Wydanie 4/2010
str. 9

Urazy gałki ocznej – nazewnictwo, klasyfikacja i rokowanie

Ocular Injuries – Terminology, Classification and Prognosis

Robert Rejdak1,3, Piotr Stopa3, Tomasz Chorągiewicz1, Aneta Lewicka-Chomont3, Wesam Taslaq3, Dariusz Haszcz1, Anselm Jünemann2

1 Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  Kierownik: dr hab. n. med., prof. ndzw. Tomasz Żarnowski
2 Department of Ophthalmology, University of Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Germany
  Head: Professor Friedrich E. Kruse, MD, PhD
3 Oddział Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. F. Chopina w Rzeszowie
  Ordynator: lek. med. Aneta Lewicka-Chomont


Summary: Standardized systems of terminology, classification, and the OTS scale are very helpful for the ophthalmologist (enable counseling, research, designing and comparing methods of treatment in different types of eye trauma), the patient (anxiety relief, economical decisions), and for the society (designing methods of prevention and rehabilitation of severe eye trauma).

Słowa kluczowe: uraz oka, BETT, klasyfikacja urazów oka, skala OTS.

Keywords: eye trauma, BETT, ocular trauma classification, OTS scale.


Wstęp
Uraz oka zarówno dla pacjenta, jak i jego rodziny jest ciężkim przeżyciem psychicznym. Zadaniami prowadzącego lekarza w tej sytuacji są: ustalenie odpowiedniego postępowania i poinformowanie pacjenta o przebiegu leczenia oraz wymiana doświadczeń z innymi specjalistami. Na podstawie nazewnictwa BETT utworzono system klasyfikacji urazów oka. W prosty sposób przedstawiono w nim informacje o poszczególnych urazach. Umożliwia to rejestrowanie i statystyczną obróbkę danych (1,2), która pozwoliła na opracowanie skali prognostycznej urazów oka OTS (Ocular Trauma Score).
System nazewnictwa urazów oka BETT (The Birmingham Eye Trauma Terminology) (tab. I) ma pomóc w rozstrzygnięciu licznych niejasności i nieporozumień (występujących niekiedy nawet podczas analizy poszczególnych przypadków), które dotyczyły najczęściej sformułowań odnoszących się do sposobu określania ran penetrujących i perforujących. Ta niejednorodność uniemożliwiała nawet prowadzenie badań klinicznych i porównywanie ich wyników, co utrudniało ustalenie możliwie najlepszych metod terapeutycznych w poszczególnych typach uszkodzeń.
Kluczem tego systemu nazewnictwa jest to, że wszystkie pojęcia odnoszą się do całej gałki ocznej, a nie do konkretnych tkanek, np. rogówki (czyli sformułowanie „rana penetrująca (drążąca) rogówki” będzie rozumiane w tym systemie jako pełnościenna rana gałki ocznej znajdująca się w obrębie rogówki).
Niektóre urazy mają skomplikowany mechanizm i dlatego są trudne do zakwalifikowania (np. kulka z pistoletu pneumatycznego jest w zasadzie ciałem obcym wewnątrzgałkowym, ale w związku z tym, że tępy przedmiot potrzebuje dużej energii, aby przebić się przez ścianę gałki ocznej, powstają uszkodzenia jak podczas pęknięcia). W takich sytuacjach okulista może opisać uraz jako „mieszany” (np. pęknięcie gałki z ciałem obcym wewnątrzgałkowym) albo wybrać najbardziej poważny typ urazu (pęknięcie gałki) lub też ten rodzaj uszkodzenia, który wymaga postępowania w trybie nagłym – ciało obce wewnątrzgałkowe. Całkowite zniszczenie oka i urazowa enukleacja nie zostały ujęte w tym systemie.
Używanie ujednoliconego języka w przypadkach związanych z urazami oczu jest obowiązkowe, pozwala uniknąć niejasności, bez względu na typ komunikacji między profesjonalistami. System klasyfikacji urazów BETT został zatwierdzony przez kilka organizacji międzynarodowych, m.in.: AAO (American Academy of Ophthalmology), International Society of Ocular Trauma, Retina Society, United States Eye Injury Registry, Vitreous Society, oraz opublikowany w kilku czasopismach, m.in.: Graefe’s Archives, Journal of Eye Trauma, Klinische Monatsblätter, Ophthalmology. Dlatego wskazane jest, aby stał się on podstawą nazewnictwa w codziennej praktyce klinicznej.
Na podstawie nazewnictwa BETT utworzono system klasyfikacji mechanicznych urazów oka. Stanowi on prostą metodę przedstawienia ważnych informacji o urazie oka. Informacje te, jak udowodniono, mają znaczenie prognostyczne (3,4).
Osobny system klasyfikacji jest używany dla otwartych i zamkniętych urazów gałki ocznej (tab. II, III, IV, V). System określa cztery cechy:
• rodzaj urazu (oparty na mechanizmie urazu) (5,6-9),
• stopień (oparty na początkowej ostrości wzroku) (4,7,10),
• reakcję źrenicy (obecność bezpośredniej reakcji źrenicy na światło lub jej brak) (6,8),
• strefę (lokalizacja rany w przypadku otwartych urazów gałki ocznej, a w przypadku urazów zamkniętych określenie najbardziej do tyłu położonej tkanki nimi objętej) (7,11).
Dla pacjenta bardzo ważną sprawą jest uzyskanie informacji o długoterminowych konsekwencjach urazu i rokowaniu.
Stosowanie właściwego ujednoliconego nazewnictwa umożliwiło klasyfikację urazów oka oraz rejestrowanie i statystyczną obróbkę danych, która pozwoliła na opracowanie skali prognostycznej urazów.
Skala prognostyczna urazów mechanicznych oka OTS została opracowana na podstawie 2500 przypadków z bazy danych USEIR (1). Poniżej przedstawiono sposób jej wykorzystania w praktyce codziennej.
Jeżeli nie występuje żadna z wymienionych pięciu patologii, wynik OTS to punkty za ostrość wzroku.
Wyniki według skali OTS, oceniającej jeden parametr funkcjonalny i pięć anatomicznych (pęknięcie, zapalenie wnętrza gałki ocznej, uraz perforujący, odwarstwienie siatkówki, reakcja bezpośrednia źrenicy na światło), uzyskuje się zaraz po zakończeniu badania. Suma punktów za „visus” i wymienione w skali patologie umiejscawiają pacjenta (krok 2.) w określonej grupie rokowniczej OTS (prawdopodobieństwo określonych zakresów końcowej ostrości wzroku). Pozwala to na w miarę wiarygodne oszacowanie rokowania co do końcowej ostrości wzroku, czyli informacji statystycznych, które mogą, ale nie muszą, mieć zastosowanie w przypadku konkretnego chorego.

Podsumowanie
Korzyści wynikające ze stosowania zarówno systemów klasyfikacji, jak i skali OTS są bardzo duże nie tylko dla pacjenta (obniżenie poziomu stresu, możliwość wcześniejszego podjęcia życiowo ważnych decyzji, np. zawodowych), okulisty (bezbłędne porozumiewanie się, konsultowanie, porównanie wyników i opracowanie lepszych metod leczenia), lecz także dla społeczeństwa (poszukiwanie lepszych metod prewencji urazów oka i rehabilitacji osób poszkodowanych).

 

Piśmiennictwo:
1. www.useir.org
2. www.weir.org
3. Esmaeli B, Elner SG, Schork MA, Elner VM: Visual outcome and ocular survival after penetrating trauma. A clinicopathologic study. Ophthalmology 1995, 102, 393-400.
4. Pieramici DJ, Sternberg P Jr, Aaberg TM Sr, Bridges WZ Jr, Capone A Jr, Cardillo JA, de Juan E Jr, Kuhn F, Meredith TA, Mieler WF, Olsen TW, Rubsamen P, Stout T: A system for classifying mechanical injuries of the eye (globe). The Ocular Trauma Classification Group. Am J Ophthalmol 1997, 123, 820-831.
5. Hutton WL, Fuller DG: Factors influencing final visual results in severely injured eyes. Am J Ophthalmol 1984, 97, 715-722.
6. De Juan E Jr, Sternberg P Jr, Michels RG: Penetrating ocular injuries. Types of injuries and visual results. Ophthalmology 1983, 90, 1318-1322.
7. Groessl S, Nanda SK, Mieler WF: Assault-related penetrating ocular injury. Am J Ophthalmol 1993, 116, 26-33.
8. Gilbert CM, Soong HK, Hirst LW: A two-year prospective study of penetrating ocular trauma at the Wilmer Ophthalmological Institute. Ann Ophthalmol 1987 Mar, 19(3), 104-106.
9. Sternberg P Jr, de Juan E Jr, Michels RG, Auer C: Multivariate analysis of prognostic factors in penetrating ocular injuries. Am J Ophthalmol 1984, 98, 467-472.
10. Martin DF, Meredith TA, Topping TM, Sternberg P Jr, Kaplan HJ: Perforating (through-and-through) injuries of the globe. Surgical results with vitrectomy. Arch Ophthalmol 1991, 951-956. Erratum in: Arch Ophthalmol 1992, 110, 514.
11. Kuhn F, Morris R, Witherspoon CD, Heimann K, Jeffers JB, Treister G: A standardized classification of ocular trauma. Ophthalmology 1996, 103, 240-243.
 

Rodzaj urazu/ Type of trauma

Otwarty uraz gałki/
Open globe injury

Zamknięty uraz gałki/ Closed globe injury

A.

Pęknięcie gałki/ Eyeball break

Stłuczenie/ Contusion

B.

Uraz penetrujący (drążący)/ Penetrating (perforating) injury

Rana powierzchowna/ Superficial wound

C.

Ciało obce wewnątrzgałkowe/ Intraocular foreign body

Powierzchowne ciało obce/ Superficial foreign body

D.

Uraz perforujący/ Perforating trauma

Mieszany/ Mixed

E.

Uraz mieszany/ Mixed trauma

Tab. II. Klasyfikacja urazów oka – otwartych i zamkniętych – ze względu na rodzaj urazu.
Tab. II. Open and closed globe injury classification – type of injury.


 

Stopień/ Grade

Urazy gałki – otwarty i zamknięty/
Eyeball injuries – open and closed globe

A.

≥ 20/40

B.

20/50 do 20/100

C.

19/100 do 5/200

D.

4/200 do poczucia światła/ LP

E.

Brak poczucia światła/ NLP

Tab. III. Klasyfikacja otwartych i zamkniętych urazów oka ze względu na stopień (ostrość wzroku).
Tab. III. Open and closed globe injury classification – grade (visual acuity).


 

Reakcja źrenicy/ Pupil reaction

Urazy gałki – otwarty i zamknięty/ Eyeball injury – open and closed globe

Dodatnia/ Positive

Brak reakcji źrenicy na światło w oku po urazie/ Direct pupil reaction to light in the eye after injury

Ujemna/ Negative

Prawidłowa reakcja źrenicy na światło w oku po urazie/ No direct pupil reaction to light in the eye after injury

Tab. IV. Klasyfikacja urazów oka – otwartych i zamkniętych – reakcja źrenicy.
Tab. IV. Open and closed globe injury classification – grade (visual acuity).


 

Strefa/ Zone

Otwarty uraz gałki/ Open globe injury

Zamknięty uraz gałki/ Closed globe injury

I

Rogówka i rąbek/ Cornea and limbus

Przydatki/ Adnexae
Spojówka gałkowa/ Globe cinjunctiva
Rogówka/ Cornea
Twardówka/ Sclera

II

Rąbek i do 5 mm na twardówkę/ Limbus and up to 5 mm
on the sclera

Przedni odcinek oka/ Anterior segment
Komora przednia/ Anterior chamber
Tęczówka/ Iris
Kąt przesączania/ Irido-corneal angle
Soczewka/ Lens
Pars plicata/ “Pars plicata”

III

Ponad 5 mm do tyłu od rąbka/ More than 5 mm posteriorly to the limbus

Tylny odcinek oka (do tyłu od tylnej torebki soczewki)/ Posterior segment (posteriorly to the posterior capsule of the lens)
Ciało rzęskowe/ Ciliary body
Naczyniówka/ Choroid
Ciało szkliste/ Vitreous body
Siatkówka/ Retina
Nerw wzrokowy/ Optic nerve

Tab. V. Klasyfikacja urazów oka – otwartych i zamkniętych – ze względu strefę uszkodzeń.
Tab. V. Open and closed globe injury classification – zone.

 

 

Termin/ Term

Definicja/ Definition

Ściana gałki ocznej/ Eyeball wall

Twardówka i rogówka/ Sclera and cornea

Uraz zamknięty/ Closed injury

Brak rany pełnościennej gałki ocznej/ No full-thickness eyeball wound

Uraz otwarty/ Open injury

Obecność rany pełnościennej gałki ocznej/ Full-thickness eyeball wall wound present

Stłuczenie/ Contusion

Brak rany ściany gałki ocznej/ No eyeball wall wound

Rana powierzchowna/ Suerficial wound

Rana niepełnościenna gałki ocznej/ Semi-thickness eyeball wall wound

Pęknięcie/ Rupture

Pełnościenna rana gałki ocznej spowodowana dużym, tępym, przedmiotem/ Full-thickness eyeball wall wound caused by large, blunt object

Rana cięta/ Cut wound

Pełnościenna rana ściany gałki ocznej spowodowana ostrym przedmiotem/ Full-thickness eyeball wall wound caused by sharp object

Uraz penetrujący (drążący)/ Penetrating (perforating) injury

Obecność rany wlotowej/ Entering wound is present

Ciało obce wewnątrzgałkowe/ Intraocular foreign body

Obecność jednego ciała obcego wewnątrz gałki lub większej liczby ciał obcych/ One or more intraocular foreign bodies

Uraz perforujący/ Perforating injury

Stwierdza się w obrębie gałki zarówno ranę wlotową, jak i wylotową/ Both entering and exiting wound is present within the eyeball

Tab. I. Terminy i ich definicje w systemie BETT.
Tab. I. Terms and definitions in BETT.

 

Krok 1. Określenie punktacji (suma punktów za ostrość wzroku i patologie)/
Step 1. OTS calculation (points sum for VA and pathologies)

Zmienne/ Variables

Wartość punktacji/ Points

Ostrość wzroku/ VA:

Brak poczucia światła/ No light perception

60

Poczucie światła/ r.r.p.o. Light perception/ counting fingers in front of the eye

70

1/200-19/200

80

20/200-20/50

90

≥ 20/40

100

Inne zmienne/ Other variables:

Pęknięcie gałki/ Eyeball rupture

-23

Zapalenie wnętrza gałki ocznej/ Endophthalmitis

-17

Uraz perforujący/ Perforating injury

-14

Odwarstwienie siatkówki/ Retinal detachment

-11

Brak reakcji na światło/ No reaction to light

-10

Krok 2. Wprowadzenie punktacji do skali OTS i określenie prawdopodobieństwa określonych zakresów końcowej ostrości wzroku (ostrość wzroku po 6 miesiącach od urazu)/ Step 2. OTS calculation and possibility determination (%) of the final VA (VA after 6 months following injury)

Suma punktów/ Points

OTS

Brak poczucia światła/ No light perception

Poczucie światła/ LP - r.r.p.o./ Light perception Hand movement in front of the eye

1/200-19/200

20/200-20/50

>=20/40

0-44

1

74

15

7

3

1

45-65

2

27

26

18

15

15

66-80

3

2

11

15

31

41

81-91

4

1

2

3

22

73

92-100

5

0

1

1

5

94

Tab. VI. Ocena punktacji OTS i przewidywanie końcowej ostrości wzroku.
Tab. VI. Open and closed globe injury classification – zone.

 

 

powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI