Wydanie 7-9/2007

PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Funkcja wzroku i powikłania po obuocznej operacji zaćmy i wszczepie refrakcyjnych soczewek wieloogniskowych
Wojciech Lubiński, Jolanta Gronkowska, Krzysztof Barnyk, Zbigniew Szych, Danuta Karczewicz
Visual function and complications after cataract surgery with bilateral multifocal intraocular lens implantation


Operacja zaćmy z mikrocięcia rogówki z jednoczesnym wszczepem soczewki Acri.Smart 48S
Wojciech Lubiński, Karolina Podborączyńska-Jodko, Krzysztof Barnyk, Danuta Karczewicz
Microincision cataract surgery with implantation of an Acri.Smart 48S lens


Implantacja fakijnych soczewek tylnokomorowych u pacjentów ze średnią i wysoką krótkowzrocznością ? doświadczenia własne
Katarzyna Michalska-Małecka, Wanda Romaniuk
Posterior chamber phacic intraocular lens implantation in patients with medium or high myopia ? own experiments


Fakosklerotalamotomia ? nowa metoda chirurgicznego leczenia współistniejącej zaćmy i jaskry. Istota techniki operacyjnej
Piotr Jurowski, Roman Goś
Phacosclerothalamotomy ? new surgical procedure in the treatment of coexisted cataract with glaucoma. Essence of technique surgery


Wyniki fakoemulsyfikacji podwichniętej zaćmy z implantacją pierścienia dotorebkowego
Mariola Dorecka, Wojciech Rokicki, Małgorzata Nita, Katarzyna Krysik, Ewa Nita, Aleksandra Sikorska, Wanda Romaniuk
Phacoemulsification of subluxated lens with capsular tension ring implantation


Fiksacja śródtwardówkowa sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych u dzieci - analiza odległych powikłań pooperacyjnych
Transsclerally fixated intraocular artificial lenses in children ? analysis of long-term postoperative complications
Krystyna Kanigowska, Mirosława Grałek, Beata Karczmarewicz


Wyniki keratoplastyki endotelialnej z zastosowaniem descemetoreksji (DSEK)
Edward Wylęgała(1,2), Dorota Tarnawska, Dariusz Dobrowolski, Dominika Janiszewska
Outcomes of endothelial keratoplasty with descemetorhexis (DSEK)


Trudności w diagnostyce i leczeniu zdysocjowanego odchylenia pionowego (DVD). Część II - doświadczenia własne
Anna Broniarczyk-Loba1, Olimpia Nowakowska2, Piotr Loba3
Difficulties in diagnosis and treatment of dissociated vertical deviation (DVD). Part II - own experiences


Choristoma narządu wzroku u dzieci
Anna Niwald1, Beata Orawiec1, Mirosława Grałek2,1
Choristoma of visual organ in children


Zapadalność na inwalidztwo wzroku z powodu cukrzycy wykładnikiem jakości opieki okulistycznej i diabetologicznej
Elżbieta Bandurska-Stankiewicz, Dorota Wiatr
Diabetes related visual disability incidence as an indicator of the quality of ophthalmic and diabetic care


Ocena dopplerowskich parametrów jakościowych przepływu krwi w tętnicach gałki ocznej we wczesnej ciąży
Iwona Laudańska-Olszewska, Wojciech Omulecki
Estimation of Doppler qualitative blood flow parameters in the eyeball arteries in early pregnancy


Wpływ ciąży na progresję retinopatii cukrzycowej
Ewa Proniewska-Skrętek, Renata Zalewska, Paweł Kraśnicki, Barbara Zarzycka1, Wiesław Zarzycki1, Zofia Mariak, Maria Górska
The influence of pregnancy on progression of diabetic retinopathy


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Trudności diagnostyczne zaawansowanych postaci wysiękowego AMD
Małgorzata Figurska1, Agnieszka Warczyńska2, Alfred Warczyński1
Diagnostic difficulties of advanced forms of exudative AMD


Neuropatia jaskrowa i neuropatia w przebiegu stwardnienia rozsianego - wspólne elementy patogenezy?
Irmina Jankowska-Lech1, Barbara Terelak-Borys1, Iwona Grabska-Liberek1, Witold Palasik2
Glaucoma neuropathy and neuropathy in multiple sclerosis - common elements of pathogenesis?


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI