Wydanie 1-3/2007

PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Zmiany oczne a stan internistyczny w układowym toczniu rumieniowatym - obserwacje własne
Joanna Brydak-Godowska
Ocular changes and general condition in lupus erythematosus (SLE) - own observation


Zapalenie naczyń siatkówki - obserwacje własne
Joanna Brydak-Godowska, Ewa Dróbecka-Brydak, Maria Paćkowska
Inflammation of retinal vessels - own observations


Ocena wyników leczenia mięsaka mięśni prążkowanych oczodołu u dzieci Barbara Chipczyńska, Mirosława Grałek,
Wojciech Hautz, Krystyna Kanigowska, Beata Kocyła-Karczmarewicz, Agnieszka Trzebicka, Beata Kępa
Evaluation of the results of treatment orbital rhabdomyosarcoma in children


Rola apoptozy w indukowaniu zmian ocznych u pacjentów z mukowiscydozą
Małgorzata Mrugacz1, Beata Żelazowska-Rutkowska2, Alina Bakunowicz-Łazarczyk1, Jolanta Wysocka2, Maciej Kaczmarski3
The role of apoptosis in induction ocular changes in patients with cystic fibrosis


Leczenie operacyjne zeza u pacjentów z pseudofakią
Olimpia Nowakowska, Wojciech Omulecki, Anna Broniarczyk-Loba
Strabismus surgery in pseudophakic patients


Wpływ pracy przy monitorach komputerowych na układ wzrokowy
Maria Niesłuchowska
Work with Visual Display Units and its effect on the eye


Zależność pomiędzy stopniem retinopatii cukrzycowej a gęstością kapilarów okołorąbkowych: badanie za pomocą cyfrowej angiografii
Abdrahman F. M. BenZaglam1, Zbigniew Zagórski2, Robert Rejdak2
Relation between grade of diabetic retinopathy and perilimbal capillary density: digital fluorescein angiographic study


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
O etiopatogenezie Purtscher-Retinopathie i Purtscher-like Retinopathie
Heinrich Holak1, Nikolai Holak1, Małgorzata Huzarska2, Sophie Holak3
Pathogenesis of Purtscher?s retinopathy and Purtscher-like retinopathy


Ocena skuteczności leczenia jaskry w przebiegu zespołu Sturge’a-Webera
Monika Oziębło-Kupczyk, Beata Urban, Małgorzata Mrugacz, Alina Bakunowicz-Łazarczyk
The evaluation of the efficacy of treatment in glaucoma associated with Sturge-Weber syndrome


Centralna otoczkowa dystrofia naczyniówki u rodzeństwa z towarzyszącym wrodzonym brakiem włosów
Joanna Brydak-Godowska, Ewa Dróbecka-Brydak, Maria Paćkowska, Dariusz Kęcik
Central aleolar choroidal dystrophy in sibilings coexisting with alopecia


Okołotarczowa degeneracja naczyniówki i siatkówki
Joanna Brydak-Godowska, Ewa Dróbecka-Brydak, Elżbieta Świtka-Bachnik, Joanna Ciszewska
Helicoidal peripapillary chorioretinal degeneration (HCPD)


Terapia fotodynamiczna w leczeniu neowaskularyzacji odnaczyniówkowej towarzyszącej pasmom naczyniastym – opis przypadku
Małgorzata Figurska
Photodynamic therapy for treatment choroidal neovascularization in angioid streaks – case report


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Neurohormonalna regulacja dynamiki cieczy wodnistej jako podstawa farmakoterapii jaskry.
Część I – Produkcja cieczy wodnistej

Barbara Terelak-Borys, Iwona Liberek
Neuro-hormonal regulation of aqueous humor dynamics as the basis of glaucoma pharmacotherapy
Part I. Aqueous humor secretion


Neurohormonalna regulacja dynamiki cieczy wodnistej jako podstawa farmakoterapii jaskry.
Część II – Odpływ cieczy wodnistej

Barbara Terelak-Borys, Iwona Liberek
Neuro-hormonal regulation of aqueous humor dynamics as the basis of glaucoma pharmacotherapy.
Part II – Aqueous humor outflow


Objawy ogólne i zmiany oczne w układowym toczniu rumieniowatym
Joanna Brydak-Godowska
General and ocular symptoms in systemic lupus erythematosus (SLE)


Zapalenie naczyń siatkówki – przyczyny, diagnostyka, leczenie
Joanna Brydak-Godowska, Ewa Dróbecka-Brydak
Retinal vasculitis – causes,diagnosis, treatment


Zakażenie wirusem cytomegalii – wybrane aspekty patologii klinicznej
Jarosław Kocięcki1, Wanda Kocięcka2, Andrzej Dmitriew1
Cytomegalovirus infection – selected aspects of clinical pathology


Wpływ leczenia przeciwzapalnego na powodzenie terapii zespołu suchego oka
Ewa Mrukwa-Kominek, Anna Rogowska-Godela, Stanisława Gierek-Ciaciura
The influence of anti-inflammatory therapy on the treatment of Dry Eye Syndrome


Zaburzenie funkcji bioelektrycznej siatkówki u pacjentów leczonych wigabatryną
Karolina Podborączyńska-Jodko1, Wojciech Lubiński1, Elżbieta Hampel-Osipowicz2
Retinal dysfunction in patients treated with vigabatrin


Zastosowanie trójwymiarowej ultrasonografii w okulistyce
Michał Wilczyński, Irena Suprunowicz
The applications of three-dimensional ultrasound scans in ophthalmology


VEGF a zwyrodnienie plamki związane z wiekiem.
Część I. Fizjologiczna i patologiczna rola VEGF

Edward Wylęgała1,2, Sławomir Jan Teper2
VEGF in age-related macular degeneration.
Part I. Physiologic and pathologic role of VEGF


VEGF a zwyrodnienie plamki związane z wiekiem.
Część II. Inhibitory VEGF w leczeniu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem

Edward Wylęgała1,2, Sławomir Jan Teper2
VEGF in age-related macular degeneration.
Part II. VEGF inhibitors use in age-related macular degeneration treatment


PRACE HISTORYCZNEHISTORY OF OPHTHALMOLOGY
Historia kokainy w medycynie i jej znaczenie dla odkrycia różnych form znieczulenia
Andrzej Grzybowski
The history of cocaine in medicine and its importance to the discovery of the different forms of anaesthesia


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI