Wydanie 3/2016

PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Diagnostyka guzów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci – rola okulisty i użyteczność badania wzrokowych potencjałów wywołanych (str. 179 - 183)
Beata Urban 1 , Marta Michalczuk 1 , Grzegorz Michalczuk 2 , Michał Szumiński 1 , Alina Bakunowicz-Łazarczyk 1
Central nervous system tumour diagnosis in pediatric population – the role of an ophthalmologist and the utility of visual evoked potentials


Obrazowanie ciała rzęskowego za pomocą przezpowiekowej transiluminacji światłem podczerwonym – badanie pilotażowe (str. 184 - 186)
Oleg Zadorozhnyy, Andrii Korol, Alla Nevska, Taras Kustryn, Nataliya Pasyechnikova
Ciliary body imaging with transpalpebral near-infrared transillumination – a pilot study


Zespół śródoperacyjnie wiotkiej tęczówki – ocena epidemiologiczno-kliniczna (str. 187 - 190)
Tomasz Wierzchowski, Michał Wilczynski, Dorota Palenga-Pydyn, Aleksandra Synder, Wojciech Omulecki
Intraoperative floppy iris syndrome – epidemiology and clinical assessment


Zjawisko „glistening” w sztucznych akrylowych hydrofobowych soczewkach wewnątrzgałkowych – jak na częstość jego występowania i nasilenie wpływają czynniki okołooperacyjne i choroby mu towarzyszące (str. 191 - 196)
Aleksandra Godlewska 1 , Grzegorz Owczarek 2 , Piotr Jurowski 1
Glistening phenomenon in acrylic hydrophobic intraocular lenses – how do perioperative factors and concomitant diseases effect it’s incidence and severity


Ocena plamki w badaniu optycznej koherentnej tomografii u pacjentów po niepowikłanej fakoemulsyfikacji leczonych po zabiegu bromfenakiem, diklofenakiem lub deksametazonem (str. 197 - 200)
Joanna Gołębiewska, Joanna Ciszewska, Dorota Kopacz, Monika Turczyńska, Dariusz Kęcik
Macular assessment using Optical Coherence Tomography in patients after uneventful phacoemulsification treated postoperatively with bromfenac, diclofenac or dexamethasone


Wpływ doszklistkowego podania ranibizumabu na indukcję apoptozy w komórkach siatkówki oka dorosłych szczurów (str. 201 - 207)
Anna Machalińska 1,2 , Ewa Pius-Sadowska 3 , Michał Sekrecki 3 , Miłosz P. Kawa 3 , Dorota Rogińska 3 , Bogusław Machaliński 3
The effect of intravitreal ranibizumab on apoptosis induction in rat retinal tissue


Zmiany w polu widzenia w przebiegu jaskry z normalnym ciśnieniem i ich związek z obecnością czynników ryzyka (str. 208 - 219)
Ewa Kosior-Jarecka, Dominika Wróbel-Dudzińska, Urszula Łukasik, Tomasz Żarnowski
Visual field changes in normal pressure glaucoma and their association with risk factors


Prospektywna ocena wyników fakoemulsyfikacji zaćmy z wszczepieniem wewnątrzgałkowej soczewki akomodacyjnej Crystalens (str. 220 - 225)
Michał Starus, Michał Wilczyński, Aleksandra Synder, Dorota Pałenga-Pydyn, Wojciech Omulecki
Prospective analysis of outcomes of cataract phacoemulsification with the implantation of the Crystalens accommodative intraocular lens


Ocena odległych powikłań po brachyterapii I-125 czerniaka błony naczyniowej (str. 226 - 230)
Joanna Kowal, Bożena Romanowska-Dixon
Late complications after brachytherapy of I-125 uveal melanoma


Kliniczna i molekularna diagnostyka różnicowa choroby Norriego i witreoretinopatii wysiękowej rodzinnej sprzężonej z chromosomem X (XL-FEVR) (str. 231 - 234)
Anna Wawrocka 1 , Zuzanna Niedziela 1,2 , Anna Skorczyk-Werner 1 , Maciej R. Krawczynski 1,3
Differential diagnosis of Norrie disease and X-linked familial exudative vitreoretinopathy (XL-FEVR) based on clinical and molecular evaluation


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Postępowanie w przypadku rozmiękania rogówki u chorego na długo trwające reumatoidalne zapalenie stawów – opis przypadku (str. 235 - 237)
Małgorzata Mimier 1, Dawid Janczak 2 , Aneta Hill-Bator 1 , Agata Sebastian 3 , Grażyna Wiland 4 , Marta Misiuk-Hojło 1
Management of corneal melting in a patient with long-standing rheumatoid arthritis – case report


Zespół wysiękowo-naczyniówkowy – opis przypadku (str. 238 - 240)
Iwona Grabska-Liberek, Katarzyna Zagajewska, Jacek Kosmala
Uveal effusion syndrome – a case study


Retinopatia nadciśnieniowa w przebiegu schyłkowej niewydolności nerek – opis przypadku (str. 241 - 245)
Magdalena Kal 1 , Jerzy Mackiewicz 2
Hypertensive retinopathy in the end-stage renal failure – study case


Jednostronny obrzęk tarczy nerwu wzrokowego jako pierwszy objaw toksoplazmozy ocznej – analiza przypadku (str. 246 - 249)
Tomasz Chudoba 1 , Piotr Borkowski 2 , Joanna Sempińska-Szewczyk 1, Ewa Filipiak 1
Unilateral optic disc oedema as a first sign of ocular toxoplasmosis – case report


Domniemane endogenne zapalenie błony naczyniowej na tle grzybiczym – problemy diagnostyczne (str. 250 - 253)
Alicja Burek, Anna Turno-Kręcicka
Diagnostic challenges in presumably endogeneous fungal endophthalmitis


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI