Wydanie 1/2015

PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Leczenie operacyjne otwartych urazów gałki ocznej powikłanych obecnością ciał obcych wewnątrzgałkowych (str. 5)
Tomasz Chorągiewicz1, Katarzyna Nowomiejska1, Kamila Wertejuk1, Michael J. Koss2, Sebastian Thaler3, Simona Sorrentino4, Matteo Forlini5, Anselm G.M. Jünemann6, Robert Rejdak1
Surgical treatment of open globe trauma complicated with the presence of an intraocular foreign body


Visual and anatomical outcomes of three intravitreal aflibercept injections in eyes with neovascular form of age-related macular degeneration (str. 9)
Jakub J. Kałużny1,2, Anna Majer1, Iwona Jaworowska-Cieślińska1
Anatomiczne i czynnościowe wyniki podania trzech doszklistkowych iniekcji afliberceptu w oczach z neowaskularną postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem


Leczenie zachowawcze dwojenia u pacjentów po urazach głowy (str. 14)
Ewa Tokarz-Sawińska, Ewelina Lachowicz
Conservative management of posttraumatic diplopia


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Fakoemulsyfikacja z implantacją pierścienia torebkowego Morcher z powodu atonicznej źrenicy po iridencleisis – opis przypadku (str. 20)
Michał Wilczyński
Phacoemulsification with implantation of Morcher aniridia capsular rings for postoperative atonic pupil after iridencleisis – case report


Przedarciowe odwarstwienie siatkówki z towarzyszącym pełnościennym otworem plamki (str. 24)
Dorota Bocianowska1, Janusz Michalewski1,2, Jerzy Nawrocki1,2, Zofia Michalewska1,2
Rhegmatogenous retinal detachment coexisting with a full-thickness macular hole


Pierwszy w Polsce przypadek chorego na chorobę Oguchiego typu 2. potwierdzony wykryciem mutacji genu GRK1 (str. 27)
Anna Skorczyk-Werner1, Jarosław Kocięcki2, Anna Wawrocka1, Katarzyna Wicher1, Maciej Robert Krawczyński1,3
The first case of Oguchi disease, type 2 in a Polish patient with confirmed GRK1 gene mutation


Całkowita i trwała regresja przetrwałego torbielowatego obrzęku plamki w przebiegu zapalenia błony naczyniowej po jednorazowym podaniu doszklistkowym afliberceptu u pacjenta uprzednio leczonego wielokrotnymi iniekcjami doszklistkowymi ranibizumabu i bewacyzumabu (str. 31)
Marcin Śwituła
Complete and permanent regression of persistent uveitic cystoid macular edema after single intravitreal iniection of aflibercept in patient previously treated with multiple intravitreal injections of ranibizumab and bevacizumab


Zapalenie wnętrza gałki ocznej jako powikłanie doszklistkowych iniekcji czynnika anty-VEGF u chorych na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem i ze zwyrodnieniową krótkowzrocznością (str. 35)
Agnieszka Kubicka-Trząska, Justyna Jędrychowska-Jamborska, Agnieszka Kulig-Stochmal, Krzysztof Morawski, Bożena Romanowska-Dixon
Endophthalmitis as a complication of intravitreal anti-VEGF therapy in patients with exudative age-related macular degeneration and degenerative myopia


Rak z komórek Merkla (str. 40)
Marta Tarasiewicz, Anna Markiewicz, Bożena Romanowska-Dixon
Merkel cell carcinoma


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Dostępne metody leczenia siatkówczaka – przegląd piśmiennictwa (str. 45)
Krzysztof Morawski, Agnieszka Kulig-Stochmal, Justyna Jędrychowska-Jamborska, Agnieszka Kubicka-Trząska, Bożena Romanowska-Dixon
Dostępne metody leczenia siatkówczaka – przegląd piśmiennictwa


Znaczenie testów elektrofizjologicznych we wczesnej diagnostyce dysfunkcji nerwu wzrokowego towarzyszącej gruczolakom przysadki mózgowej – przegląd literatury i doświadczenia własne (str. 50)
Ewelina Lachowicz, Wojciech Lubiński
The importance of electrophysiological tests in early diagnosis of optic nerve dysfunction coexisting with pituitary adenomas – review and own experience


PRACE HISTORYCZNEHISTORY OF OPHTHALMOLOGY
Emanuel Emeryk Machek (1852–1930) – twórca Kliniki Okulistycznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego (str. 56)
Agnieszka Polak1, Andrzej Grzybowski2,3, Marek Rękas4, Robert Rejdak5
Emanuel Emeryk Machek (1852–1930) – founder of department of ophthalmology at the University of Lviv


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI