Wydanie 10-12/2009

PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Wyniki keratoplastyki głębokiej przedniej metodą "big bubble" (str 297)
Edward Wylęgała1,2, Dorota Tarnawska1, Dariusz Dobrowolski1, Dominika Janiszewska1,2
Results of anterior lamellar keratoplasty performed with "big bubble" technique (297)


Ocena stężenia VEGF i IGF-1 we krwi obwodowej wcześniaków - próba korelacji z rozwojem retinopatii wcześniaczej, implikacje kliniczne (str 302)
Anna Machalińska1,3, Monika Modrzejewska2, Violetta Dziedziejko3, Maciej Kotowski3, Krzysztof Safranow3, Aleksandra Herbowska3, Danuta Karczewicz2
Evaluation of VEGF and IGF-1 plasma levels in preterm infants - potential correlation with retinopathy of prematurity, clinical implications (302)


Charakterystyka ciał obcych wnikających do wnętrza gałki i oczodołu powodujących u pacjenta przenikający uraz narządu wzroku
Katarzyna J. Napora, Iwona Obuchowska, Aneta Sidorowicz, Zofia Mariak
Intraocular and intraorbital foreign bodies characteristics in patients with penetrating ocular injury


Późne powikłania po urazach przenikających narządu wzroku spowodowanych wniknięciem ciał obcych do wnętrza gałki i oczodołu
Iwona Obuchowska, Katarzyna J. Napora, Aneta Sidorowicz, Zofia Mariak
Late complications after penetrating ocular injuries caused by intraocular and intraorbital foreign bodies


Okulistyczne przyczyny patologicznego łzawienia u pacjentów diagnozowanych i leczonych w Poradni Przyklinicznej Kliniki Okulistycznej WIM
Radosław Różycki1, Aleksandra Jakubaszek1, Artur Maliborski2
Causes of epiphora in diagnosed and treated patients in Department of Ophthalmology in Military Institute of Health Service


Wpływ aktualnie stosowanych miejscowych leków przeciwjaskrowych na grubość centralnej rogówki - obserwacje własne
Wierzbowska Joanna1, Łagocka Anita1, Siemiątkowska Anna1, Robaszkiewicz Jacek1, Stankiewicz Andrzej1, Sierdziński Janusz2
The impact of common classes of topical antiglaucoma medications on central corneal thickness - own observations


Operacja zaćmy z obuocznym wszczepem soczewek wieloogniskowych ReZoom - porównanie wyników 3 miesiące i 12 miesięcy po operacji
Lubiński Wojciech, Gronkowska-Serafin Jolanta, Podborączyńska-Jodko Karolina, Karczewicz Danuta
Cataract surgery with bilateral multifocal ReZoom intraocular lens implantation - comparison of 3 and 12 months follow-up


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Postępowanie chirurgiczne w przypadku zaćmy i jaskry u pacjenta z małooczem ? opis przypadku
Żarnowski Tomasz1, Pietraś-Trzpiel Małgorzata1, Chorągiewicz Tomasz1, Jurkowska Justyna1, Jünemann Anselm2, Rejdak Robert1
Surgical treatment of cataract and glaucoma in nanophthalmic eye ? case report


Jaskra u chorego z guzem przysadki - opis przypadku
Hanna Lesiewska-Junk1, Grażyna Malukiewicz2
Glaucoma in patient with pituitary tumor - case report


Uszkodzenie nerwów wzrokowych w następstwie zakrzepowego zapalenia zatok żylnych podstawy czaszki
Beata Urban, Alina Bakunowicz-Łazarczyko
Impairment of optic nerves as the result of cerebral sinus venous thrombosis


Zapalenie współczulne o ciężkim przebiegu - opis przypadku
Anna Matysik-Woźniak1, Wojciech Kątski1, Maria Lewandowska-Furmanik1, Tomasz Żarnowski1, Barbara Pawłowska-Wakowicz2
A severe case of sympathetic ophthalmia - case report


Zespół Goldmanna-Favre`a - opis przypadku
Joanna Brydak-Godowska, Marta Makowiec-Tabernacka
Goldmann-Favre syndrome - case report


Objawy oczne u dziecka z zespołem Cornelii de Lange
Danuta Sielicka, Małgorzata Mrugacz, Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Dorota Średzińska-Kita
Ophthalmologic findings in child in the Cornelia de Lange syndrome


Mezektodermalny mięśniak gładkokomórkowy - opis przypadku
Paulina Sojka1, Arkadiusz Pogrzebielski2, Jolanta Orłowska-Heitzman3, Bożena Romanowska-Dixon2
Mesectodermal leiomyoma of the ciliary body - case report


Ocena jakości życia 8-letniego dziecka z obustronnym wrodzonym brakiem gałek ocznych
Dorota Średzińska-Kita, Małgorzata Mrugacz, Alina Bakunowicz-Łazarczyk
Estimation of the quality of life 8 years old child with bilateral anophthalmia


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Systemowe ciśnienie tętnicze w praktyce lekarza okulisty - wybrane aspekty
Jacek Budzyński1,2, Grzegorz Pulkowski1
Systemic blood pressure in oculist practice - chosen aspects


Zastosowanie autologicznej surowicy krwi w leczeniu chorób powierzchni oka
Michał Wilczyński
The use of autologous serum in the treatment of the ocular surface diseases


Patogeneza zmętnienia torebki tylnej soczewki w pseudofakii
Agnieszka Łukaszewska-Smyk, Józef Kałużny
Pathogenesis of posterior capsule opacification in pseudophakia


Tylna niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego związana z zabiegiem operacyjnym - patogeneza i charakterystyka kliniczna
Iwona Obuchowska, Zofia Mariak
Perioperative posterior ischemic optic neuropathy - pathogenesis and clinical characteristics


Patogeneza i najczęstsze objawy nerwiakowłókniakowatości typu 1.
Grzegorz Czajkowski1, Jakub Kałużny1, Agnieszka Jatczak-Gaca2, Mariusz Wysocki2
Pathogenesis and the most frequent symptoms of neurofibromatosis type 1


Rola układu dopełniacza w patogenezie AMD
Anna Machalińska1,2, Danuta Karczewicz3
Role of complement system in the pathogenesis of AMD


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI