Sprawozdanie z konferencji naukowej

Joanna Wierzbowska


W dniu 16 października 2009 roku w Warszawie w hotelu Marriott odbyła się Konferencja Naukowa „Jaskra normalnego ciśnienia – wyzwanie XXI wieku”. Spotkanie naukowe, w którym wzięło udział blisko 100 lekarzy, zostało zorganizowane przez Klinikę Okulistyczną CSK MON Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, Stowarzyszenie Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem (AMD) oraz firmę MSD Polska. Honorowym gościem i wykładowcą konferencji był Profesor Josef Flammer z Kliniki Okulistycznej Uniwersytetu Medycznego w Bazylei, w Szwajcarii, współtwórca współczesnej naczyniowej teorii jaskry. Witając Honorowego Gościa, prowadzący spotkanie Profesor Andrzej Stankiewicz podziękował Profesorowi Flammerowi za przyjęcie zaproszenia do Warszawy i przypomniał zebranym uczestnikom biografię i niezwykle bogaty dorobek naukowy Profesora.
Program naukowy spotkania otworzył wykład Profesora Andrzeja Stankiewicza, poświęcony najnowszym diagnostycznym i terapeutycznym wytycznym Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego. Profesor omówił kompleksowo współczesny panel diagnostyczny jaskry i nakreślił strategię postępowania terapeutycznego. Następnie głos zabrał Profesor Josef Flammer, który w obszernym wykładzie, zatytułowanym „Pathogenetic concept of normal tension glaucoma and therapeutical consequences” przedstawił złożony szlak patogenetyczny jaskry normalnego ciśnienia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zaburzenia związane z dysregulacją naczyniową i reperfuzją.

 

W przystępny sposób, za pomocą pięknie ilustrowanych slajdów i schematów Profesor wyjaśnił słuchaczom tak trudne zagadnienia jak stres oksydacyjny, znaczenie wolnych rodników tlenowych, tlenku azotu czy endoteliny w patogenezie neuropatii jaskrowej. W drugiej części wykładu Profesor wymienił współczesne możliwości terapeutyczne modyfikowania zaburzeń naczyniowych u chorych z jaskrą normalnego ciśnienia i wskazał główne kierunki realizowanych badań w zakresie wazoprotekcji. Program naukowy konferencji zamykał wykład dr Joanny Wierzbowskiej, zatytułowany „Ciśnienie docelowe w jaskrze – do czego powinniśmy dążyć”, w którym autorka, na podstawie wyników medycznych i rekomendacji Towarzystw Jaskrowych, przedstawiła różne strategie leczenia hipotensyjnego u chorych z jaskrą i nadciśnieniem ocznym. Na przykładzie przypadków klinicznych autorka podkreśliła konieczność indywidualizacji terapii i zachowania dobrej jakości życia chorego.
Spotkanie upłynęło w miłej, kameralnej atmosferze. Na zakończenie Profesor Andrzej Stankiewicz zapraszając na słodki poczęstunek, podziękował uczestnikom spotkania za przybycie oraz życzył Profesorowi Flammerowi miłych wrażeń z pobytu w Warszawie.
 

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI