Wydanie 6/2004

PRACE DOŚWIADCZALNEEXPERIMENTAL PAPERS
Hodowla nabłonka rogówki - porównanie potencjału mitotycznego komórek uzyskanych od dawców żywych i po śmierci
Edward A. Wylęgała, Dariusz Dobrowolski, Bożena Gabryel, Andrzej Małecki, Dorota Tarnawska, Antonina Jurewicz, Jolanta Łogiewa-Toborek
Ewa Brzeziańska, Małgorzata Zdzieszyńska, Roman Goś, Andrzej Lewiński


Analiza mutacji genów rodopsyny i peryferyny u chorych z postacią autosomalną dominującą zwyrodnienia barwnikowego siatkówki w rodzinach polskich
Ewa Brzeziańska, Małgorzata Zdzieszyńska, Roman Goś, Andrzej Lewiński
Genetic analysis of rhodopsin and peripherin genes in patients with autosomal dominant retinitis pigmentosa (adRP) in Polish families


PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Wpływ pozostawienia środka wiskoelastycznego w komorze przedniej oka na wczesne wyniki i powikłania po trabekulektomii
Aleksandra Synder, Iwona Laudańska-Olszewska, Wojciech Omulecki
The influence of viscoelastic?s maintanance in the anterior chamber on early results and complications after trabeculectomy


Ocena skuteczności fakotrabekulektomii u pacjentów z zaćmą i jaskrą w przebiegu zespołu pseudoeksfoliacji
Wanda Romaniuk, Bogumiła Wójcik-Niklewska, Joanna Markowska, Katarzyna Michalska-Małecka, Aleksandra Sikorska
The estimation of efficacy of the phacotrabeculectomiae procedure in patient with cataract and pseudoexfoliation glaucoma


Niezborność indukowana chirurgicznie po fakoemulsyfikacji zaćmy
Ewa Bilińska, Agata Wesołek-Czernik, Aleksandra Synder, Wojciech Omulecki
Surgically induced astigmatism after cataract phacoemulsification


Zmiany refrakcji u dzieci z pseudofakią
Iwona Jaworowska-Cieślińska, Józef Kałużny
Refractive changes in children with pseudofakia


Niezborność po usunięciu zaćmy we wczesnym okresie pooperacyjnym
Emilia Dębińska1, Jacek Fuchs1, Ryszard Naskręcki1, Ryszard Philips2,
Andrzej Styszyński2
Astigmatism at post operational stage after a phacoemulsification cataract removal


Jednoczasowa fakoemulsyfikacja z implantacją sztucznej soczewki tylnokomorowej i witrektomią przez pars plana
Maria Kmera-Muszyńska, Piotr Fryczkowski
Simultaneous phacoemulsification, posterior chamber lens implantation and pars plana vitrectomy


Neurotomia radialna nerwu wzrokowego w zakrzepie żyły środkowej siatkówki - doniesienie wstępne
Marcin Czajka, Krystyna Pecold
Radial optic neurotomy (RON) in central retinal vein occlusion (CRVO) - preliminary report


Ocena skuteczności preparatu Catalin - kropli ocznych u pacjentów z zaćmą przedstarczą i starczą
Jarosław Kocięcki, Krzysztof Załęcki, J. Wąsiewicz-Rager, Krystyna Pecold
Evaluation of effectiveness of Catalin eyedrops in patients with presenile and senile cataract


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Ostre zapalenie gałki ocznej u 15-letniego chłopca w przebiegu ostrej białaczki limfoblastycznej - część I
Dorota Pojda-Wilczek1, Stefan M. Pojda1, Barbara Zatorska1, Ewa Herba1, Wojciech Jędrzejewski1, Anna Janik-Moszant2, Halina Bubała2
Acute endophthalmitis of 15-year old boy in the course of acute lymphoblastic leukemia - part I


Ostre zapalenie gałki ocznej u 15-letniego chłopca w przebiegu ostrej białaczki limfoblastycznej. Część II - badania elektrofizjologiczne
Dorota Pojda-Wilczek, Stefan M. Pojda, Ewa Herba, Katarzyna Makowiecka-Obidzińska
Acute endophthalmitis of 15-year old boy in the course of acute lymphoblastic leukemia. Part II - electrophysiological examinations


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Jednoczasowa fakoemulsyfikacja z implantacją sztucznej soczewki tylnokomorowej i witrektomią przez pars plana
Maria Kmera-Muszyńska, Piotr Fryczkowski
Simultaneous phacoemulsification, posterior chamber lens implantation and pars plana vitrectomy


Postępy w perymetrii kinetycznej
Katarzyna Nowomiejska1,2, Jens Paetzold2, Zbigniew Zagórski1, Ulrich Schiefer2
Recent developments in kinetic perimetry


Dystrofia plamkowata - obraz kliniczny, histopatologiczny, immunohistochemiczny i zależności genetyczne
Ewa Mrukwa-Kominek, Iwona Rokita-Wala, Stanisława Gierek-Ciaciura
Macular corneal dystrophy - clinical state, histopathologic, immunohistochemical examinations and genetical dependence


Zmiany w narządzie wzroku w chorobach rozrostowych układu krwiotwórczego wieku dziecięcego
Agnieszka Moll1, Anna Niwald1, Mirosława Grałek2
Changes in organ of vision in proliferative diseases of hematopoietic system in children


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI