Wydanie 1-3/2008

PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Fakoemulsyfikacja zaćmy a ciśnienie wewnątrzgałkowe u chorych z jaskrą
Andrzej Mierzejewski, Iwona Eliks, Bartłomiej Kałużny, Maja Zygulska, Bartosz Harasimowicz, Jakub J. Kałużny
Cataract phacoemulsification and intraocular pressure in glaucoma patients


Porównanie wartości refrakcji pooperacyjnej w stosunku do oczekiwanej u pacjentów poddanych zabiegom fakotrabekulektomii i fakoemulsyfikacji
Ewa Langwińska-Wośko, Piotr Skopiński, Marzena Gabrysiak-Wąsowska, Karina Broniek-Kowalik
Comparison of postoperative refractive outcome in phacotrabeculectomy and phacoemulsification


Ocena ostrości wzroku, poczucia kontrastu i aberracji sferycznych w oczach pseudofakijnych z asferyczną soczewką wewnątrzgałkową
Michał Wilczyński, Joanna Bartela, Sylwia Konarska, Aleksandra Synder, Wojciech Omulecki
Evaluation of visual acuity, contrast sensitivity and spherical aberrations in pseudophakic eyes with an intraocular lens


Zastosowanie badania grubości włókien nerwowych siatkówki ? GDx u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym
Irmina Jankowska-Lech1, Barbara Terelak-Borys1, Iwona Grabska-Liberek1, Jaromir Wasyluk1, Witold Palasik2
Application of retinal nerves fiber layer examination ? GDx in patients with multiple sclerosis


Analiza wybranych neonatalnych czynników ryzyka rozwoju retinopatii wcześniaków
Anna Niwald1, Andrzej Piotrowski2, Mirosława Grałek1,3
Analysis of some of the possible neonatal risk factors of development of retinopathy of prematurity


Zespół suchego oka w przebiegu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów
Ewa Lipiec1, Mirosława Grałek1,2, Anna Niwald1
The dry eye syndrome in children with juvenile idiopatic arthritis


Oczne czynniki ryzyka zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD). Część I
Monika Drobek-Słowik1, Danuta Karczewicz1, Krzysztof Safrano2
Eye?s risk factors in age - related macular degeneration (AMD). Part I


Oczne czynniki ryzyka zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD). Część II
Monika Drobek-Słowik1, Danuta Karczewicz1, Krzysztof Safranow2
Eye?s risk factors in age ? related macular degeneration (AMD). Part II


Leczenie statynami jako forma ochrony przed zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem (AMD)
Monika Drobek-Słowik1, Danuta Karczewicz1, Krzysztof Safranow2,
Katarzyna Jakubowska3, Dariusz Chlubek2
Use of statins as a form of protection against age-related macular degeneration (AMD)


Charakterystyka wad refrakcji u osób badanych przez Terenową Wojskową Komisję Lekarską w Łodzi
Michał S. Nowak, Roman Goś, Janusz Śmigielski
Charakter of refractive errors in population study performed by The Area Military Medical Commission in Lodz


Okulistyczne przyczyny niezdolności do służby wojskowej stwierdzone na podstawie orzeczeń Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Łodzi
Michał S. Nowak, Roman Goś, Janusz Śmigielski
Ophthalmic reasons in unfitness for military service in medical evidence of The Area Military Medical Commission in Lodz


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Zator tętnicy środkowej siatkówki jako powikłanie przezskórnej angioplastyki wieńcowej - opis przypadku
Paweł Kraśnicki1, Ewa Proniewska-Skrętek1, Zofia Mariak1, Artur Dubicki2, Grzegorz Mężyński2, Sławomir Dobrzycki2
Embolic central retinal artery occlusion as a complication of percutaneous coronary angioplasty - case report


Postępowanie w pooperacyjnym odłączeniu błony Descemeta - opis przypadku
Edward Wylęgała1,2, Anna Nowińska1, Dariusz Dobrowolski1, Ewa Wróblewska-Czajka1
Management in Descemet?s membrane detachment after cataract surgery - case report


Makrotętniak odgałęzienia tętnicy środkowej siatkówki
Maciej Gawęcki, Krystyna Raczyńska
Macroaneurysm of central retinal artery branch


Guz rzekomy oczodołu w przebiegu choroby Ormonda
Joanna Murawska, Paweł Lipowski, Krystyna Raczyńska
Orbital pseudotumor due to Ormond?s disease


Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic - opis przypadku
Katarzyna J. Napora, Iwona Obuchowska, Zofia Mariak
Giant cell arteritis - case report


Radioterapia w starczym zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem (AMD). Opis przypadku
Lidia Puchalska-Niedbał, Zofia Sylwestrzak, Alina Jarema
Radiotherapy of age-related macular degeneration. Case reports


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Chirurgia małego cięcia (SICS) jako niskobudżetowa alternatywa dla fakoemulsyfikacji w rozwijających się krajach ? na przykładzie z Nepalu
Rafał Nowak
SICS - a cost effective alternative to phacoemulsification for developing countries in Nepal


Wpływ zespołu pseudoeksfoliacji na rozwój zaćmy
Katarzyna J. Napora, Iwona Obuchowska, Zofia Mariak
The influence of the pseudoexfoliation syndrome on cataract development


Okulistyczna sala operacyjna - możliwości ograniczenia zanieczyszczeń i zakażeń. Cz. I. Dekontaminacja bioaerozolu powietrza
Józef Kałużny1, Zygmunt Muszyński2, Bartłomiej J. Kałużny1
Ophthalmic operating theatre - chance of limiting contamination and infection risk. Part I. Decontamination of the microbial air pollution


Ultrasonografia dopplerowska z obrazowaniem przepływu krwi w kolorze (USG-kolor Doppler) w diagnostyce okulistycznej - doświadczenia własne i przegląd literatury
Andrzej Ustymowicz
Color Doppler ultrasound examinations of the eye and orbit - personal experience and literature review


PRACE HISTORYCZNEHISTORY OF OPHTHALMOLOGY
Barwy i ich znaczenie w kulturze i psychologii - rys historyczny i stan obecny
Andrzej Grzybowski1, Romana Lewicka2, Teresa Torlińska2, Bogusław Stelcer3
Colors and their meaning in culture and psychology - a historical outline and contemporary status of color vision theories


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI