Suplement do nr-u 3/2004

PRACE DOŚWIADCZALNEEXPERIMENTAL PAPERS
Wpływ opsonin na fagocytozę erytrocytów znajdujących się w ciele szklistym - badania laboratoryjne (część A)
Krystyna Raczyńska, Barbara Iwaszkiewicz-Bilikiewicz
The effect of opsonins on erythrocytes phagocytosis in the vitreous-laboratory research (part A)


Wpływ opsonin na fagocytozę erytrocytów znajdujących się w ciele szklistym - obserwacje kliniczne (część B)
Krystyna Raczyńska, Barbara Iwaszkiewicz-Bilikiewicz
The effect of opsonins on erythrocytes? phagocytosis in the vitreous - clinical observations (part B)


Lipoproteiny osocza chorych z niewysiękową postacią AMD leczonych miejscowo betablokerami
Andrzej Gębka, Barbara Iwaszkiewicz-Bilikiewicz, Krystyna Raczyńska, Magdalena Homziuk, Cezary Ciechanowski
Serum lipid profile in non-exudative AMD patients treated with locally administrated beta-blockers


Poziom karnityny w soczewce ludzkiej a stopień zaawansowania zaćmy
Maciej Gawęcki1, Krystyna Raczyńska2, Magdalena Homziuk2, Barbara Iwaszkiewicz-Bilikiewicz2
Carnitine level in human lens and density of cataract


Przeciwciała przeciwko białkom soczewki we krwi chorych z zaćmą
Magdalena Homziuk, Barbara Iwaszkiewicz-Bilikiewicz, Witold Kokot
Antibodies against lens proteins in the blood in patients with cataract


Obraz immunofluorescencyjny soczewek chorych z różnymi rodzajami zaćmy (badania in vitro)
Magdalena Homziuk, Barbara Iwaszkiewicz-Bilikiewicz, Witold Kokot
Immunofluorescent pictures of different kinds of cataract (in vitro study)


Peroksydacja lipidów u chorych z zaćmą starczą
Justyna Kłos-Rola, Zbigniew Zagórski
Peroxidation of lipids in patients with senile cataract


Aktywność angiogenna i stężenie VEGF w surowicach chorych na cukrzycę powikłaną retinopatią prostą
Piotr Skopiński1,2, Barbara Duda-Król3, Anna Lipińska4, Ewa Sommer5, Joanna Chorostowska-Wynimko5, Urszula Demkow5, Jerzy Szaflik1, Ewa Skopińska-Różewska5, Ewa Struzik1
Angiogenic activity and VEGF level in sera of diabetic patients with non-proliferative retinopathy


Inhibitory proteaz w surowicach pacjentów z cukrzycową retinopatią prostą
Piotr Skopiński1,2, Barbara Duda-Król3, Anna Lipińska4, Ewa Sommer5, Adamina Borowska5, Małgorzata Filewska5, Jerzy Szaflik1,  Ewa Skopińska-Różewska5, Ewa Struzik1
Proteinases inhibitors in sera of diabetic patients with non-proliferative retinopathy


Polimorfizm apolipoproteiny E u chorych ze zwyrodnieniem siatkówek związanym z wiekiem
Mariusz Nowak, Elżbieta Świętochowska1, Bożena Szapska1, Bogdan Marek, Tomasz Wielkoszyński3, Henryk Kozioł2, Joanna Klimek2, Dariusz Kajdaniuk, Beata Kos-Kudła4, Zofia Ostrowska1, Jacek Karpe5, Joanna Głogowska-Szeląg, Lucyna Siemińska
The apolipoprotein E polymorphism in age related macular degeneration


Stężenie homocysteiny, witaminy B12 oraz kwasu foliowego w surowicy krwi chorych z wysiękową postacią zwyrodnienia siatkówki związanego z wiekiem
Mariusz Nowak, Elżbieta Świętochowska1, Bożena Szapska1, Bogdan Marek, Tomasz Wielkoszyński3, Henryk Kozioł2, Joanna Klimek2, Dariusz Kajdaniuk, Beata Kos-Kudła4, Zofia Ostrowska1, Jacek Karpe5, Joanna Głogowska-Szeląg, Lucyna Siemińska
Blood concentration of homocysteine, witamin B (12), and folic acid in exudative age related macular degeneration


Ocena przeciwdrobnoustrojowego działania oleju silikonowego - badania in vitro
Jerzy Mackiewicz1, Maria Kozioł-Montewka2, Ewa Kosior-Jarecka2, Agnieszka Szczepanik2, Małgorzata Wójtowicz2, Zbigniew Zagórski1
In vitro studies on antimicrobial properties of silicon oil


Analiza sekwencji kodującej eksonu III genu CYP1B1 w polskiej populacji pacjentów chorych na jaskrę wrodzoną i młodzieńczą
Bronisława Koraszewska-Matuszewska1, Elżbieta Samochowiec-Donocik1, Aleksandra Zielińska2, Piotr Kruszyński2, Tomasz J. Wąsik2
CYP1B1 exon III coding sequence analysis in primary congenital and juvenile glaucoma in Polish patients


Ocena grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki za pomocą skaningowego laserowego polarymetru u pacjentów z przednią niedokrwienną neuropatią nerwu wzrokowego
Leszek Kuprjanowicz1, Wojciech Gosławski1, Danuta Karczewicz1, Zbigniew Szych2
Retinal nerve fiber analysis in patients with anterior ischemic optic neuropathy by scanning laser polarimetry


Ocena grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki w oczach z pierwotną jaskrą młodzieńczą po trabekulektomii
Bronisława Koraszewska-Matuszewska, Elżbieta Samochowiec-Donocik
Evaluation of retinal nerve fiber layer thickness in eyes with juvenile glaucoma after trabeculectomy


PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Epidemiologia czerniaka naczyniówki w materiale Kliniki Okulistyki CM UJ w Krakowie
Arkadiusz Pogrzebielski, Bożena Romanowska-Dixon, Maria Starzycka, Iwona Szuścik
Epidemiology of choroidal melanoma in the material of the Department of Ophthalmology CM UJ in Cracow


Epidemiologia urazów przenikających gałki ocznej w materiale własnym
Jerzy Mackiewicz, Eulalia Machowicz-Matejko, Monika Sałaga-Pylak, Marta Piecyk-Sidor, Zbigniew Zagórski
Penetrating eye trauma epidemiology in own material


Epidemiologia zaćmy w materiale Kliniki Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Ewa Bilińska1, Agnieszka Moll2, Grażyna Kowalczyk1, Wojciech Omulecki1
Epidemiology of cataract in clinical material of Department of Ophthalmology, Medical University of Łódź


Przedarciowe odwarstwienie siatkówki u dzieci i młodzieży - wybrane cechy epidemiologiczne
Grażyna Malukiewicz-Wiśniewska, Hanna Lesiewska-Junk
Rhegmatogenous retinal detachment in children and youth - chosen epidemiological features


Epidemiologia retinopatii nadciśnieniowej u młodych pacjentów po leczeniu koarktacji aorty
Krystyna Raczyńska1, Piotr Potaż2, Janina Aleszewicz-Baranowska2
Epidemiology of hypertensive retinopathy in young patients after coarctation of the aorta repair


Guzy oczodołu w materiale Kliniki Chorób Oczu Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1991-2002
Paweł Lipowski, Krystyna Raczyńska, Joanna Murawska, Barbara Iwaszkiewicz-Bilikiewicz
Orbital tumors in the material of Department of Ophthalmology of Medical University of Gdańsk in years 1991-2002


Częstość występowania różnych postaci neowaskularyzacji podsiatkówkowych w przebiegu wysiękowego zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
Ariadna Gierek-Łapińska, Halina Wykrota, Krzysztof Trzciąkowski, Monika Szymkowiak, Stanisława Gierek-Ciaciura
Frequency of neovascular lesion types in wet age-related macular degeneration


Częstość występowania ogólnoustrojowych powikłań chorób autoimmunologicznych: pierwotnego i wtórnego zespołu Sjögrena
Jarosława Krajka-Lauer, Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska4, Wojciech Lauer1, Witold Kokot, Piotr Lass2, Zenobia Czuszyńska3, Lucyna Łuksza, Barbara Iwaszkiewicz-Bilikiewicz
Frequency of appearance systemic complications of autoimmunological diseases: primordial and secondary Sjögren syndrome


Epidemiologia jaskry pierwotnej wymagającej leczenia szpitalnego u mieszkańców Gdyni
Marta Nowakowska-Klimek1, Lucyna Łuksza1, Barbara Wiśniewska2, Barbara Iwaszkiewicz-Bilikiewicz
Epidemiology of primary glaucoma cases requiring hospital treatment among Gdynia inhabitants


Ocena refrakcji u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat na podstawie badań 10 000 osób, przeprowadzonych w województwach mazowieckim i dolnośląskim
Jerzy Szaflik, Marcin Prost, Anna Zaleska-Żmijewska, Adam Hapunik, Anna Wójcik
The analysis of refractive error in the group of 10000 children and teenagers the age of 6-15 based on examinations in two Polish major regions


Carbofiltratio w jaskrze neowaskularyzacyjnej
Witold Kokot, Barbara Iwaszkiewicz-Bilikiewicz, Krystyna Raczyńska, Jarosława Krajka-Lauer
Carbofiltratio in neovascular glaucoma


Witrektomia z daunorubicyną
Krystyna Raczyńska, Andrzej Gębka, Barbara Iwaszkiewicz-Bilikiewicz, Cezary Ciechanowski
Vitrectomy with daunorubicin


Immunologiczne aspekty choroby przeszczepu oraz doświadczenia własne ze stosowania terapii immunosupresyjnej u pacjentów wysokiego ryzyka
Anna Kamińska, Jerzy Szaflik, Grażyna Minkiewicz-Timler, Małgorzata Sybilska, Martyna Pawluczyk-Dyjecińska, Monika Smolarek
Immunological aspects of corneal graft rejection and own experience in immunosuppressive therapy in high risk patients


Zjawiska immunologiczne prowadzące do patologii filmu łzowego. Czy cyklosporyna będzie przełomem w leczeniu zespołu Sjögrena? Doniesienie wstępne
Agnieszka Kujawa, Radosław Różycki
Immunological phenomenons in the pathology of the tear film. Is cyclosporine the turn point in the Sjögren?s syndrome treatment? Preliminary report


Oczne objawy autoagresji u pacjentów z przewlekłym nieswoistym zapaleniem jelit
Marta Misiuk-Hojło1, Anna Turno-Kręcicka1, Małgorzata Piróg-Mulak1, Wanda Lubczyńska-Kowalska2
Ocular symptoms of autoagression in patients with non-specific chronic colitis


Stan narządu wzroku w izolowanej postaci zwyrodnienia barwnikowego siatkówki oraz w zespole Ushera z uwzględnieniem badania przepływu krwi w tętnicy środkowej siatkówki metodą Dopplera
Maria Formińska-Kapuścik, Bożena Kamińska-Olechnowicz, Renata Kinasz, Ewa Steur, Olga Domańska
Evaluation of some clinical parameters and retinal blood flow in patients with isolated form of retinitis pigmentosa and with Usher syndrome


Występowanie i przebieg fazy aktywnej retinopatii wcześniaków u dzieci hospitalizowanych w Katedrze i Klinice Neonatologii w Poznaniu
Anna Gotz-Więckowska1, Małgorzata Rydlewska-Fojut1, Joanna Siwiec-Prościńska1, Monika Sierzputowska2, Janusz Gadzinowski2
Incidence and the development of the acute-phase of the retinopathy of prematurity in infants hospitalized in Neonatology Department of University of Medical Scientes in Poznań


Zastosowanie błękitu trypanu w leczeniu otworów plamki
Edyta Pel-Przybyszewska1, Ewa Szkudlarek2, Anna Szkudlarek3, Jerzy Nawrocki4
Trypan blue staining in the macular hole treatment


Fiksacja u pacjentów z niedowidzeniem i różnowzrocznością bez zeza
Maciej Gawęcki1, Danuta Fabiszewska-Górny2, Krystyna Raczyńska2, Jarosława Krajka-Lauer2, Ewa Zdybel3
Fixation in patients with anisometropic amblyopia without strabismus


Wrodzona niepostępująca ślepota nocna
Beata Kocyła-Karczmarewicz, Mirosława Grałek, Jadwiga Juszko, Agnieszka Trzebicka, Grażyna Sarti
Congenital stationary night blindness


Uszkodzenie nerwu wzrokowego u chorych na stwardnienie rozsiane
Marek Rękas, Rafał Pawlik, Joanna Wierzbowska
The optic nerve damage in multiple sclerosis patients


Jod w leczeniu zwyrodnienia ciała szklistego
Krystyna Raczyńska, Witold Kokot, Jarosława Krajka-Lauer, Barbara Iwaszkiewicz-Bilikiewicz
Iodine treatment in vitreous degeneration


Stosowanie antybiotyków w okresie okołooperacyjnym a występowanie powikłań - na podstawie danych z wybranych ośrodków okulistycznych w Polsce
Jerzy Szaflik, Małgorzata Zaraś
The use of antibiotics in patients undergoing ocular surgery and prevalence of infectious complications, according to data from some ocular surgery centers in Poland


Powikłania oczne i oczodołowe zapalenia zatok przynosowych
Jarosław Sova, Krystyna Raczyńska
Ocular and orbital complications of paranasal sinusitis


Ocena mikrobiologiczna zawartości worka spojówkowego u chorych z zespołem Sjögrena
Jarosława Krajka-Lauer, Ewa Zdybel, Witold Kokot, Maciej GawęckI, Krystyna Raczyńska, Janusz Adamski, Barbara Iwaszkiewicz-Bilikiewicz
Microbiological evaluation of conjunctival sac in Sjögren syndrome patients


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Witrektomia w leczeniu gruźlicy ocznej - opis przypadku
Jolanta Oficjalska-Młyńczak, Maria Muzyka-Woźniak, Anna Turno-Kręcicka, Agnieszka Jamrozy-Witkowska
Vitrectomy in treatment of ocular tuberculosis - case report


Nawrotowe odłączenie naczyniówki po fakotrabekulektomii w obrazie ultrasonografii dopplerowskiej - opis przypadku
Iwona Obuchowska1, Andrzej Ustymowicz2, Zofia Mariak1
Doppler ultrasonography imaging of recurrent choroidal detachment following facotrabeculectomy - a case report


Choroba Sandhoffa oraz Tay Sachsa - w oparciu o przypadki własne
Witold Kokot1, Krystyna Raczyńska1, Jarosława Krajka-Lauer1, Barbara Iwaszkiewicz-Bilikiewicz1, Jolanta Wierzba2
Sandhoff?s and Tay-Sachs disease on the base of our own cases


Elekroretinogram i elektrookulogram w rodzinie z chorobą Stargardta
Dorota Pojda-Wilczek, Katarzyna Makowiecka-Obidzińska, Ewa Herba
Electroretinogram and electrooculogram in family with Stargardt?s disease


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Immunologia oka
Alicja Bąkowska
Ocular immunology


PRACE HISTORYCZNEHISTORY OF OPHTHALMOLOGY
Zarys historii gdańskiej Kliniki Chorób Oczu
Barbara Iwaszkiewicz-Bilikiewicz
Outline of history of Ophthalmology Clinic in Gdansk


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI