Jubileusz 50-lecia Kliniki Okulistyki Akademii Medycznej w Białymstoku

dr hab. n. med. Zofia Mariak


W marcu br. minęło 50 lat od chwili powołania do życia z dniem 1 marca 1954 r. Kliniki Okulistyki w szpitalu klinicznym nowo utworzonej (w 1950 r.) Akademii Medycznej w Białymstoku. Ciężar organizacyjny spoczął na barkach przybyłej z Lublina docent dr hab. Marii Seidler-Dymitrowskiej. Wraz z dwiema młodymi asystentkami: lek. Danutą Omulecką i lek. Ałłą Zankiewicz, od podstaw, czyli od przysłowiowego zera, musiała ona zaplanować i zrealizować w najmniejszych szczegółach to heroiczne – jak na owe wczesnopowojenne czasy – przedsięwzięcie. Klinika powstała pierwotnie na bazie szpitala wojewódzkiego i dopiero po kilkunastu latach mogła zostać przeniesiona do nowo wybudowanego, z prawdziwego zdarzenia, szpitala klinicznego. Docent, a od 1957 r. profesor dr hab. Maria Seidler-Dymitrowska pełniła funkcję kierownika Kliniki do 1970 r. Potem jej następcami byli kolejno: dr hab. Roman Chwirot, dr hab. Romuald Rudobielski, prof. dr hab. Andrzej Stankiewicz (który kierował Kliniką aż 21 lat!) i wreszcie, od 3 lat, pisząca te słowa, dr hab. Zofia Mariak.
To jubileuszowe wydarzenie uczczone zostało w dwojaki sposób. Po pierwsze napisałam monografię o historii okulistyki i Kliniki Okulistyki na terenach białostocczyzny, którą pozwoliłam sobie rozesłać do wiadomości kierownikom klinik okulistycznych. Po drugie zorganizowałam uroczystość jubileuszową w auli pałacu Branickich, którą obecnością swoją zaszczycili, oprócz władz uczelni i miasta: konsultant krajowy ds. okulistyki prof. dr hab. Jerzy Szaflik oraz były kierownik Kliniki prof. dr hab. Andrzej Stankiewicz.

 

W programie znalazły się moja prezentacja na temat losów Kliniki i związanych z nią ludzi oraz referat adiunkt dr med. Iwony Obuchowskiej pt. „Dzieje chirurgii zaćmy jako ilustracja historii okulistyki”. Na zakończenie odbył się wspaniały koncert w wykonaniu absolwentki wydziału wokalistyki Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Ani Bernackiej – córki jednej z obecnych asystentek Kliniki. Takim to optymistycznym akcentem weszliśmy w kolejne półwiecze.


Pozostałe informacje
- Zostałam poproszona o wygłoszenie półgodzinnego wykładu pt. „Problemy alergiczne w okulistyce” na ogólnopolskiej Konferencji Alergologicznej, która odbyła się dn. 28 marca br. w sali konferencyjnej hotelu Gołębiewski w Białymstoku. Referat został przyjęty z dużym uznaniem, a jego obszerne streszczenie ukazało się w czasopiśmie „Plejady”.

- Egzamin specjalizacyjny z okulistyki w sesji wiosennej 2004 r. zdały z wynikiem ponad dobrym i dobrym dwie osoby szkolące się w Klinice Okulistyki w Białymstoku: lek. med. Beata Zawistowska oraz – co zapisuję sobie jako duży sukces – lekarz arabskiego pochodzenia z Libii, Sulyman Youns Jai Elmdhm.

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI