Wydanie 1/2017

PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Cechy charakterystyczne guzów wewnątrzgałkowych w Deep Range Imaging optycznej koherentnej tomografii (str. 9 - 12)
Anna Markiewicz 1,2 , Bożena Romanowska-Dixon 1,2 , Barbara Jakubowska 2 , Anna Romanowska-Pawliczek 3
Characteristic features of choroidal nevus and small choroidal melanoma in Deep Range Imaging Optical Coherence Tomography


Znaczenie badania pola widzenia u pacjentów z obrzękiem tarczy nerwu wzrokowego i idiopatycznym nadciśnieniem śródczaszkowym (str. 13 - 17)
Iwona Obuchowska, Zofia Mariak
The importance of visual field testing in patients with papilledema and idiopathic intracranial hypertension


Zmiany w przednim odcinku oka u chorych na cukrzycę typu 2. w zależności od wartości HbA1c (str. 18 - 23)
Magdalena Mazurek 1 , Danuta Karczewicz 1 , Wojciech Lubiński 1 , Maria Pietrzak-Nowacka 2
HbA1c – dependent changes in the anterior segment of the eye in patients with type 2 diabetes


Wpływ chorób oczu na wzorzec siatkówki i tęczówki oraz znaczenie tego wzorca we wczesnej diagnostyce okulistycznej (str. 24 - 28)
Emil Saeed 1 , Joanna Konopińska 1 , Zofia Mariak 1 , Khalid Saeed 2,3
Effect of eye diseases on the retina and iris pattern recognition and its significance in early ophthalmic diagnosis


Ocena leczenia keratopatii u chorych z niedomykalnością powiek operowanych metodą dociążenia powieki górnej implantem ze złota – 7-letnie doświadczenia (str. 29 - 33)
Izabela Nowak-Gospodarowicz, Radosław Różycki, Marek Rękas
Gold weights in the treatment of exposure keratopathy – 7-year experience


Wpływ operacji fakoemulsyfikacji zaćmy na parametry kąta tęczówkowo-rogówkowego i głębokość komory przedniej w badaniu swept-source optycznej koherentnej tomografii – porównanie oczu z otwartym i pierwotnie zamkniętym kątem przesączania (str. 34 - 43)
Anna K. Kurowska 1,2, Jerzy Szaflik 2, Jacek P. Szaflik 1,2
Effect of cataract phacoemulsification on irido-corneal angle parameters and anterior chamber depth in a swept-source optical coherence tomography study – open vs primary closed-angle eyes comparison study


Wpływ terapii anty-VEGF na widzenie obuoczne u chorych na zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (str. 44 - 47)
Marta Uzdrowska 1, Ewa Bilińska 2, Anna Broniarczyk-Loba 1
The influence of anti-VEGF therapy on binocular vision in patients with age-related macular degeneration


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Idiopatyczne wieloogniskowe odwarstwienie nabłonka barwnikowego siatkówki – opis przypadku (str. 48 - 51)
Dominika Wróbel-Dudzińska 1 , Joanna Dolar-Szczasny 2 , Tomasz Żarnowski 1 , Anna Święch-Zubilewicz 2
Idiopathic multifocal retinal pigment epithelium detachment – case report


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
The role of the complement system in ocular diseases (str. 52 - 56)
Agnieszka Skowyra 1 , Dariusz Śladowski 2 , Julita Majszyk-Ionescu 1 , Iwona Grabska-Liberek 1
Rola układu dopełniacza w chorobach oczu


Okulistyczne zespoły paraneoplastyczne (str. 57 - 62)
Katarzyna Kozicka, Agnieszka Kubicka-Trząska, Bożena Romanowska-Dixon
Ocular paraneoplastic syndromes


Nowe możliwości obrazowania siatkówki ludzkiego oka in vivo z zastosowaniem optyki adaptywnej (str. 63 - 69)
Magdalena Ulińska, Anna Zaleska-Żmijewska, Jacek P. Szaflik
The new possibilities of the in vivo retinal imaging with the use of adaptive optics


PRACE HISTORYCZNEHISTORY OF OPHTHALMOLOGY
Bolesław Wicherkiewicz i jego wkład w rozwój nowych technik operacji zaćmy wprowadzanych pod koniec XIX wieku (str. 67 - 70)
Anna Bogdali 1,2 , Jakub Jarczak 3 , Bartłomiej Ciszewski 3, Natalia Mackiewicz 3, Martyna Szworak 3 , Bożena Romanowska-Dixon 1,2
Bolesław Wicherkiewicz and his role in the development of new cataract surgery techniques in the late XIX century


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI