Wydanie 1/2012

Wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/ Primary version (reference one) od the journal is a paper issuePRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Idiopatyczne teleangiektazje okołodołeczkowe typu 2a w obrazie spektralnej optycznej koherentnej tomografii (SOCT) (str. 11)
Adriana Laudencka1, Jakub J. Kałużny1, Bartosz Sikorski1, Bartłomiej J. Kałużny1, Jan Kucharczuk2, Mateusz Burduk1
Idiopathic juxtafoveolar teleangiectasia 2a in spectral domain optical coherence tomography (SdOCT)


Ocena przedniego odcinka oczu normowzrocznych, nadwzrocznych i krótkowzrocznych u dzieci i młodzieży za pomocą optycznej koherentnej tomografii OCT Visante (str. 18)
Beata Urban1, Małgorzata Krętowska2, Michał Szumiński1, Alina Bakunowicz-Łazarczyk1
Evaluation of anterior chamber depth measurements in emmetropic, hypermetropic and myopic eyes in children and adolescents using OCT Visante


Krótkowzroczność a oświetlenie nocą. Badania dzieci z ujemnym wywiadem rodzinnym (str. 22)
Czepita Damian, Mojsa Artur, Czepita Maciej, Lachowicz Ewelina
Myopia and night lighting. Investigations on children with negative family history


Badanie optycznej koherentnej tomografii (OCT) u chorych z zatorem tętnicy środkowej siatkówki (str. 26)
Joanna Dolar-Szczasny1, Anna Święch-Zubilewicz1, Agnieszka Oleszczuk2, Jerzy Mackiewicz1
Optical Coherence Tomography (OCT) examination in patients with central retinal artery occlusion


Stan jamy ustnej pacjentów chorych na zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) – doniesienie wstępne (str. 29)
Aleksandra Brzozowska1, Lidia Puchalska-Niedbał2
Descemet stripping endothelial keratoplasty using Busin technique to minimize endothelial cell loss


Ocena wpływu systemowej chemioterapii stosowanej w leczeniu raka sutka na aktywność lizozymu zawartego we łzach – doniesienie wstępne (str. 33)
Katarzyna Wojciechowska1, Piotr Jurowski1, Marzena Więckowska-Szakiel2, Barbara Różalska2
The estimation of systemic chemotherapy treatment administered in breast cancer on lysozyme activity in tears – preliminary report


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Zespół Goldenhara – opis przypadku (str. 38)
Ewa Poppe1, Krzysztof Bandzul1, Katrzyna Komaszyło-Spalińska1, Bożena Florczyk2
Goldenhar`s syndrome – case report


Włókna rdzenne na tarczy nerwu wzrokowego współistniejące z błoną przedsiatkówkową – opis przypadku (str. 41)
Anna Święch-Zubilewicz, Paweł Bieliński, Joanna Dolar-Szczasny, Tomasz Żarnowski
Myelinated nerve fibers coexisted with epiretinal membrane in macula – case report


Idiopatyczne, obustronne zapalenie błony naczyniowej – efektywność steroidoterapii ogólnej oraz iniekcji doszklistkowej dexamethazonu. Opis przypadku (str. 44)
Hanna Zygmunt1, Krystyna Raczyńska2, Witold Czuszyński1
Idiopathic, bilateral panuveitis – efficacy of general steroidotherapy and intravitreal dexamethason injection. Case report


Zapalenie nerwu wzrokowego i siatkówki obojga oczu na tle kiły – opis przypadku (str. 50)
Piasecka Katarzyna, Nawrocki Jerzy, Michalewska Zofia
Syphilitic bilateral neuroretinitis – a case report


Zespół wysiękowy naczyniówki powikłany przednią niedokrwienną neuropatią nerwu wzrokowego oraz torbielowatym obrzękiem plamki (str. 53)
Jakub J. Kałużny1, Iwona Jaworowska-Cieślińska1, Bartosz Sikorski1>, Andrzej Marszałek2,3
Uveal effusion syndrome complicated by anterior ischemic optic neuropathy and cystoid macular edema


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Objawy oczne towarzyszące klinicznie znaczącemu zwężeniu tętnicy szyjnej (str. 57)
Agnieszka Rozegnał-Madej1, Emilia Bielecka1, Anna Święch-Zubilewicz1, Tomasz Żarnowski1, Wacław Karakuła2, Tomasz Zubilewicz2
Ophthalmological complications associated with clinically significant carotid stenosis


Wpływ miejscowo stosowanych inhibitorów VEGF na homeostazę układy naczyniowego – kontrowersje wokół bezpieczeństwa terapii doszklistkowej u pacjentów z AMD (str. 63)
Anna Machalińska1,2
The impact of locally administrated VEGF inhibitors on vascular homeostasis – controversies concerning safety of intravitreal therapy in AMD patients


Objawy ogólne i okulistyczne zespołu Cornelii de Lange (str. 68)
Małgorzata Mrugacz, Danuta Sielicka
Systemic and ophthalmological findings in Cornelia de Lange syndrome


Zastosowanie mikroskopii sił atomowych (AFM) w okulistyce (str. 71)
Michał Milka1, Iwona Mróz2, Maria Jastrzębska3, Roman Wrzalik4, Dariusz Dobrowolski1, Anna M. Roszkowska5, Lucyna Moćko1, Edward Wylęgała1
Application of atomic force microscopy (AFM) in ophthalmology


Współczesne zastosowania aberrometrii w praktyce okulistycznej (str. 75)
Lucyna Moćko1, Marek Zając2, Anna M. Roszkowska3, Beata Węglarz1, Michał Milka1, Dariusz Dobrowolski1, Edward Wylęgała1
Contemporary applications of wavefront aberrometry in ophthalmology practice


Porównanie zasady biologicznej leżącej u podstaw działania czynników skierowanych przeciwko VEGF, opierających się na przeciwciałach monoklonalnych (mAb) i receptorach-pułapkach – na przykładzie ranibizumabu (mAb anty-VEGF-A) i afliberceptu (receptor-pułapka VEGFR1-2) (str. 79)
Paweł Golik, Katarzyna Tońska
Comparison of the biological principles underlying the action of monoclonal antibody (mAb) and decoy receptor anti-VEGF agents – on the example of ranibizumab (anti-VEGF-A mAb) and aflibercept (decoy VEGFR1-2 receptor)


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI