Wydanie 4-6/2007

PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Aberracje wyższego rzędu w fizjologicznym układzie optycznym - doświadczenia własne
Beata Żelichowska, Marek Rękas, Karolina Krix-Jachym, Marcin Rubajczyk
Higher order aberrations in physiological optical system - own experience


Ocena częstości występowania czynników ryzyka zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
Anna Białek-Szymańska, Marta Misiuk-Hojło, Kamila Witkowska
Risk factors evaluation in age ? related macular degeneration


Ocena funkcji plamki za pomocą perymetrii statycznej, mikroperymetrii oraz perymetrii ?rarebit? u chorych z postacią suchą AMD
Katarzyna Nowomiejska, Agnieszka Oleszczuk, Anna Zubilewicz, Jacek Krukowski, Anna Mańkowska, Robert Rejdak, Zbigniew Zagórski
Assessment of the macula function by static perimetry, microperimetry and rarebit perimetry in patients suffering from dry age related macular degeneration


Przepływ krwi w mikrokrążeniu siatkówkowym u chorych na postać wysiękową zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
Izabela Nowak, Magdalena Pilas-Pomykalska, Janusz Czajkowski, Wojciech Omulecki
Retinal capillary blood flow in exudative age-related macular degeneration


Mikrokrążenie plamkowe u pacjentów z AMD leczonych terapią fotodynamiczną i termoterapią przezźreniczną
Agnieszka Kubicka-Trząska
Macular microcirculation blood flow in patients with age related macular degeneration treated with photodynamic therapy and transpupillary thermotherapy


Przezźrenicza termoterapia w leczeniu wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
Agnieszka Kubicka-Trząska, Maria Starzycka, Ewa Ortyl, Alina Górniak-Bednarz, Izabella Karska-Basta
Transpupillary thermotherapy in exudative age-related macular degeneration


Doszklistkowe iniekcje bevacizumabu (Avastin) w leczeniu wysiękowej formy zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) ? doniesienie wstępne
Jerzy Mackiewicz, Anna Mańkowska, Joanna Dolar-Szczasny, Anna Zubilewicz, Agnieszka Oleszczuk, Katarzyna Nowomiejska, Robert Rejdak, Zbigniew Zagórski
Intravitreal bevacizumab (Avastin) iniections for neovascular age-related macular degeneration (AMD) ? preliminary results


Ocena związku pomiędzy naczyniowym czynnikiem wzrostu śródbłonka (VEGF), czynnikiem martwicy nowotworu (TNF-?), interleukiną 6 (IL-6), wyrównaniem metabolicznym (HbA1c) a rozwojem retinopatii cukrzycowej u dzieci z cukrzycą typu 1.
Małgorzata Myśliwiec1, Anna Balcerska1, Katarzyna Zorena2, Jolanta Myśliwska2, Paweł Lipowski3, Krystyna Raczyńska3
The assessment of the correlation between vascular endothelial growth factor (VEGF), tumor necrosis factor (TNF-?), interleukin 6 (IL-6), glycaemic control (HbA1c) and the development of the diabetic retinopathy in children with diabetes mellitus type 1


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI