Wydanie 4-5/2004

PRACE DOŚWIADCZALNEEXPERIMENTAL PAPERS
Zmiany temperatury powierzchni oka po różnych metodach znieczulenia miejscowego - doniesienie wstępne
Piotr Jurowski, Roman Goś, Grzegorz Owczarek
Eye surface temperature after different techniques of local anesthesia - preliminary report


Anizometropia a widzenie stereoskopowe
Maciej Gawęcki, Janusz Adamski
Anisometropia and stereopsis


Badania genu TIGR u pacjentów z pierwotną jaskrą otwartego kąta
Maciej R. Krawczyński, Malwina Czarny-Ratajczak, Krystyna Pecold1, Anna Latos-Bieleńska
Study of TIGR gene in patients with primary open angle glaucoma


PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Wpływ preparatu Egb 761 na czynność siatkówki u dzieci i młodzieży z długo trwającą cukrzycą insulinozależną ? doniesienie wstępne
Jadwiga Bernardczyk-Meller, Joanna Siwiec-Prościńska, Witold Stankiewicz1, Piotr Fichna1, Krystyna Pecold, Eugeniusz Korman1
Influence of Egb 761 on the function of the retina in children and adolescent with long lasting diabetes mellitus ? preliminary report


Efekty leczenia retinopatii wcześniaków za pomocą laserowej fotokoagulacji
Anna Dobrzańska1, Justyna Czech-Kowalska1, Joanna Janowska1, Wojciech Hautz2, Agata Pleskaczyńska1
The results of treatment of retinopathy of prematurity by laser photocoagulation


Ciężkie zaburzenia widzenia u dzieci z wodogłowiem i chorobami towarzyszącymi
Dorota Pojda-Wilczek1, Aleksandra Kicińska2, Nina Krupińska2
Severe visual impairment of children with hydrocephalus and concomitant diseases


Ocena grubości siatkówki w plamce u chorych operowanych metodą konwencjonalną z powodu odwarstwienia siatkówki - doniesienie wstępne
Joanna Siwiec-Prościńska, Piotr Rakowicz, Krystyna Pecold
The evaluation of macular thickness in patients with retinal detachment treated with conventional surgery - preliminary report


Porównanie głębokiej nieperforującej sklerektomii z implantem i trabekulektomii m. Cairnsa - obserwacje 4-letnie
Jerzy Szaflik, Ewa Langwińska-Wośko, Zbigniew Kiciak, Mariusz Rowiński
Deep non-penetrating sclerectomy with implant versus trabeculectomy m. Cairns four years of experience


Some clinical implications of the collaborative normal tension glaucoma study
Stephen M. Drance, OC., MD
Badania wieloośrodkowe jaskry z niskim ciśnieniem - implikacje kliniczne


Wyniki fakoemulsyfikacji w leczeniu zaćmy u pacjentów z zespołem pseudoeksfoliacji w materiale własnym
Wanda Romaniuk, Bogumiła Wójcik-Niklewska, Joanna Markowska, Katarzyna Michalska-Małecka, Mariola Dorecka
Phacoemulsification in patients with cataract and pseudoexfoliation syndrome - own experience


Łączone operacje usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji, wszczepienia sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej i witrektomii przez płaską część ciała rzęskowego
Jerzy Nawrocki, Sławomir Cisiecki
Combined surgery, phacoemulsification, implantation of intraocular lens and pars plana vitrectomy


Zaćma u osób powyżej 90. roku życia
Robert Wasilewicz, Anna Dałkowska, Joanna Siwiec-Prościńska
Cataract in persons over 90 years old


Opieka anestezjologiczna w czasie zabiegów okulistycznych wykonywanych w znieczuleniu miejscowym
Jacek Brymerski
Loco standby anaesthesia during ophthalmological surgery in local anaesthesia


Ocena porównawcza przebiegu i wczesnych wyników po fakoemulsyfikacji zaćmy technikami divide and conquer oraz stop and chop
Andrzej Mierzejewski, Jakub J. Kałużny, Bartłomiej Kałużny, Iwona Eliks
Cataract phacoemulsification techniques: "divide and conquer" versus "stop and chop" - comparative evaluation of operation course and early results


Długość osiowa gałki ocznej i promień krzywizny rogówki w pseudofakii u dzieci
Iwona Jaworowska-Cieślińska, Józef Kałużny
Botulinum toxin A in the treatment of congenital nystagmus in children


Toksyna botulinowa A w leczeniu oczopląsu wrodzonego u dzieci
Ewa Oleszczyńska-Prost
Botulinum toxin A in the treatment of congenital nystagmus in children


Zastosowanie duosystemów (piggy back) w korekcji stożka rogówki
Piotr Jaworski, Dorota Wyględowska-Promieńska, Stanisława Gierek-Ciaciura
Application of duo-systems (piggy back) in correction of keratoconus


Nowe możliwości indywidualnego dopasowania soczewek kontaktowych twardych z użyciem programów komputerowych oraz wideokeratografii (CVK)
Piotr Jaworski, Dorota Wyględowska-Promieńska, Stanisława Gierek-Ciaciura
New possibilities of individual fitting of hard contact lenses with use of computer programs and videokeratography (CVK)


Zmiany aberracji układu optycznego oka po zabiegach PRK i LASIK
Dorota Wyględowska-Promieńska, Izabela Zawojska, Stanisława Gierek-Ciaciura
Evaluation of eye total aberration in patients after PRK and LASIK procedures


Wieloośrodkowe, obserwacyjne, nieinwazyjne badanie tolerancji preparatu NYOLOL żel 0,1% u pacjentów z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym
Andrzej Stankiewicz, Joanna Wierzbowska
A multicentred, observative, non-invasive study of the tolerance of NYOLOL Gel 0,1% in ocular hypertensive patients


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Allogeniczny przeszczep rąbkowo-rogówkowy i wielowarstwowy przeszczep błony owodniowej w rekonstrukcji powierzchni oka po ciężkich oparzeniach chemicznych
Piotr Jurowski, Roman Goś
Keratolimbal allografts and multilayer amniotic membrane transplantation in the treatment of ocular surface disease due to chemical burns


Chirurgiczne zaopatrzenie pourazowego przerwania kanalika łzowego dolnego oraz ocena wyników leczenia
Marek Rękas, Radosław Różycki, Katarzyna Lewczuk
Surgical treatment of posttraumatic lower canaliculus interruption and results of treatment estimation


Objawy ciasnoty śródczaszkowej w przebiegu zespołu Arnolda - Chiariego typu I
Barbara Zatorska, Ewa Herba, Dorota Pojda-Wilczek, Wojciech Jędrzejewski, Stefan M. Pojda
The intracranial hypertension in the course of Arnold - Chiari malformation


Objawy oczne w zespole przeciwciał przeciwfosfolipidowych. Opis pacjenta
Roman Sobecki1, Danuta Korporowicz1, Katarzyna Terpińska-Pakuła2
Ophthalmic signs in antiphospholipid syndrome. Patient description


Uraz oczodołu bez zranienia gałki ocznej zadany nożem rzeźniczym
Jadwiga Stępień, Bartosz Fabijańczyk, Adam Jarmak, Andrzej Pieniński
Orbital trauma inflicted by a butcher?s knife without any injury of the eyeball


Zastosowanie toksyny botulinowej jako testu diagnostycznego w przypadku obustronnego zespołu Stillinga - Türka - Duane?a (STD) wykrytego w trakcie przygotowań do operacji zaćmy
Anna Broniarczyk-Loba, Wojciech Omulecki, Olimpia Nowakowska, Beata Latecka-Krajewska
Using a botuline toxin diagnostic test in a case of bilateral Stilling - Türk - Duane (STD) Syndrome found during preparation for cataract surgery


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Drainage devices in glaucoma surgery
K. Hille, B. Moustafa, A. Hille, K. W. Ruprecht
Urządzenia do drenażu w chirurgii jaskry


Angiogeneza w nowotworach barwnikowych błony naczyniowej oka. Rola naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF)
Ewa Proniewska-Skrętek, Zofia Mariak
Tumor angiogensis in uveal melanoma. Role of vascular endothelial growth factor (VEGF)


Immunologiczne aspekty reakcji odrzucania przeszczepów rogówek
Łukasz Cwalina, Ewa Mrukwa-Kominek
Corneal transplantation - immunological mechanisms of rejection episode


Obliczenie mocy soczewek wewnątrzgałkowych w operacjach zaćmy u dzieci
Marek E. Prost
IOL calculations in cataract operations in children


Podłoże genetyczne pierwotnej jaskry otwartego kąta
Maciej R. Krawczyński
Genetic ground of primary open angle glaucoma


Zastosowanie spektralnej tomografii optycznej (SOCT) w okulistyce
Lech Bieganowski1, Maciej Wojtkowski2, Andrzej Kowalczyk2, Jakub J. Kałużny3
Application of spectral optical coherent tomography ( SOCT) in ophthalmology


Wykorzystanie nowych substytutów ciała szklistego - semifluoranów (F6H6, F6H8) - w chirurgii witreoretinalnej
Jadwiga Bernardczyk-Meller, Krystyna Pecold
Usefulness of new vitreous substitutes (F6H6, F6H8) in the vitreoretinal surgery


PRACE HISTORYCZNEHISTORY OF OPHTHALMOLOGY
Galen z Pergamonu (130-200 r.) - poglądy w dziedzinie okulistyki (cz. I)
Lech Bieganowski
Galen of Pergamum (130-200) - his views on ophthalmology (part I)


PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Ocena przepływu naczyniowego krwi w zwyrodnieniu barwnikowym siatkówki
Ewa Steuer, Maria Formińska-Kapuścik, Bożena Kamińska-Olechnowicz, Renata Kinasz, Olga Domańska
Estimation of the blood flow in degeneratio pigmentosa retinae


Przepływ krwi w mikrokrążeniu siatkówkowym u osób z postacią suchą zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
Magdalena Pilas-Pomykalska1, Izabela Nowak2, Janusz Czajkowski1, Wojciech Omulecki2
Retinal capillary blood flow in nonexudative age-related macular degeneration


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI