Wspomnienie
Prof. dr hab. n. med. Piotr Hańczyc
(1924-2002)

Maria Hanna Niżankowska


W dniu 24 listopada 2002 roku zmarł śp. prof. dr hab. n. med. Piotr Hańczyc, kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1980-1994.
Prof. Piotr Hańczyc urodził się 15 kwietnia 1924 r. w Pieszczanach, na północno-wschodnich kresach Polski, po 1945 r. położonych poza jej granicami. Od czasu studiów był związany z wrocławską Akademią Medyczną, gdzie studiował od roku 1947 na Wydziale Lekarskim. W czasie studiów uczestniczył aktywnie w działalności organizacji studenckich. Od roku 1947 był członkiem PPS, a po roku 1948 członkiem PZPR. Dyplom lekarza uzyskał w roku 1953. W tymże roku jako stypendysta Ministerstwa Zdrowia rozpoczął pracę w Katedrze i Klinice Okulistyki Akademii Medycznej we Wrocławiu, biorąc aktywny udział w akcjach wykrywania i zwalczania jaglicy w Polsce.
W roku 1954 został zatrudniony w tejże Katedrze na etacie akademickim i w roku 1957 pod kierunkiem prof. dr hab. med. Witolda Juliusza Kapuścińskiego uzyskał I stopień specjalizacji z zakresu okulistyki. II stopień uzyskał w roku 1961. W latach 1954-1975 przechodził kolejne szczeble kariery nauczyciela akademickiego jako młodszy asystent, starszy asystent, a następnie - po uzyskaniu w roku 1965 stopnia doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy pt. "Zachowanie się oporności naczyń włosowatych podczas leczenia bodźcowego w okulistyce" - jako adiunkt.
W latach 1975-1985 był zatrudniony na stanowisku docenta po uzyskaniu stopnia dr. hab. n. med. na podstawie dysertacji pt. "Leczenie operacyjne postępującej wysokiej krótkowzroczności".
W roku 1980 został mianowany kierownikiem Katedry i Kliniki Okulistyki Akademii Medycznej we Wrocławiu, a w roku 1985 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego.
Prof. dr hab. n. med. Piotr Hańczyc opublikował ponad 100 prac, których tematyka skupiała się w pierwszym okresie głównie wokół mechanizmów zapalnych i obronnych gałki ocznej oraz leczenia bodźcowego i balneoklimatycznego w okulistyce, a następnie wokół różnych problemów chirurgii oka, takich jak zabiegi operacyjne zaćmy (m. in. zastosowanie alfa-chymotrypsyny w procesie wewnątrztorebkowego usuwania soczewki) oraz odwarstwienia siatkówki (m. in. zastosowanie tylnego opasania gałki ocznej w operacjach odwarstwień z otworami w tylnym biegunie).
Próby leczenia operacyjnego wysokiej krótkowzroczności zwyrodniającej poprzez wzmocnienie tylnego bieguna gałki ocznej pasmem powięzi szerokiej przeciągniętej od mięśnia prostego wewnętrznego ku zewnętrznemu - były przedmiotem wielokierunkowych badań dotyczących efektu takiego postępowania oraz stanowiły tematykę nie tylko pracy habilitacyjnej, ale także wielu publikacji Jego oraz Jego współpracowników.
Prof. dr hab. n. med. Piotr Hańczyc kierował Katedrą i Kliniką Okulistyki AM we Wrocławiu przez 14 lat - od roku 1980 do swego przejścia na emeryturę w roku 1994.
Był On promotorem 9 rozpraw na stopień doktora nauk medycznych.
Był laureatem dwóch zespołowych nagród Ministra Zdrowia: I stopnia w r. 1969, II stopnia w r. 1972 oraz licznych nagród Rektora AM we Wrocławiu.
Został także odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1976), Medalem 40-lecia PRL (1984), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1985), a także Złotą Honorową Odznaką Uczelni (1978) i Medalem Uczelni "Academia Medica Vratislaviensis" w r. 1994.
Śp. prof. dr hab. n. med. Piotr Hańczyc odszedł po ciężkiej, długiej, wyniszczającej chorobie. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 3 grudnia 2002 r. na Cmentarzu św. Rodziny przy ul. Odona Bujwida we Wrocławiu, gdzie spoczął w grobie rodzinnym.

Myśląc o drodze życiowej Profesora Piotra Hańczyca, należy uświadomić sobie, że życie człowieka jest w takim stopniu spełnione, w jakim jest on w stanie przekazywać innym cząstkę samego siebie. Jest ono wtedy ważne, gdyż pozostawia po sobie ślad. Ten ślad pozostawiony w umysłach i sercach żyjących to kontynuacja życia jednostki. Lekarz, a zarazem nauczyciel ma do tego szczególną okazję.
Profesor, doktor, okulista Piotr Hańczyc przez cały okres swojej aktywności zawodowej tysiącom chorych dawał to, co było dla nich najcenniejsze: zdrowie - wzrok. Rzeszy studentów, a później lekarzy, dawał wiedzę. Wielu z obecnie czynnych zawodowo okulistów czuje się uczniami Profesora Piotra Hańczyca. W ich pamięć zapadały nie tylko przekazywane wiadomości - zapadały również wzorce. Chrońmy przed zapomnieniem te najlepsze.
Chrońmy naszą najlepszą pamięć o Profesorze i Doktorze Piotrze Hańczycu, który wprawdzie fizycznie odszedł, ale który tak długo będzie żył, jak długo pozostanie w pamięci swoich pacjentów, uczniów, kolegów i przyjaciół.
Cześć Jego pamięci.

Maria Hanna Niżankowska

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI