Wydanie 4-6/2006

PRACE DOŚWIADCZALNEEXPERIMENTAL PAPERS
Wpływ dopaminy podawanej do ciał kolankowatych bocznych na wzrokowe potencjały wywołane błyskiem (FVEP) kory mózgowej u szczurów
Agata R. Plech, Ewa Herba, Dorota Pojda-Wilczek, Katarzyna Makowiecka-Obidzińska, Stefan M. Pojda, Andrzej Plech
The influence of dopamine injected into the lateral geniculate body on flash visual evoked response in rats


Wpływ pobudzenia receptorów dopaminowych D1 i D2 ciał kolankowatych bocznych na wzrokowe potencjały wywołane błyskiem u szczurów
Agata R. Plech, Ewa Herba, Dorota Pojda-Wilczek, Katarzyna Makowiecka-Obidzińska, Stefan M. Pojda, Andrzej Plech
The influence of stimulation dopaminergic D1 i D2 receptors in lateral geniculate body by flash visual evoked potentials (FVEP) in rats


Zależność zakresu fuzji od wybranych funkcji układu wzrokowego. Część I: badania fuzji konwergencyjnej i dywergencyjnej
Bogdan Adamek, Danuta Karczewicz
The dependence of the range of fusion on some selected functions of the visual system. Part I: study on convergent and divergent fusion


Zależność zakresu fuzji od wybranych funkcji układu wzrokowego. Część II: akomodacja i dominacja oka
Bogdan Adamek, Danuta Karczewicz
The dependence of the range of fusion on some selected functions of the visual system. Part II: accommodation and dominance


PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Albinizm oczny u dzieci z oczopląsem Agnieszka Trzebicka, Grażyna Sarti, Beata
Kocyła-Karczmarewicz, Mirosława Grałek, Jadwiga Juszko, Waldemar Szapłyko
Ocular albinism in pediatric patients with nystagmus


Ocena leczenia wrodzonej niedrożności dróg łzowych w materiale własnym
Ewa Lipiec, Mirosława Grałek, Anna Niwald
Evaluation of therapy outcome in congenital nasolacrimal duct obstruction in own material


Ocena ekspresji międzykomórkowej cząsteczki adhezyjnej-1 na komórkach nabłonka spojówki w przebiegu mukowiscydozy u dzieci i młodzieży
Małgorzata Mrugacz1, Janusz Żak2, Alina Bakunowicz-Łazarczyk1, Jolanta Wysocka2, Alina Minarowska3, Karol Radomski2
The evaluation of the expression of intercellulare adhesion molecule (ICAM-1) by conjunctival epithelial cells of patients with cystic fibrosis


Jaskra w zespole Sturge-Webera u dzieci - skuteczność cyklofotokoagulacji oraz tradycyjnych metod terapeutycznych
Beata Kocyła-Karczmarewicz, Dorota Klimczak-Ślączka, Mirosława Grałek, Barbara Chipczyńska
Childhood glaucoma associated with Sturge-Weber syndrome - the efficacy of cyclofotocoagulation and other therapeutic methods


Stężenie interleukiny-8 w płynie łzowym u pacjentów z mukowiscydozą
Małgorzata Mrugacz1, Beata Żelazowska2, Alina Bakunowicz-Łazarczyk1, Alina Minarowska3, Jolanta Wysocka2
Concentration of interleukine-8 in tears in patients with cystic fibrosis


Multifocal diffractive intraocular lenses in cataract surgery - preliminary report
Marek Rękas, Beata Żelichowska
Wieloogniskowe dyfrakcyjne soczewki wewnątrzgałkowe w chirurgii zaćmy - doniesienie wstępne


Porównanie czułości kontrastu po wszczepieniu soczewki dyfrakcyjnej SA60D3 oraz monofokalnej MA60BM
Marek Rękas, Beata Żelichowska
Comparison of contrast sensitivity after implantation of diffractive lens SA60D3 and monofocal lens MA60BM


Wyniki keratoplastyki warstwowej tylnej
Edward Wylęgała, Dorota Tarnawska, Dariusz Dobrowolski, Dominika Janiszewska
Results of posterior lamellar keratopalsty


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Retinopatia Purtschera w przebiegu ostrego zapalenia trzustki - opis przypadku
Danuta Korporowicz, Roman Sobecki, Justyna Żyszko, Elżbieta Sawicka
Bilateral Purtscher?s retinopathy associated with acute pancreatitis - case report


Obustronny oponiak osłonek nerwu wzrokowego (ONSM) - problemy diagnostyczne i lecznicze
Barbara Chipczyńska, Mirosława Grałek, Agnieszka Trzebicka, Wojciech Hautz, Krystyna Kanigowska, Dorota Klimczak-Ślączka
Bilateral Optic Nerve Sheath Meningioma (ONSM) - diagnostic and therapeutic problems


Rakowiak płuca - rzadki nowotwór przerzutujący do naczyniówki
Agnieszka Kubicka-Trząska, Bożena Romanowska-Dixon
Bronchial carcinoid - a rare neoplasm metastasis to choroid


Zastosowanie terapii fotodynamicznej w leczeniu ograniczonych naczyniaków naczyniówki
Agnieszka Kubicka-Trząska, Bożena Romanowska-Dixon
Photodynamic therapy of circumscribed choroidal hemangioma


Kalkulacja mocy implantów soczewek wewnątrzgałkowych u pacjentów po chirurgii refrakcyjnej rogówki - doświadczenia własne
Iwona Liberek2,3, Wojciech Kołodziejczyk1, Jacek P. Szaflik1, Jerzy Szaflik1,2
Intraocular lens power calculation in patients after keratorefractive surgery - personal experience


Wszczepienie kleszcza w rejonie powieki oka - przedstawienie pięciu przypadków z komplikacją w postaci zapalenia mięśnia ocznego spowodowanego boreliozą
Heinrich Holak1, Nikolai Holak1, Małgorzata Huzarska3, Sophie Holak2
Tick inoculation in an eyelid region: report on five cases with one complication of the orbital myositis associated with Lyme borreliosis


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Pierwotnie przetrwałe ciało szkliste - wada rozwojowa gałki ocznej u dzieci
Krystyna Kanigowska, Mirosława Grałek, Dorota Klimczak-Ślączka, Małgorzata Seroczyńska
Persistent hyperplastic primary vitreous - developmental anomaly of the eye in children


Miejsce chirurgii w strategii leczenia jaskry pierwotnej
Maria Hanna Niżankowska
The place of filtration surgery in the treatment of adult onsets of primary glaucoma


Współczesne poglądy na temat olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic
Iwona Obuchowska, Zofia Mariak
A new approach towards giant cell arteritis


Neuropatia niedokrwienna nerwu wzrokowego. Patogeneza, obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie
Iwona Obuchowska, Zofia Mariak
Ischemic optic neuropathy. Pathogenesis, clinical features, diagnostics and treatment


Anatomiczne i fizjologiczne podstawy unaczynienia nerwu wzrokowego
Iwona Obuchowska, Zofia Mariak
Anatomical and physiological essentials of the blood supply of the optic nerve


Wieloogniskowe soczewki wewnątrzgałkowe
Beata Żelichowska, Marek Rękas, Andrzej Stankiewicz
Multifocal intraocular lenses


Siatkówczak - aktualne zalecenia dotyczące postępowania i klasyfikacji (część I)
Arkadiusz Pogrzebielski1,2, Carol L. Shields2, Bożena Romanowska-Dixon1, Jerry A. Shields2
Retinoblastoma update - management and classification (part I)


Siatkówczak - aktualne zalecenia dotyczące leczenia (część II)
Arkadiusz Pogrzebielski1,2, Carol L. Shields2, Bożena Romanowska-Dixon1, Jerry A. Shields2
Retinoblastoma update - therapy (part II)


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI