Wydanie 1-3/2005

PRACE DOŚWIADCZALNEEXPERIMENTAL PAPERS
Opracowanie metody pomiaru średnicy naczyń siatkówkowych
Zofia Mariak, Grzegorz Rakowski, Jarosław Krejza, Sulyman Youns Jai
The study of method to measure retinal vessels' diameter


Wektorowa analiza chirugicznie indukowanego astygmatyzmu po łączonych operacjach fakoemulsyfikacji, wszczepieniu sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej i witrektomii przez płaską część ciała rzęskowego
Sławomir Cisiecki, Jerzy Nawrocki
Vector analysis of surgicaly induced astigmatism after phacoemulsification, PC IOL implantation and pars plana vitrectomy


Elektroretinografia błyskowa całopolowa w chorobach przebiegających ze ślepotą zmierzchową
Dorota Pojda-Wilczek, Ewa Herba, Stefan M. Pojda
Flash full-field electroretinography in diseases with night blindness


Perymetria z pomiarem krytycznej częstotliwości fuzji (CFF) w diagnostyce pacjentów ze zmętnieniami w soczewce ? doniesienie wstępne
Renata Kinasz, Izabela Zawojska, Andrzej Dudziński, Dorota Wyględowska-Promieńska
Flicker Perimetry (CFF) in patients with lens opacities ? first report


PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
"Cool phaco" ? nowa opcja w chirurgii zaćmy
Jerzy Nawrocki, Janusz Michalewski, Zofia Michalewska, Sławomir Cisiecki
Cool phaco ? new option in cataract surgery


Porównanie wyników leczenia jaskry z zamykającym się kątem przesączania za pomocą irydotomii laserowej u chorych rasy kaukaskiej oraz Latynosów
Ronald Hagadus, Bartosz Fabijańczyk
Response to laser iridotomy in Hispanic and Caucasian patients with narrow, occludable filtration angles


Ocena śródbłonka rogówki po operacjach usunięcia zaćmy u dzieci i młodzieży
Beata Urban1, Alina Bakunowicz-Łazarczyk1, Małgorzata Krętowska2
Evaluation of corneal endothelium after pediatric cataract surgery in children and adolescents


Ektazja rogówki jako powikłanie operacji LASIK
Rasik B. Vajpayee (MS, FRCSEd), Rajesh Sinha (MD, FRCS), Namrata Sharma (MD), Jeewan S. Titiyal (MD), Radhika Tandon (MD, FRCS, FRCOphth)
Posterior Corneal Ectasia following LASIK


Analiza powikłań brachyterapii (125)I w czerniakach naczyniówki
Arkadiusz Pogrzebielski, Maria Starzycka, Bożena Romanowska-Dixon, Barbara Jakubowska, Urszula Szpakowicz
The analysis of I(125) brachytherapy complications in cases of uveal melanoma


Ocena częstości występowania pierścienia Kaysera-Fleischera u pacjentów z chorobą Wilsona
Grzegorz Oracz1, Dorota Klimczak-Ślączka2, Anna Sokołowska-Oracz3,
Piotr Socha1, Mirosława Grałek2, Jerzy Szaflik3, Maciej Dądalski1
Prevalence of Kayser-Fleischer ring in patients with Wilson?s disease


Przepływ krwi w naczyniach oka u chorych na postać suchą i wysiękową starczego zwyrodnienia plamki (AMD) badany metodą kolorowej ultrasonografii dopplerowskiej (USG ? CD)
Izabela Nowak1, Witold Gajewicz2, Ludomir Stefańczyk2, Wojciech Omulecki1
Color Doppler imaging of the retrobulbar circulation in nonexudative and exudative age-related macular degeneration


Ocena grubości siatkówki u pacjentów z krótkowzrocznością z zastosowaniem optycznej koherentnej tomografii
Małgorzata Mrugacz, Alina Bakunowicz-Łazarczyk
Measurement of retinal thickness using optical coherence tomography in patients with myopia


Czynnik von Willebranda w osoczu chorych ze starczym zwyrodnieniem plamki
Grażyna Malukiewicz-Wiśniewska, Danuta Rość, Bartłomiej Kałużny, Jakub J. Kałużny
Von Willebrand factor in plasma of patients with age related macular degeneration


Wpływ formy astygmatyzmu na powstawanie krótkowzroczności
Damian Czepita, Dorota Filipiak
The influence of the form of astigmatism on the creation of myopia


Kliniczne wskazania do usunięcia gałki ocznej w materiale Kliniki Okulistyki Akademii Medycznej w Białymstoku w latach 1982-2002
Iwona Obuchowska, Nebi Sherkawey, Sulyman Elmdhm, Zofia Mariak, Andrzej Stankiewicz
Clinical indications for enucleation in the material of Department of Ophthalmology, Medical Academy in Białystok in the years 1982-2002


Badania nad występowaniem oraz rolą Demodex folliculorum i Demodex brevis w patogenezie przewlekłego zapalenia brzegów powiek
Damian Czepita, Wanda Kuźna-Grygiel, Danuta Kosik-Bogacka
Investigations on the occurrence as well as the role of Demodex folliculorum and Demodex brevis in the pathogensis of blepharitis


Identyfikacja flory bakteryjnej spojówek towarzyszącej wrodzonej niedrożności przewodu nosowo-łzowego u dzieci
Marek Gerkowicz, Maria Kozioł-Montewka, Małgorzata Pietraś-Trzpiel, Ewa Kosior-Jarecka, Agnieszka Szczepanik, Małgorzata Latalska
Identification of bacterial flora of conjunctival sac in congenital nasolacrimal duct obstruction in children


Wiosenne zapalenie rogówek i spojówek u dzieci
Bronisława Koraszewska-Matuszewska, Ewa Pieczara, Elżbieta Samochowiec-Donocik, Erita Filipek
Vernal keratoconjunctivitis in children


Ocena wydzielania łez u dzieci i młodzieży ze zwłóknieniem torbielowatym
Małgorzata Mrugacz, Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Alina Minarowska, Nella Żywalewska
Evaluation of the secretion of the tears in young patients with cystic fibrosis


Przyczyny obniżenia ostrości wzroku u dzieci i młodzieży
Agnieszka Moll, Beata Orawiec, Anna Niwald, Mirosława Grałek
Causes of visual disablility in children and young adults


Występowanie nadwzroczności wśród uczniów w wieku od 6 do 18 lat
Damian Czepita, Wojciech Gosławski, Artur Mojsa
Occurence of hyperopia among students ranging from 6 to 18 years of age


Ocena pomiarów kąta zeza za pomocą synoptoforu i pryzmatycznego testu naprzemiennego zasłaniania
Olimpia Nowakowska, Anna Broniarczyk-Loba
Estimation of squint angle measurements performed with synoptofore and prism cover - test (PCT)


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Przetoki tętniczo-żylne w zatoce jamistej. Porównanie przebiegu jatrogennej bezpośredniej przetoki z przetoką pośrednią "low flow"
Heinrich Holak, Nikolai Holak, Bertram Schier, Sophie Holak, Janusz Huzarski
Arterio-venous fistula of cavernous sinus. A comparison of iatrogenic direct fistula with low flow dura shunt syndrome


Fakoemulsyfikacja zaćmy pęczniejącej, wszczep sztucznej soczewki oraz rekonstrukcja wrodzonej szczeliny tęczówki z jednego otwarcia komory przedniej. Opis przypadku
Piotr Jurowski
Phacoemulsification of intumescent cataract, IOL implantation and reconstruction of congenital iris coloboma through one anterior chamber superior opening. Case report


Problemy okresu okołooperacyjnego u chorych na dystrofię miotoniczną Steinerta, operowanych z powodu zaćmy
Renata Zalewska, Zofia Mariak, Elżbieta Markowska, Sławomir Czaban
Problems of perioperative period in patients with Steinert?s myotonic dystrophy operated due to cataract


Neowaskularyzacja podsiatkówkowa u dzieci - występowanie, diagnostyka, leczenie
Jadwiga Bernardczyk-Meller, Anna Kłosowska-Zawadka, Joanna Wasiewicz-Rager
Choroidal neovascularization in children ? prevalence, diagnostics and treatment


Terapia fotodynamiczna z użyciem verteporfiny w leczeniu neowaskularyzacji podsiatkówkowej w wieloogniskowym zapaleniu błony naczyniowej
Andrzej Gębka, Krystyna Raczyńska, Cezary Ciechanowski, Jarosława Krajka-Lauer
Photodynamic therapy with verteporfin in treating the choroidal neovascularisation secondary to multifocal choroiditis


Zanik girlandowaty naczyniówki i siatkówki u dzieci
Bronisława Koraszewska-Matuszewska, Małgorzata Korzekwa, Elżbieta Samochowiec-Donocik
Gyrate atrophy of the choroid and retina in children


Retinopatia nadciśnieniowa u dziecka z guzem chromochłonnym
Przemysław Pawłowski, Małgorzata Mrugacz, Alina Bakunowicz-Łazarczyk
EXPERIMETNAL PAPERS The study of method to measure retinal vessels' diameter Zofia Mariak, Grzegorz Rakowski, Jarosław Krejza, Sulyman Youns Jai Vector analysis of surgicaly induced astigmatism after phacoemulsification, PC IOL implantation and pa


Ostra neuroretinopatia - opis przypadku
Dorota Pojda-Wilczek, Ewa Herba
Acute macular neuroretinopathy ? case report


Śródoperacyjny krwotok naczyniówkowy u pacjenta z zespołem Rendu ? Oslera
Jerzy Szaflik, Anna Kamińska, Małgorzata Zaraś
Intraoperative choroidal hemorrhage in patient with Osler-Rendu syndrome


Zapalenie tylnej części twardówki u dziecka - opis przypadku
Barbara Chipczyńska, Mirosława Grałek, Dorota Klimczak-Ślączka, Krystyna Kanigowska, Grażyna Sarti
Scleritis posterior in child - case report


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Podłoże genetyczne czerniaka złośliwego błony naczyniowej oka
Ewa Proniewska-Skrętek, Małgorzata Wojnar, Zofia Mariak, Renata Zalewska
Genetic abnormalities underlying formation of choroidal melanoma


Zespół antyfosfolipidowy a zmiany w narządzie wzroku
Marek Gerkowicz, Małgorzata Latalska, Ewa Kosior-Jarecka, Maria Kozioł-Montewka, Małgorzata Pietraś-Trzpiel
Antiphospholipid syndrome and changes in organ of vision


Wpływ kształtu i materiału soczewki wewnątrzgałkowej na powstawanie przymglenia torebki tylnej
Marek Szaliński, Jolanta Oficjalska-Młyńczak, Hanna Zając-Pytrus
Influence different shape and material of intraocular lens on posterior capsule opacification


Różnicowanie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem z guzami tylnego bieguna gałki ocznej
Agnieszka Kubicka-Trząska
The differential diagnosis of exudative age-related macular degeneration with posterior pole choroidal tumours


Kliniczne wskazania do operacji usunięcia gałki ocznej - przegląd piśmiennictwa
Iwona Obuchowska, Zofia Mariak, Nebi Sherkawey
Clinical indications for enucleation - a review of the literature


Technika chirurgiczna i powikłania operacji usunięcia gałki ocznej
Iwona Obuchowska, Zofia Mariak, Sulyman Elmdhm
Surgical technique and complications of enucleation


Kliniczne wskazania do operacji usunięcia gałki ocznej - przegląd piśmiennictwa
Iwona Obuchowska, Zofia Mariak, Nebi Sherkawey
Clinical indications for enucleation - a review of the literature


Technika chirurgiczna i powikłania operacji usunięcia gałki ocznej
Iwona Obuchowska, Zofia Mariak, Sulyman Elmdhm
Surgical technique and complications of enucleation


PRACE HISTORYCZNEHISTORY OF OPHTHALMOLOGY
Historia neurookulistyki w Edynburgu. Część I
Andrzej Grzybowski
The history of neuro-ophthalmology in Edinburgh. Part I


Historia neurookulistyki w Edynburgu. Część II
Andrzej Grzybowski
The history of neuro-ophthalmology in Edinburgh. Part II


Galen z Pergamonu (130-200 r.) - poglądy w dziedzinie okulistyki. Część II - opis anatomii oka
Lech Bieganowski
Galen from Pergamon (130-200 years) - Views in ophthalmology. Part II - anatomy description of the eye


Okulistyka w Bizancjum między IV a VII wiekiem
Lech Bieganowski
Ophthalmology in Byzantium between the 4th and the 7th century


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI