Wydanie 4/2012

Wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/ Primary version (reference one) od the journal is a paper issuePRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Operacja zaćmy z mikrocięcia rogówki techniką dwuręczną z jednoczesnym wszczepem soczewki wewnątrzgałkowej Akreos MI60 – obserwacje roczne (str. 245)
Podborączyńska-Jodko Karolina, Lubiński Wojciech
Bimanual microincision cataract surgery with implantation of an Akreos MI60 lens – one year follow-up


Ocena funkcji wzroku 3 i 6 miesięcy po wszczepieniu soczewki Acri.LISA 366D (str. 249)
Lubiński Wojciech, Podborączyńska-Jodko Karolina, Gronkowska-Serafin Jolanta, Karczewicz Danuta
Visual outcome three and six months after implantation of Acri.LISA 366D lenses


Rzekomosoczewkowy/ bezsoczewkowy obrzęk rogówki – analiza morfometrycznych czynników predysponujących na podstawie badania oka towarzyszącego (str. 255)
Woyna-Orlewicz Anna1, Wylęgała Edward1, Dobrowolski Dariusz1, 2, Wróblewska-Czajka Ewa1
Pseudophakic/ aphakic corneal edema – morphometric predisposing factors analysis based on the fellow eye examination


Wpływ deprywacji sensorycznej na widzenie obuoczne u pacjentów po obustronnej operacji zaćmy z wszczepieniem soczewek wewnątrzgałkowych (str. 261)
Kinga Rajska1, Piotr Loba2, Anna Broniarczyk-Loba1
The influence of sensory deprivation on binocular vision after bilateral cataract extraction with intraocular lens implantation


Ocena widzenia barwnego u chorych ze zwijalnymi soczewkami wewnątrzgałkowymi z filtrem światła niebieskiego i bez filtra (str. 266)
Wiktor Stopyra
Evaluation of colour vision according to type of implanted artificial foldable intraocular lens


Czy cukrzyca typu 2. ma wpływ na parametry biometryczne przedniego odcinka gałki ocznej? (str. 270)
Diana A. Dmuchowska, Paweł Kraśnicki, Zofia Mariak
Are biometric parameters of anterior segment of the eyeball influenced by type 2 diabetes?


Druzy tarczy nerwu wzrokowego u dzieci – funkcja widzenia a obraz OCT (str. 274)
Beata Chrzanowska, Michał Szumiński, Alina Bakunowicz-Łazarczyk
Optic nerve head drusen in children – visual function and OCT outcomes


Zmiana refrakcji oka po zastosowaniu tropikamidu u dzieci w wieku przedszkolnym (str. 278)
Nawrot Paweł1, Przekoracka-Krawczyk Anna1, Perz Katarzyna2, Rusiak Patrycja3, Naskręcki Ryszard1
Change in ocular refraction after tropicamide cycloplegia in preschool children


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Polipoidalna waskulopatia naczyniówkowa z samoistną regresją zmian poddołkowych – opis pacjenta (str. 282)
Ewelina Lachowicz, Katarzyna Kubasik-Kładna, Katarzyna Mozolewska-Piotrowska, Danuta Karczewicz
olypoidal choroidal vasculopathy with spontaneous regression of subfoveal changes – case report


Ostra tylna wieloogniskowa plackowata epiteliopatia barwnikowa (APMPPE) – opis trzech przypadków (str. 286)
Agnieszka Wilkos-Kuc, Barbara Biziorek, Tomasz Żarnowski
Acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy (APMPPE) – a report of three cases


Obustronny naczyniak naczyniówki – opis przypadku (str. 292)
Joanna Dolar-Szczasny, Anna Święch-Zubilewicz, Jerzy Mackiewicz
Bilateral choroidal hemangioma – case report


Zespół licznych, znikających, białych punktów – opis przypadku (str. 297)
Małgorzata Figurska, Urszula Stachowska, Milena Kozera
Multiple evanescent white-dot syndrome – case report


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Choroby zwyrodnieniowe siatkówki – mechanizmy powstawania i perspektywy leczenia (str. 301)
Rejdak Robert1, Szkaradek Małgorzata2, Czepita Maciej3, Taslaq Wesam2, Lewicka-Chomont Aneta2, Grieb Paweł4
etinal degenerative diseases – mechanisms and perspectives of treatment


Nowy lek VEGF Trap-Eye – Eylea – i jego wykorzystanie w leczeniu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, zakrzepu żyły środkowej siatkówki, cukrzycowego obrzęku plamki oraz neowaskularyzacji w przebiegu krótkowzroczności (str. 308)
Robert Rejdak1,2, Małgorzata Szkaradek2, Wesam Taslaq2, Jakub J. Kałużny3, Paweł Grieb4, Anselm G. M. Jünemann5
New drug VEGF Trap-Eye – Eylea – and its use in the treatment of age-related macular degeneration, central retinal vein occlusion, diabetic macular edema, and choroidal neovascularization secondary to pathologic myopia


Nowe podejście do diagnostyki i leczenia zapaleń rogówki wywołanych przez Acanthamoeba sp. – przegląd literatury (str. 311)
Kokot Joanna1,2, Dobrowolski Dariusz1,3, Lyssek-Boroń Anita1,3, Milka Michał2,3, Smędowski Adrian3, Wójcik Łukasz3, Wowra Bogumił2, Wylęgała Edward1,3
New approach to diagnosis and treatment of Acanthamoeba keratitis – systematic review of literature


Współczesny stan wiedzy na temat zjawiska „glistening” w sztucznych soczewkach wewnątrzgałkowych (str. 317)
Piotr Jurowski1, Katarzyna Kaczorowska-Rusin2, Grzegorz Owczarek3
Modern knowledge based about glistening phenomenon in artificial intraocular lenses


Zastosowanie różnego rodzaju retraktorów tęczówkowych (str. 321)
Michał Wilczyński, Wojciech Omulecki
Applications of various iris retractors


Laser femtosekundowy w chirurgii zaćmy (str. 324)
Nagy Zoltán Z.1, Szaflik Jacek P.2
The role of femtolaser in cataract surgery


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI