Wydanie 1-2/2004

PRACE DOŚWIADCZALNEEXPERIMENTAL PAPERS
Wpływ rilmenidyny na ciśnienie wewnątrzgałkowe u królików. Interakcja z efaroksanem i rauwolscyną
Marta Misiuk-Hojło, Marek Szaliński, Anna Merwid-Ląd, Małgorzata Trocha, Małgorzata Pieśniewska
The influence of rilmenidine on intraocular pressure in rabbits. Interaction with efaroxan and rauwolscine


PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Odczucia bólowe pacjenta i komfort chirurga: ocena porównawcza zewnątrztorebkowego wydobycia i fakoemulsyfikacji zaćmy
Jakub J. Kałużny, Iwona Eliks, Andrzej Mierzejewski, Bartłomiej Kałużny
Patient`s pain feeling and surgeon?s comfort: ECCE versus phacoemulsification


Przesłanki i przedoperacyjne przyczyny pęknięcia tylnej torebki soczewki w operacjach zaćmy Alfred Warczyński, Lech Gawron, Aleksandra Usowska, Arkadiusz Goś, Andrzej Stankiewicz
Alfred Warczyński, Lech Gawron, Aleksandra Usowska, Arkadiusz Goś, Andrzej Stankiewicz
Premises and preoperative causes of posterior capsule rupture during cataract surgery


Zmętnienie tylnej torebki soczewki jako powikłanie po wszczepach soczewki do komory tylnej
Danuta Karczewicz, Elżbieta Pieńkowska-Machoy, Monika Modrzejewska, Jolanta Gronkowska, Zofia Sylwestrzak
Posterior capsule opacification as a complication of the posterior chamber intraocular lens implantation


Analiza powikłań fakoemulsyfikacji w trakcie opanowywania metody
Grażyna Popiela, Jolanta Markuszewska, Joanna Chełstowska, Marek Szaliński
Analysis of complications after phacoemulsifications during mastering the method


Ocena śródbłonka rogówki po zabiegu usunięcia zaćmy u pacjentów z cukrzycą
Ewa Langwińska-Wośko, Anna Chociszewska-Nitka, Edyta Zielińska, Adam Hapunik
The evaluation of corneal endothelium following cataract surgery in diabetic patients


Odległe wyniki leczenia zaćmy urazowej
Małgorzata Woś1, Barbara Mirkiewicz-Sieradzka2
Late results in the treatment of traumatic cataract


Skuteczność witrektomii w leczeniu samoistnego i wtórnego rozrostu przedsiatkówkowej błony plamkowej
Jolanta Oficjalska-Młyńczak, Agnieszka Jamrozy-Witkowska
Vitrectomy for idiopathic and secondary preretinal macular membrane


Wtórne odwarstwienie siatkówki towarzyszące wewnątrzgałkowym guzom złośliwym
Jarosław Kocięcki1, Wiesława Biczysko2, Abdul Walki Alugail1
Secondary retinal detachment accompanying intraocular tumors


Typy przeciwciał przeciwsiatkówkowych (PPS) u chorych na samoistne zapalenie tylnego odcinka błony naczyniowej w teście immunofluorescencji pośredniej
Agnieszka Kubicka-Trząska
Types of antiretinal antibodies (ARA) in patients with endogenous posterior uveitis in indirect immunofluorescence test


Korekcja krótkowzroczności metodą PRK z użyciem lasera excimerowego MEL 80 - doniesienie wstępne
Dorota Wyględowska-Promieńska, Stanisława Gierek-Ciaciura, Ewa Mrukwa-Kominek, Izabela Zawojska, Iwona Rokita-Wala
Correction of myopia by PRK method with the use of MEL 80 excimer laser - initial report


Ocena aberracji układu optycznego oka u pacjentów ze stożkiem rogówki
Dorota Wyględowska-Promieńska, Izabela Zawojska, Piotr Jaworski
Evaluation of eye total aberration in patients with keratoconus


Występownie niezborności wśród uczniów w wieku od 6 do 18 lat
Damian Czepita, Wojciech Gosławski, Artur Mojsa
Occurence of astigmatism among students ranging from 6 to 18 years of age


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Dystrofia plamkowata rogówki z uwzględnieniem zmian histopatologicznych i ultrastrukturalnych
Edward Wylęgała1, Ewa Marta Wróblewska1,  Henryk Grzybek2, Krzysztof Januszewski3,  Mirosława Przeworowska-Kawala2, Wojciech Banyś1,  Dariusz Dobrowolski1, Antonina Jurewicz1
Description of macular corneal dystrophy including histological and ultrastructural changes


Nietypowy przebieg kliniczny druz tarczy nerwu wzrokowego - opis przypadku
Iwona Obuchowska, Andrzej Ustymowicz, Zofia Mariak1
Non-typical clinical course of the optic disc drusen - case report


Nagłe zaniewidzenie u 11-letniego chłopca w przebiegu ostrej białaczki limfoblastycznej
Dorota Pojda-Wilczek1, Ewa Herba1, Barbara Zatorska1, Wojciech Jędrzejewski1, Stefan M. Pojda1, Anna Janik-Moszant2, Halina Bubała2
Sudden blindness of 11-year old boy in the course of acute lymphoblastic leukemia


Czy każda zmiana barwnikowa tęczówki jest czerniakiem? Opis przypadku
Gabriela Delong1, Artur Smoliński1,
Stanisława Gierek-Ciaciura2
Is every iris pigment lesion melanoma? Case report


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Współczesne znieczulenie w chirurgii zaćmy
Józef Kałużny, Bartłomiej Kałużny
Contemporary anesthesia in cataract surgery


Neowaskularyzacja w tkankach oka: mechanizmy i rola czynników pro- i antyangiogennych
Jerzy Z. Nowak, Anna Wiktorowska-Owczarek
Neovascularization in ocular tissues: mechanisms and role of proangiogenic and antiangiogenic factors


Współczesne poglądy na patogenezę, diagnostykę i przebieg kliniczny druz tarczy nerwu wzrokowego
Iwona Obuchowska, Zofia Mariak
A new approach towards pathogenesis, diagnostics, natural course and complications of optic disc drusen


Przerzuty nowotworów litych do narządu wzroku. Charakterystyka częstości występowania i lokalizacji ognisk pierwotnych
Katarzyna Królewska, Olgierd Palacz, Stanisław Zajączek
Ocular metastases of solid extraocular tumours. Frequency of ocular metastases and localization of primary foci


PRACE HISTORYCZNEHISTORY OF OPHTHALMOLOGY
Stan okulistyki w starożytnym Rzymie
Lech Bieganowski
A state of ophthalmology in ancient Rome


WSPOMNIENIEMEMORY
Wspomnienie Lek. med. Krzysztof Maciejewski (1953-2003)
MD Krzysztof Maciejewski


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI