Wydanie 3-4/2002

PRACE DOŚWIADCZALNEEXPERIMENTAL PAPERS
Zmiany morfologiczne rzęski komórek światłoczułych w doświadczalnej retinopatii fototoksycznej
Piotr Szczęsny
Morphologic changes in photoreceptor connecting cilia in experimental phototoxic retinopathy


PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Ocena okołotarczowego przepływu krwi u chorych na jaskrę za pomocą skaningowego przepływomierza laserowego
Maria Hanna Niżankowska1, Agnieszka Jamrozy-Witkowska1, Magdalena Asejczyk2
Evaluation (Analysis) peripapillary blood flow in glaucoma patients using scanning laser flowmetry


Ocena grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki i przepływu krwi w naczyniach krwionośnych oka u chorych z jaskrą
Danuta Karczewicz, Monika Modrzejewska, Leszek Kuprjanowicz
Retinal nerve fiber layer analysis and evaluation of eye blood flow in patients with glaucoma


Rozwój gałki ocznej u dzieci z pierwotną jaskrą wrodzoną po trabekulektomii
Bronisława Koraszewska-Matuszewska, Elżbieta Smochowiec-Donocik
Eyegrowth in children with primary congenital glaucoma after trabeculectomy


Poziom endoteliny-1 we krwi pacjentów z jaskrą pierwotną otwartego kąta oraz jej wpływ na występowanie zmian w perymetrii statycznej i GDx
Elżbieta Pieńkowska-Machoy1, Barbara Millo2
The endothelin-1 level in blood serum of patients with primary open angle glaucoma and its influence on the static perimetry and Gdx changes


Wpływ usunięcia oleju silikonowego na ciśnienie wewnątrzgałkowe w oczach po witrektomii
Agata Wesołek-Czernik
The influence of silicone oil removal on intraocular pressure


Nieprzenikająca głęboka sklerektomia ab externo z wszczepem śródtwardówkowym w jaskrze dziecięcej
Stanisław Krzywicki, Ewa Szała
Non-perforating deep sclerectomy ab externo with intrascleral implant in juvenile glaucoma


Poziom przeciwciał przeciwsiatkówkowych w surowicy chorych na endogenne zapalenie tylnego odcinka błony naczyniowej w okresie 12-miesięcznej obserwacji
Agnieszka Kubicka-Trząska
Serum antiretinal antibodies titres in patients with endogenous posterior uveitis in 12 months follow-up period


Poziom przeciwciał przeciwsiatkówkowych w surowicy a nasilenie objawów endogennego zapalenia tylnego odcinka błony naczyniowej
Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Tadeusz Moniuszko, Dorota Średzińska-Kita, Małgorzata Mrugacz
Serum antiretinal antibodies and intensity of endogenous posterior uveitis


Wpływ monocytów na wczesną aktywację limfocytów T u dzieci z idiopatycznym zapaleniem błony naczyniowej
Halina Wykrota, Ariadna Gierek-Łapińska
The effect of monocytes on early activation of lymphocytes T among children with idiopathic uveitis


Terapia fotodynamiczna w starczym zwyrodnieniu plamki - obserwacja roczna
Zofia Mariak1, Radosław Żywalewski1, Lech Zimnoch2, Jerzy Janica3
Photodynamic therapy in age-related macular degeneration - results of one year of observation


Urazowe obrażenia nerwu okoruchowego
Małgorzata Mulak, Barbara Reniewska, Ewa Kostuś, Arnold Balcewicz, Marta Misiuk-Hojło
Traumatic injures oculomotor nerve


Rola dyschromatopsji we wczesnej diagnostyce retinopatii cukrzycowej
Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Barbara Scherer-Wollna, Dorota Średzińska-Kita
The role of color vision disturbances in diagnostics of early diabetic retinopathy


Wyniki leczenia zeza zbieżnego niemowlęcego
Maciej Gawęcki, Danuta Fabiszewska-Górny
Results of the treatment in congenital esotropia


Niedowidzenie w krótkowzroczności u osób z zezem i bez zeza
Maciej Gawęcki, Danuta Fabiszewska-Górny
Amblyopia in myopia in patients with strabismus and without strabismus


Ocena wybranych funkcji widzenia u osób pracujących z komputerami
Ewa Futyma1, Marek E. Prost2
Evaluation of the visual function of the employees working with the computer screen monitor


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Masywny krwotok podnaczyniówkowy jako późne powikłanie trabekulektomii
Irena Suprunowicz1, Hanna Grymin1, Witold Gajewicz2, Wojciech Omulecki1
Massive subchoroidal hemorrhage as a late trabeculectomy complication


Deficyt biotynidazy - opis przypadku
Małgorzata Mrugacz, Alina Bakunowicz-Łazarczyk
Biotinidase deficiency - case report


Zastosowanie analogu somatostatyny (Octreotydu) w leczeniu zapalenia nerwu wzrokowego, siatkówki i naczyniówki na tle sarkoidozy - opis przypadku
Piotr Jurowski, Roman Goś, Jolanta Kunert-Radek
Long acting analogue of somatostatin (Octreotide) for treatment of patient with neurochorioretinitis due to course of sarcoidosis who failed to respond to corticosteroid therapy. Case report


Kostniak błony naczyniowej oka - podstawy rozpoznania i postępowanie okulistyczne
Grażyna Popiela, Mirosław Słowik, Maria Hanna Niżankowska
Choroidal osteoma - diagnosis and ophthalmic management


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Nowe metody leczenia starczego zwyrodnienia plamki. Terapia fotodynamiczna. Część I
Ariadna Gierek-Łapińska, Halina Wykrota, Krzysztof Trzciąkowski
New methods in treatment of age-related macular degeneration. Photodynamic therapy. Part I


Stan ciała szklistego w idiopatycznych otworach plamki - ocena biomikroskopowa i ultrasonograficzna
Maria Kmera-Muszyńska, Piotr Fryczkowski, Marek Skurczyński
Evaluation of the vitreous body in idiopathic macular holes - biomicroscopic and ultrasonographic picture


Perspektywy terapii genowej w okulistyce
Marcin Stopa
Gene therapy prospects in ophthalmology


Deficyt biotynidazy a narząd wzroku
Małgorzata Mrugacz, Alina Bakunowicz-Łazarczyk
Biotinidase deficiency and eye


Wybrane problemy orzecznictwa okulistycznego w postępowaniu przed sądem pracy - własne doświadczenia
Selected problems of ophthalmological certification in legal proceedings in labour court - own experience


Lecznictwo w krajach Unii Europejskiej. Czego mogą spodziewać się przyszli członkowie UE?
Rolf Grewe
The health service in the European Community. What can await the future EU-members?


PRACE HISTORYCZNEHISTORY OF OPHTHALMOLOGY
Dzieje okulistyki uniwersyteckiej we Wrocławiu w latach 1812-2002
History of university ophthalmology in Wroclaw in 1812-2002 years


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI