Suplement do nr-u 1-2/2004

ARTYKUŁ WPROWADZAJĄCYINTRODUCTION PAPER
Częstość występowania jaskry otwartego kąta i nadciśnienia ocznego jako ryzyka jaskry w populacji wrocławskiej. Wrocławskie Badanie Epidemiologiczne
Maria Hanna Niżankowska, Radosław Kaczmarek
Prevalance of open angle glaucoma and ocular hypertension as a risk factor for primary open angle glaucoma in Wroclaw population. Wroclaw Epidemiological Study


PRACE DOŚWIADCZALNEEXPERIMENTAL PAPERS
Utrata heterozygotyczności w markerze mikrosatelitarnym zlokalizowanym w pobliżu genu metaloproteinazy u chorych z zespołem pseudoeksfoliacji
Renata Zalewska1, Zofia Mariak1, Witold Pepiński2, Małgorzata Wojnar1, Ewa Proniewska-Skrętek1, Małgorzata Skawrońska2, Jerzy Janica2
Loss of heterozygosity at microsatellite marker localised near the metalloproteinase gene in patients with PEX syndrome


Ekspresja białek Bcl-2, Bcl-xl, Bak i Bax w aksonach nerwu wzrokowego u chorych z jaskrą dokonaną
Renata Zalewska1, Joanna Reszeć2, Zofia Mariak1, Stanisław Sulkowski2
The expression of Bcl-2, Bcl-xl, Bak and Bax proteins in axons of the optic nerve in absolute glaucoma


Poziom tlenku azotu w cieczy wodnistej u pacjentów z jaskrą
Ewa Kosior-Jarecka1, Marek Gerkowicz2, Małgorzata Latalska2, Maria Kozioł-Montewka2, Agnieszka Szczepanik1
Nitric oxide level in aqueous humor in patients with glaucoma


Poziom przeciwciał skierowanych przeciwko beta-2 glikoproteinie I w surowicy i cieczy wodnistej pacjentów z jaskrą i ich wpływ na występowanie zmian w perymetrii statycznej
Małgorzata Latalska1, Marek Gerkowicz1, Ewa Kosior-Jarecka2,
Maria Kozioł-Montewka2, Małgorzata Pietraś-Trzpiel1
The antibodies anty beta-2 glikoprotein I level in serum and aqueous humor in patients with glaucoma and their influence on the static perimetry


Przeciwciała przeciwko beta-2 glikoproteinie I w surowicy i cieczy wodnistej chorych na jaskrę i zaćmę
Małgorzata Latalska1, Marek Gerkowicz1, Ewa Kosior-Jarecka2, Maria Kozioł-Montewka2, Małgorzata Pietraś-Trzpiel1
Serum and aqueous humor anti beta-2 glikoprotein I antibodies in patients with glaucoma and cataract


PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Zastosowanie mitomycyny C w operacyjnym leczeniu jaskry ? ocena skuteczności i działań ubocznych preparatu stosowanego śródoperacyjnie, miejscowo
Anna Zaleska-Żmijewska, Jerzy Szaflik
Intraoperative use of mitomycin C in glaucoma filtering surgery ? indications, results and complications


Zastosowanie nieprzenikającej sklerektomii głębokiej w leczeniu zaawansowanych postaci jaskry pierwotnej otwartego kąta przesączania
Ariadna Gierek-Łapińska, Rafał Leszczyński, Andrzej Wróbel
Non-penetrating deep sclerectomy in the treatment of advanced cases of open angle glaucoma


Zastosowanie implantu typu Ahmed w leczeniu jaskry, po keratoplastyce drążącej
Wanda Romaniuk, Mariusz Fronczek, Paweł Szkaradek, Mariola Dorecka
Implantation of Ahmed glaucoma valve in the treatment of glaucoma, following penetrating keratoplasty


Głęboka nieperforująca sklerektomia z wszczepem śródtwardówkowym typu SK-GEL u chorych na jaskrę pseudoeksfoliacyjną
Renata Zalewska, Zofia Mariak, Paweł Kraśnicki, Ewa Proniewska-Skrętek
Non- penetrating deep sclerectomy with SK-GEL implant in the patients with pseudoexfoliation glaucoma


Odległe wyniki trabekulektomii u pacjentów z jaskrą pierwotną otwartego i zamkniętego kąta
Dorota Pałenga-Pydyn, Hanna Grymin, Grażyna Kowalska, Piotr Langner, Wojciech Omulecki
Long - term results of trabeculectomy in open angle and angle - closure glaucoma patients


Czynniki ryzyka rozwinięcia się cysty pęcherzyka filtracyjnego po operacji trabekulektomii w materiale własnym
Jerzy Szaflik1, Anna Kamińska1, Krzysztof Cieślik1, Iwona Grabska-Liberek2
Risk factors for encapsulated filtering bleb after trabeculectomy - own experience


Analiza porównawcza wyników modyfikacji sinusektomii i trabekulektomii u pacjentów z jaskrą pierwotną otwartego kąta
Małgorzata Stawska
Comparative analysis of the results of modification sinusectomy and trabeculectomy in patients with primary open angle glaucoma


Fakoemulsyfikacja podwichniętych zmętniałych soczewek u chorych z jaskrą pseudoeksfoliacyjną z zastosowaniem pierścienia dotorebkowego i retraktorów tęczówkowych
Bogumiła Wójcik-Niklewska, Katarzyna Michalska-Małecka, Joanna Markowska, Witold Korzekwa, Wanda Romaniuk
Phacoemulsification of subluxated opacified lens in pseudoexfoliation glaucoma patients, performed with the use of a capsular tension ring and iris retractors


Chirurgiczne leczenie nieprawidłowych pęcherzyków filtracyjnych u dzieci i młodzieży
Dorota Klimczak-Ślączka, Mirosława Grałek, Barbara Chipczyńska, Krystyna Kanigowska
Surgical management of pathological filtering blebs in pediatric glaucoma


Ciśnienie śródgałkowe po fakoemulsyfikacji we wczesnym okresie pooperacyjnym
Magdalena Włodarczyk, Agata Wesołek-Czernik, Aleksandra Synder, Ewa Szkudlarek, Wojciech Omulecki
Intraocular pressure in early postoperative period after cataract phacoemulsification


Cyklofotokoagulacja laserem diodowym - ocena skuteczności w obniżaniu ciśnienia wewnątrzgałkowego w porównaniu z cyklodiatermią pod płatkiem
Jerzy Szaflik, Danuta Zawadzka, Anna Zaleska-Żmijewska
Diode laser cyclophotocoagulation - effectivity in intraocular pressure lowering in comparison with cyclodiatermy under the scleral flap


Zabiegi cyklodestrukcyjne w jaskrze wtórnej u dzieci
Bronisława Koraszewska-Matuszewska1, Rafał Leszczyński2, Elżbieta Samochowiec-Donocik1, Lidia Nawrocka1
Cyclodestructive procedures in secondary glaucoma in children


Ocena parametrów stereometrycznych głowy nerwu wzrokowego w III i IV stadium zespołu pseudoeksfoliacji
Wanda Romaniuk, Katarzyna Krysik, Mariola Dorecka, Joanna Markowska
Evaluation sterometric parameters of the optic nerve head in the III and IV stage of pseudoexfoliation syndrome


Zastosowanie skaningowego oftalmoskopu laserowego oraz skaningowego polarymetru laserowego we wczesnej diagnostyce i monitorowaniu jaskry pierwotnej otwartego kąta
Andrzej Wróbel, Renata Szostek-Helbig, Katarzyna Przybylska, Łukasz Bednarski, Rafał Leszczyński
The use of scanning laser ophthalmoscop and scanning laser polarimetr in diagnosis and monitoring of early stages of primary open-angle glaucoma


Ocena parametrów przepływu krwi w tętnicach zewnętrznych oka u chorych z jaskrą pierwotną otwartego kąta przed i po leczeniu operacyjnym
Aleksandra Synder, Ewa Augustyniak, Iwona Laudańska-Olszewska, Agata Wesołek-Czernik
Evaluation of blood-flow parameters in extraocular arteries in patients with primary open-angle glaucoma before and after surgical treatment


Pulsacyjny przepływ krwi w gałce ocznej u pacjentów z jaskrą młodzieńczą
Małgorzata Mrugacz, Dorota Średzińska-Kita, Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Przemysław Pawłowski
Pulsatile ocular blood flow in patients with glaucoma juvenile


Ocena przepływu krwi w naczyniach krwionośnych oka u osób z krótkowzrocznością a
Danuta Karczewicz, Monika Modrzejewsk
Blood flow in eye arteries assessed by doppler ultrasound in patients with myopia


Ocena przepływu krwi w naczyniach krwionośnych oka u osób z krótkowzrocznością i jaskrą pierwotną otwartego kąta
Danuta Karczewicz, Monika Modrzejewska
Assessment of blood flow in eye arteries in patients with myopia and glaucoma


Przepływ krwi i parametry morfologiczne tarczy nerwu wzrokowego u pacjentów z jaskrą niskociśnieniową i jaskrą pierwotną otwartego kąta oraz u osób zdrowych
Jolanta Gronkowska, Danuta Karczewicz
Papillary blood flow and morphological parameters of the optic nerve head in patients with normal tension glaucoma, primary open angle glaucoma and in healthy volunteers


Perymetria zdwojonej częstotliwości w diagnostyce wczesnej neuropatii jaskrowej
Witold Korzekwa, Małgorzata Korzekwa, Joanna Markowska, Bogumiła Wójcik-Niklewska, Wanda Romaniuk, Anna Korzekwa, Katarzyna Michalska-Małecka
Frequency doubling perimetry in diagnosis of early glaucomatous optic nerve fiber damage


Perymetria krótkofalowa - znaczenie w diagnostyce jaskry w krótkowzroczności
Ewa Herba, Stefan M. Pojda, Barbara Zatorska, Dorota Pojda-Wilczek, Katarzyna Makowiecka-Obidzińska
The short wavelength perimetry - the significance in diagnosis of glaucoma in myopic patients


Pomiar powierzchni izopter z użyciem półautomatycznej perymetrii kinetycznej (PPK) u pacjentów z zaawansowaną jaskrą
Katarzyna Nowomiejska, Robert Rejdak, Tomasz Żarnowski, Elke Krapp, Jens Paetzold, Ulrich Schiefer, Zbigniew Zagórski
Quantification of isopters using semiautomated kinetic perimetry (SKP) in glaucoma patients with advanced retinal nerve fiber layer (RNFL) loss


Grubość centralnej części rogówki a pomiary ciśnienia wewnątrzgałkowego u młodzieży
Bronisława Koraszewska-Matuszewska, Elżbieta Samochowiec-Donocik, Erita Filipek, Ewa Pieczara
Central corneal thickness and intraocular pressure in the youth


Centralna grubość rogówki w jaskrze normalnego ciśnienia
Robert Wasilewicz, Hanna Pecold-Stępniewska, Krystyna Pecold
Central corneal thickness measurement in normal tension glaucoma


Porównanie skuteczności terapii skojarzonej 0,5% timololem i 2% dorzolamidem oraz 0,5% timololem i 2% pilokarpiną w leczeniu jaskry pierwotnej otwartego kąta i nadciśnienia ocznego
Jakub J. Kałużny, Jerzy Szaflik, Krystyna Czechowicz-Janicka, Józef Kałużny, Alicja Orzałkiewicz, Anna Zaleska-Żmijewska, Małgorzata Krajewska, Jeanette A. Stewart, Jessica N. Leech, Wiliam C. Stewart
Timolol 0,5%/ dorzolamide 2% fixed combination versus timolol 0,5%/ pilocarpine 2% fixed combination in primary open-angle glaucoma or ocular hypertensive patients


Zespół obturacyjnego bezdechu śródsennego jako czynnik ryzyka neuropatii jaskrowej
Marta Misiuk-Hojło, Anna Brzecka, Agnieszka Kobierzycka, Marek Szaliński
Obstructive sleep apnea syndrome as a risk factor of glaucomatous neuropathy


Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi podczas fakotrabekulektomii
Małgorzata Figurska1, Elżbieta Płocharska2, Andrzej Stankiewicz1, Zbigniew Rybicki2, Marek Rękas1
Monitoring of blood pressure during phacotrabeculectomy


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Fakosklerektomia głęboka z implantem akrylowym - opis metody
Marek Rękas, Joanna Wierzbowska
Phacosclerectomy with acrylic implant - a method?s description


Jaskra a oczny zespół niedokrwienny ? opis przypadku
Hanna Pecold-Stępniewska, Małgorzata Karolczak-Kulesza,  Robert Wasilewicz, Zbigniew Krasiński1, Jerzy Kulesza2
Glaucoma and ocular ischemic syndrome - case report


Jaskra złośliwa po zabiegu trabekulektomii - opis przypadków
Iwona Przybylska-Rybczyńska, Anna Kłosowska-Zawadka, Hanna Pecold-Stępniewska
Malignant glaucoma following trabeculectomy - case study


Druzy tarczy nerwu wzrokowego a jaskra - opis pacjentki
Dorota Pojda-Wilczek, Ewa Herba, Wojciech Jędrzejewski, Stefan M. Pojda
Optic disc drusen and glaucoma - case report


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Przyczyny fałszywie dodatniego rozpoznania jaskry
Jerzy Szaflik1, Anna Zaleska-Żmijewska1,  Anna Jędruch1, Iwona Liberek-Grabska2
The reasons for the false positive diagnosis of glaucoma


Zastosowanie laseroterapii w leczeniu jaskry
Ariadna Gierek-Łapińska, Rafał Leszczyński
Laser therapy in the treatment of glaucoma


Farmakologiczne metody zwiększania efektywności zabiegów przetokowych
Jerzy Szaflik, Anna Zaleska-Żmijewska
Pharmacological methods improving the effectiveness of filtering procedures


Oftalmoskopowa ocena okołotarczowego obszaru tarczy nerwu wzrokowego
Jost B. Jonas, M.D., Wido M. Budde, M.D., Songhomitra Panda-Jonas, M.D.
Ophthalmoscopic Evaluation of the Parapapillary Region of the Optic Nerve Head


STRESZCZENIASUMMARY
Operacje nieprzebijające w jaskrze otwartego kąta: nasze doświadczenia i obserwacje
K. P. Takhchidi, T. V. Sokolovskaya, E. S. Ivanova, N. N. Ereskin
Non-penetrating surgery of open-angle glaucoma: our experience and prospective studies


Zastosowanie implantów w drenażu jaskry przez pars plana (zastawka jaskrowa Ahmeda) w porównaniu z retinektomią
K. U. Bartz-Schmidt, T. Schlote for Study Group University Eye Clinic Tübingen
Implantation of glaucoma drainage implants via pars plana (Ahmed Glaucoma valve) versus retinectomy


Operacje w jaskrze wrodzonej: obserwacje i pomiary długości osiowej gałki
F. Grehn, G. Kiefer, O. Schwenn
Surgery in Congenital Glaucoma: Follow-up with axial length measurement


Patofizjologia zmian jaskrowych
Josef Flammer, Basel (Switzerland)
Pathophysiology of glaucomatous damage


Protezy drenujące w leczeniu jaskry
K. W. Ruprecht, K. Hille
Glaucoma drainage devices in therapy of glaucoma


Przepływ włośniczkowy i morfometryczna ocena tarczy nerwu wzrokowego w różnych stadiach jaskry pierwotnej otwartego kąta
Harazny J., Michelson G., Schimmelpfennig C., Mardin C. Y., Jonas J. B.
Capillary perfusion and morphometric measurements of the optic disc in various stages of primary open angle glaucoma


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI