 - 13)
Małgorzata Figurska 1 , Joanna Adamiec-Mroczek 2 , Joanna Dolar-Szczasny 3 , Anna Matysik-Woźniak 4 , Marta Misiuk-Hojło 2 , Anna Święch-Zubilewicz 3 , Sławomir Teper 5 , Magdalena Ulińska 6 , Robert Rejdak 4 , Marek Rękas 1

One year Outcomes of Wet Age-related Macular Degeneration Treatment with Aflibercept in Polish Drug Prescription Program
Leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem w ramach programu lekowego w Klinice Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (str. 14 - 18)
Anna Matysik-Woźniak, Edyta Koman-Wierdak, Emilia Bielecka, Agnieszka Kalinowska, Lucyna Baltaziak, Robert Rejdak

Treatment of Wet Age-related Macular Degeneration Using a Therapeutic Program at the Department of General Ophthalmology of Medical University of Lublin
Ocena skuteczności leczenia chorych na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem doszklistkowo podawanymi preparatami hamującymi czynnik wzrostu śródbłonka naczyń. Obserwacje własne po dwóch latach leczenia w ramach programu lekowego Narod (str. 19 - 21)
Marta Maciocha, Anna Święch-Zubilewicz, Agata Prokopiuk, Małgorzata Latalska, Jerzy Mackiewicz

Experience of Intravireal Anti-Vascular Endothelial Growth Factor Therapy in Exudative Age-related Macular Degeneration. After Two Years of the Therapeutic Drug Monitoring Program
Niska ostrość wzroku a terapia w ramach programu lekowego „Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem” (str. 22 - 25)
Małgorzata Seredyka-Burduk 1,2 , Magdalena Pol 1 , Grażyna Malukiewicz 1 , Bartłomiej Kałużny 1.2

Low Vision and the Therapy in Drug Prescription Program “Treatment of Neovascular (Exudative) Form of Age-related Macular Degeneration”
Wpływ morfologii plamki na indywidualizację protokołu leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (str. 26 - 30)
Ewa Wasiluk, Małgorzata Wojnar, Dorota Ługowska

Influence of Macular Morphology on the Individualization of the Treatment Protocol of Wet Age-related Macular Degeneration
Leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – dane z codziennej praktyki klinicznej krajów Europy (str. 31 - 35)
Małgorzata Figurska

Treatment of Exudative Age-related Macular Degeneration – Data from the Daily Clinical Practice in European Countries
Analiza czynników ryzyka zespołu metabolicznego u chorych na zwyrodnienie plamki związane z wiekiem zakwalifikowanych do terapii w ramach programu lekowego „Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem” (str. 36 - 39)
Magdalena Pol 1 , Małgorzata Seredyka-Burduk 1,2 , Grażyna Malukiewicz 1

Analysis of Metabolic Syndrome Risk Factors in Patients with Age-related Macular Degeneration Qualified to the Therapy in Drug Prescription Program “Treatment of Neovascular (Exudative) Form of Age-related Macular Degeneration”
Angiografia fluoresceinowa czy angiografia optycznej koherentnej tomografii – zalety i wady obrazowania neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (str. 40 - 45)
Małgorzata Figurska, Beata Pawlik, Marek Rękas

Fluorescein Angiography or Optical Coherence Tomography Angiography – Advantages and Defects of Neovascular Age-related Macular Degeneration Imaging
Rola angiografii optycznej koherentnej tomografii w procesie rozpoznawania neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem i jej monitorowania (str. 46 - 52)
Elżbieta Krytkowska, Anna Machalińska, Aleksandra Grabowicz

The Role of Optical Coherence Tomography Angiography in Diagnosis and Monitoring Patients with Neovascular Age-related Macular Degeneration
Rola czynników zapalnych w patogenezie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (str. 53 - 57)
Aneta Lewicka-Chomont, Kinga Król-Jarosz, Anna Uliasz

The Role of Inflammatory Factors in the Pathogenesis of Age-related Macular Degeneration
Skuteczność i tolerancja profilaktyki przeciwbakteryjnej z zastosowaniem poliheksanidu w postaci preparatu do higieny brzegów powiek u chorych na zwyrodnienie plamki związane z wiekiem leczonych podawanymi doszklistkowo iniekcjami leków hamujących czynnik (str. 58 - 63)
Magdalena Ulińska 1,2, Jacek P. Szaflik 1,2 , Ewa Strzemecka 1 , Katarzyna Piskorska-Małolepsza 3 , Magdalena Sikora 3 , Ewa Swoboda-Kopeć 4 , Maciej Osęka 5

Efficacy and Tolerance of the Wet Wipes with Poliheksanid for Eyelid Margin Hygiene as the Antibacterial Prophylaxis in Patients with Wet Form of Age-related Macular Degeneration Treated with anti-Vascular Endothelial Growth Factor Intravitreal Injection
Monitorowanie ostrości wzroku i metamorfopsji za pomocą aplikacji mobilnych w oczach z neowaskularną postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (str. 64 - 67)
Karolina Suwała 1 , Przemysław Zabel 1 , Martyna Gębska-Tołoczko 1 , Magdalena Mazurkiewicz 2 , Paulina Wojtysiak 2 , Jarosław Makowski 3 , Beata Danek 3 , Jakub J. Kałużny 1,3

Monitoring of Visual Acuity and Metamorphopsia Using Mobile Applications in Eyes with Neovascular Form of Age-related Macular Degeneration
Formularz STARS – nowe narzędzie analizy czynników ryzyka rozwoju zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (str. 68 - 73)
Maciej Gawęcki 1 , Agnieszka Jaszczuk-Maciejewska 1 , Anna Wolnik 2

STARS Questionnaire – a New Tool of Age-related Macular Degeneration Risk Factors Assesment
Pomoce dla słabowidzących do bliży jako ważny element rehabilitacji chorych na zaawansowaną postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Część I. Pomoce optyczne (str. 74 - 77)
Małgorzata Seredyka-Burduk 1,2 , Waldemar Błoch2 , Paweł Stępniewski 3 , Grażyna Malukiewicz 1 , Bartłomiej Kałużny 1,2

The Near Vision Aids as an Important Part of Vision Rehabilitation in Patients with Advanced Stage of Age-related Macular Degeneration. Part I. Optical Aids
Pomoce dla słabowidzących do bliży jako ważny element rehabilitacji chorych na zaawansowaną postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Część II. Pomoce nieoptyczne (str. 78 - 81)
Małgorzata Seredyka-Burduk 1,2 , Waldemar Błoch 2 , Paweł Stępniewski 3 , Grażyna Malukiewicz 1 , Bartłomiej Kałużny 1,2

The Near Vision Aids as an Important Part of Vision Rehabilitation in Patients with Advanced Stage of Age-related Macular Degeneration. Part II. Nonoptical Aids
Niebieskie światło – potencjalne zagrożenie dla wzroku (str. 82 - 85)
Ewa Goździewska 1 , Karolina Kaźmierczak 2 , Grażyna Malukiewicz 2

Blue Light – Potential Hazard to Vision
Polipoidalna waskulopatia naczyniówkowa – przegląd piśmiennictwa i opis pacjenta (str. 86 - 92)
Ewelina Lachowicz, Wojciech Lubiński

Polypoidal Choroidal Vasculopathy – Literature Review and Case Report
Obwodowe zmiany zwyrodnieniowe siatkówki u chorych na zwyrodnienie plamki związane z wiekiem w ultraszerokokątnym obrazowaniu autofluorescencji dna oka (str. 93 - 95)
Joanna Dolar-Szczasny, Anna Święch-Zubilewicz, Jerzy Mackiewicz

Peripheral Retinal Degenerations in Patients with Age-related Macular Degeneration in Ultra-widefield Autofluorescence Fundus Imaging
Centralna surowicza choroidoretinopatia a pierwotne ogniska zapalne – doniesienie wstępne (str. 96 - 98)
Paweł Baczyński 1 , Lidia Puchalska-Niedbał 2

Central Serous Choroidoretinopathy and Primary Inflammatory Foci – Preliminary Report
Antymetabolity w leczeniu nieinfekcyjnego zapalenia błony naczyniowej (str. 99 - 102)
Maja Waszczyk-Łączak 1 , Jacek P. Szaflik 1,2

Antimetabolites in Non-infectious Uveitis Treatment
Jednostronny krwotok przedplamkowy u 16-letniego pacjenta – opis przypadku (str. 103 - 107)
Anna Wolnik 1 , Małgorzata Woś 1 , Jerzy Mackiewicz 2

Unilateral Preretinal Hemorrhage in an Adolescent – Case Report
Wysiękowe odwarstwienie siatkówki jako pierwszy objaw rozsianego raka płuc – opis przypadku (str. 108 - 111)
Anna Modrzejewska 1 , Karol Krzystolik 1 , Wojciech Lubiński 2 , Monika Modrzejewska 2

Exudative Retinal Detachment as a First Symptom of Metastatic Lung Cancer – Case Report

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI