Wspomnienie
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Gerkowicz
(1920-2008)

Marek E. Prost


W dniu 25 września 2008 r. zmarł w Lublinie prof. dr hab. n. med. Kazimierz Gerkowicz, wieloletni pracownik i kierownik Kliniki Okulistycznej Akademii Medycznej w Lublinie.
Kazimierz Gerkowicz urodził się 1 października 1920 r. w Warszawie. Ukończył gimnazjum im. Stefana Żeromskiego w Warszawie i tuż przed wojną w 1939 r. otrzymał świadectwo dojrzałości. Po zajęciu Polski przez Niemców wyjechał do Lwowa, a następnie do Brodów, gdzie pracował w różnych zawodach do 1941 r. Z chwilą rozpoczęcia wojny przeciwko Związkowi Radzieckiemu przez Niemców ewakuował się do Dubna, a następnie w 1942 r. – do Lwowa, gdzie pracował jako elektromonter w warsztatach kolejowych. W czasie okupacji hitlerowcy wymordowali prawie całą jego rodzinę.
W 1944 r. przyjechał do Lublina i rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W tym samym roku jako ochotnik został słuchaczem Katedry Medycyny Wojskowej UMCS. Został zdemobilizowany w styczniu 1946 r.
Dyplom lekarza medycyny otrzymał 22 grudnia 1949 r. na UMCS. Już na studiach w 1947 r. podjął pracę w Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej tego uniwersytetu. Od 1 września 1948 r. rozpoczął pracę w charakterze wolontariusza, od stycznia 1950 r. zaś – jako asystent w Klinice Okulistycznej Wydziału Lekarskiego, początkowo Akademii Lekarskiej, a od 3 marca – nowo powołanej Akademii Medycznej w Lublinie. Z placówką tą był związany do czasu przejścia na emeryturę w 1991 r.; przepracował w niej w sumie 53 lata.
W 1953 r. uzyskał stanowisko adiunkta kliniki, w 1964 r. – stopień naukowy docenta, w 1965 r. zaś – etat docenta. Uchwałą Rady Państwa w 1979 r. nadano Mu tytuł profesora nadzwyczajnego, w tym samym roku uzyskał stanowisko profesora nadzwyczajnego. Tytuł naukowy profesora zwyczajnego nauk medycznych otrzymał 16 października 1987 r. od Rady Państwa.
W czasie swojej pracy przyczynił się znacznie do organizowania lecznictwa w zakresie chorób oczu w ramach działalności Kliniki Okulistycznej w Lublinie, mieszczącej się początkowo przy ul. Staszica 22, następnie w obecnej siedzibie kliniki przy ul. Chmielnej 1.
W 1980 r. objął kierownictwo Katedry i Kliniki Okulistyki Akademii Medycznej w Lublinie, funkcję tę pełnił do 1991 r., czyli do roku, w którym przeszedł na emeryturę. Klinika, którą kierował, roztaczała fachową opiekę okulistyczną nad całym regionem Lubelszczyzny. Od 1983 r. był członkiem Krajowego Zespołu Specjalistów w dziedzinie okulistyki, pełnił też funkcję przewodniczącego Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.
Profesor Kazimierz Gerkowicz był autorem lub współautorem ponad stu prac naukowych opublikowanych w czasopismach nau­kowych krajowych i zagranicznych. Był również współautorem kilku rozdziałów w książkach okulistycznych, z których najbardziej znane są rozdziały w „Okulistyce Współczesnej” pod redakcją prof. Witolda Orłowskiego. Przez wiele lat jego zainteresowania naukowe koncentrowały się przede wszystkim na okulistyce dziecięcej.
Poza działalnością naukowo-dydaktyczną udzielał się społecznie. Przez dwadzieścia trzy lata m.in. był aktywnym członkiem Automobilklubu Lubelskiego, sprawując szereg funkcji kierowniczych, za co otrzymał godność członka honorowego.
 

W uznaniu zasług profesora Gerkowicza uhonorowano m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi (1974), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1979).
Profesor zyskał opinię wzorowego lekarza, wychowawcy i nau­kowca, złożyły się na nią wiedza fachowa, bogate doświadczenie kliniczne oraz życzliwy stosunek do pacjentów. Był również wspaniałym organizatorem dbającym zarówno o rozwój obydwu Klinik Okulistyki Lublinie, jak i wygląd budynków, w których się one mieściły; tam właśnie nadzorował pracę 6 oddziałów klinicznych oraz ambulatorium. Dał się także poznać jako niezrównany wychowawca młodej kadry medycznej, zawsze zachęcał młodych kolegów do doskonalenia kwalifikacji zarówno zawodowych, jak i naukowych. Poprzez dbałość o dobre wyposażenie kliniki w sprzęt okulistyczny oraz wdrażanie najnowszych technik operacyjnych kształcił w trudnej sztuce operacyjnej wszystkich młodych lekarzy w niej zatrudnionych.
Profesor Kazimierz Gerkowicz całe swoje życie poświęcił okulistyce, przede wszystkim okulistyce lubelskiej, czego najlepszym dowodem jest fakt, że w Klinice Okulistyki w Lublinie przepracował 53 lata, od ukończenie studiów do przejścia na emeryturę, od stanowiska asystenta do profesora i kierownika kliniki.
Związki z medycyną ma cała rodzina Profesora. Żona, Teresa Gerkowicz, zmarła w 2004 r., była profesorem pediatrii i wieloletnim kierownikiem II Katedry i Kliniki Pediatrii Akademii Medycznej w Lublinie. Wspólnie byli autorami wielu prac naukowych z zakresu okulistyki dziecięcej; żona nieodłącznie towarzyszyła Profesorowi podczas większości zjazdów okulistycznych. Lekarzami są również obaj Ich synowie – Marek jest profesorem okulistyki, Jacek – ginekologiem-położnikiem.
Profesor Kazimierz Gerkowicz na zawsze pozostanie w pamięci swoich pacjentów oraz najbliższych współpracowników jako dobry fachowiec i życzliwy Człowiek, na którego pomoc zawsze można było liczyć.

Profesorze, spoczywaj w pokoju.
Marek E. Prost
 

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI