Wydanie 4-6/2005

PRACE DOŚWIADCZALNEEXPERIMENTAL PAPERS
Zastosowanie metody automatycznego dopasowania i łączenia sąsiadujących zdjęć w obrazowaniu dna oka
Tomasz Licznerski, Agnieszka Jamrozy-Witkowska, Marek Ćwirko, Dariusz Kosz
Application of the method of automatic alignment and combining adjacent images in fundus imaging


PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Retrospektywna ocena czynników ryzyka choroby przeszczepu u pacjentów po przeszczepie rogówki wykonanym w Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w latach 2001-2003
Anna Kamińska, Jerzy Szaflik, Grażyna Minkiewicz-Timler, Małgorzata Sybilska, Martyna Pawluczyk-Dyjecińska, Krzysztof Cieślik
Retrospective evaluation of risk factors for graft rejection at patients after corneal transplantation performed in Department of Ophthalmology in years 2001-2003


Ocena skuteczności operacji wieloproceduralnych w leczeniu współistniejących zaćmy i jaskry
Piotr Jurowski, Roman Goś
Efficacy of combined glaucoma and cataract surgical treatment


Jednoczasowa operacja zaćmy i jaskry. Wybór miejsca trabekulektomii
Tadeusz Januszewski, Mariola Nowakowska-Maziarz, Dariusz Kliszczewski
Simultaneous cataract and glaucoma surgery. trabeculectomy site selection


Wyniki wszczepienia zastawki Ahmeda w leczeniu różnych postaci jaskry
Edward Wylęgała, Dorota Tarnawska, Anita Lyssek-Boroń, Barbara Bilińska, Antonina Jurewicz, Agnieszka Petela
A clinical study of the Ahmed glaucoma valve implant in refractory glaucoma


Wpływ obciążeń miejscowych i ogólnoustrojowych na przebieg fakotrabekulektomii i okres pooperacyjny
Małgorzata Figurska, Marek Rękas
Influence of local abnormalities and systemic disorders to phacotrabeculectomy and post-operative period


Podspojówkowe zastosowanie 5-fluorouracylu po leczeniu operacyjnym jaskry metodą sklerektomii głębokiej - wskazania, powikłania, wstępna ocena skuteczności
Małgorzata Wojtulewicz, Marek Rękas, Joanna Wierzbowska
Subconjuctival application of 5-fluorouracil (5-FU) following surgical treatment of glaucoma with deep sclerectomy - indications, complications and initial evaluation of efficacy


Zastosowanie lasera diodowego w jaskrze wtórnej u dzieci - obserwacje długoterminowe
Maria Formińska-Kapuścik1, Ewa Pieczara2, R. Domański2
Diode laser in secondary glaucoma in children - long-term results


Wytyczne do postępowania w pourazowej neuropatii nerwu wzrokowego
Jan Zapała
Guidelines for posttraumatic optic nerve neuropathy management


Analiza przyczyn inwalidztwa wzrokowego na podstawie opinii sądowo-lekarskich
Damian Czepita, Maria Żejmo
The analysis of visual invalidity causes based on medical-court opinions


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Pozagałkowe czynniki wpływające na ciśnienie wewnątrzgałkowe - obecny stan wiedzy
Adam Zakrzewski, Marek Czekaj
Retrobular agents influencing IOP - topical state of knowledge


Czy endotelina-1 i neuropeptyd Y odgrywają rolę w patogenezie neuropatii jaskrowej?
Barbara Terelak-Borys
Are endothelin-1 and neuropeptide Y involved in the pathogenesis of glaucoma?


Miejsce analogów prostaglandyn w farmakoterapii jaskry ? stan obecny
Joanna Wierzbowska, Marek Rękas, Daria Malawko
The present role of prostaglandin analogues in the medical treatment of glaucoma


Rola biomikroskopii ultrasonograficznej w diagnostyce i leczeniu jaskry
Bartosz Fabijańczyk, Ronald Hagadus
Role of ultrasound biomicroscopy in the diagnosis and management of glaucoma


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Odma śródczaszkowa (pneumoencephalon) oraz odma wewnątrzgałkowa (pneumatocoele intrabulbaris) w następstwie urazu oczodołu - opis przypadków
Marzenna Brożek, Hanna Kaźmierska, Lech Bieganowski
Pneumoencephalon and pneumatocoele intrabulbaris - the consequence of the penetrating wound of orbital cavity and severe ocular injury ? cases report


Pourazowa utrata widzenia jednego oka spowodowana przetoką tętniczo-jamistą
Lidia Puchalska-Niedbał, Dariusz Jeżewski
Post-traumatic unilateral vision loss caused by carotid-cavernous fistula


Przewlekłe zapalenie brzegów powiek wywołane przez nużeńca Demodex folliculorum
Marek Gerkowicz, Lucyna Baltaziak, Elżbieta Puacz
Chronic blepharitis caused by mite Demodex folliculorum


Użądlenie rogówki przez pszczołę - opis przypadku
Marek Gerkowicz, Anna Matysik, Renata Gruszecka-Gerkowicz
Bee sting of the cornea - a case eeport


PRACE HISTORYCZNEHISTORY OF OPHTHALMOLOGY
Sir Harold Ridley - twórca współczesnej chirurgii zaćmy
Iwona Obuchowska, Zofia Mariak
Sir Harold Ridley - the creator of modern cataract surgery


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI