Okuliści we Wrocławiu

Małgorzata Piróg-Mulak, Agnieszka Kaniewska


Międzynarodowe Sympozjum „Okulistyka: nowa diagnostyka – nowe terapie”, które odbyło się w dniach 28-30 maja 2009 roku we Wrocławiu, zgromadziło 1400 uczestników.
Sympozjum zostało połączone z obchodami Jubileuszu 110. rocznicy działalności Kliniki Ocznej we Wrocławiu w obecnej siedzibie. Gościliśmy wielu wybitnych specjalistów w dziedzinie okulistyki nie tylko z Polski, ale również Kanady, Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii, Belgi, Niemiec, Anglii i Włoch. Ich ciekawe wykłady pozwoliły pogłębić naszą wiedzę i uaktualnić ją, a przede wszystkim były tematem dyskusji i wymiany poglądów. Przed inauguracją sympozjum zorganizowano kursy na temat diagnostyki jaskry, siatkówki oraz chorób zapalnych powierzchni oka – cieszyły się one dużym zainteresowaniem. Wieczorem spotkaliśmy się w Muzeum Narodowym na uroczystym otwarciu sympozjum. Po bankiecie zwiedzaliśmy muzeum, a z rejsu statkiem po Odrze, pomimo niesprzyjającej aury, skorzystało wielu uczestników.
Pierwszy dzień sympozjum zapoczątkował wykład przewodniczącej komitetu organizacyjnego i naukowego, profesor Marty Misiuk-Hojło, przedstawiający historię siedziby Katedry i Kliniki Okulistyki Akademii Medycznej we Wrocławiu – wykład miał miejsce w Sali Teatru Polskiego.
Sesje plenarne w tym dniu obejmowały tematykę jaskry. Wartość diagnostyczną OCT w ocenie neuropatii jaskrowej omawiała dr Patrycja Krzyżanowska-Berkowska z Katedry i Kliniki Okulistyki Akademii Medycznej we Wrocławiu, dr Joanna Wierzbowska, reprezentująca Klinikę Okulistyczną Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, była autorką ciekawej prezentacji na temat nowych kierunków diagnostycznych w jaskrze normalnego ciśnienia. Podłoże genetyczne jaskry było tematem wykładu prof. Macieja Krawczyńskiego z Katedry i Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Okazuje się, że znanych jest około 14 genów predysponujących do wystąpienia jaskry pierwotnej otwartego kąta, zidentyfikowano także czynniki genetyczne w jaskrze barwnikowej i pseudoeksfoliacyjnej, do tej pory nie udało się jednak zmapować genów mogących prowadzić do wystąpienia jaskry z zamkniętym kątem przesączania. Nowe możliwości profilaktyki i leczenia pierwotnego zamknięcia kąta i jaskry pierwotnie zamkniętego kąta przedstawiła prof. Hanna Niżankowska. Obrazowanie za pomocą OCT VISANTE pozwala na wykrywanie pierwotnie zamkniętego kąta w oczach predysponowanych, a wczesne usunięcie zmienionej zaćmowo soczewki w wyniku zmiany warunków anatomicznych jest efektywną metodą profilaktyczną lub leczniczą. Najnowsze metody wczesnej diagnostyki jaskry zaprezentował także prof. Andreas Boehm z Drezna.
Wykorzystywane obecnie techniki i obszerna wiedza okulistyczna przyczyniły się do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa metod operacyjnych. Z dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy wykładu prof. Wandy Romaniuk z Kliniki Okulistyki Katedry Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na temat zastosowania systemów drenujących w jaskrze opornej na leczenie, a także referatu omawiającego wyniki sklerektomii głębokiej niepenetrującej wygłoszonego przez dr. Marka Rękasa z Kliniki Okulistycznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.
Po długim i pracowitym dniu nadszedł czas za zasłużony odpoczynek. Organizatorzy zadbali o atrakcje – spektakle teatralne w Teatrze Komedia i Teatrze Polskim oraz kolację koleżeńską we wrocławskim klubie Studio P1.


 

Sesje plenarne w drugim dniu sympozjum dotyczyły chorób zapalnych oczu. Bardzo interesujące były referaty dr Anny Turno-Kręcickiej z Katedry i Kliniki Okulistyki Akademii Medycznej we Wrocławiu na temat problemów diagnostycznych w gruźlicy ocznej oraz dr. Jarosława Marka z Oddziału Okulistycznego Centrum Medycznego SPZOZ w Polanicy Zdroju dotyczący skomplikowanej problematyki rozpoznawania i leczenia olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic. Zainteresowanie wzbudził referat dr Agnieszki Kubickiej-Trząski i wsp. z Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedry Okulistyki UJ CM w Krakowie, w którym autorzy wykazali przydatność ultrabiomikroskopii (UBM) w diagnostyce różnicowej zmian zapalnych przedniego odcinka oka. Równie ciekawy był wykład prof. Andrzeja Stankiewicza z Kliniki Okulistycznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie na temat zastosowania leków biologicznych w terapii zapaleń błony naczyniowej u pacjentów ze spondyloartropatią, którzy nie reagują na konwencjonalne terapie przeciwzapalne i immunosupresyjne. Profesor Uwe Pleyer z Berlina także wygłosił referat na temat stanów zapalnych oka, zwrócił w nim uwagę na to, że postępowanie lecznicze powinno być poprzedzone dokładną diagnostyką, łącznie z wykorzystaniem najnowszych metod molekularnych, takich jak reakcja polimerazy łańcuchowej.
Następne sesje dotyczyły schorzeń siatkówki. Z nową techniką minimalnie inwazyjnej witrektomii typu 25-g zapoznaliśmy się dzięki prezentacji prof. Cesare Mariottiego z Kliniki Ocznej w Anconie we Włoszech; wyniki leczenia błon celofanowych, odwarstwień siatkówki, retinopatii cukrzycowej oraz zapaleń błony naczyniowej za pomocą nowego systemu CONSTELLATION są bardzo obiecujące.
„Czynniki prognostyczne ostrości widzenia w otworopochodnym odwarstwieniu siatkówki” – tak zatytułowała swą prezentację prof. Manuela Roldan-Pallares z Kliniki Okulistycznej w Madrycie. Aktualną problematykę farmakogenomiki AMD poruszył prof. Edward Wylęgała z Oddziału Okulistyki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – na podstawie własnych badań wykazał, że efektywność terapii anty-VEGF jest zależna od czynników genetycznych.
Temat zastosowania inhibitorów VEGF, wprowadzonych do terapii na początku lat 70. XX wieku, poruszyła także w swoim wykładzie dr Jolanta Oficjalska-Młyńczak z Katedry i Kliniki Okulistyki Akademii Medycznej we Wrocławiu – przedstawiła własne wyniki, szczegółowo omówiła wskazania kliniczne, efekty leczenia oraz możliwe powikłania.
Sesję zakończył interesujący referat prof. Marty Misiuk-Hojło z Katedry i Kliniki Okulistyki Akademii Medycznej we Wrocławiu na temat nowych możliwości rozpoznawania chorioretinopatii surowiczej środkowej.
Ostatnią sesję rozpoczęła prof. Bożena Romanowska-Dixon z Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedry Okulistyki UJ CM w Krakowie prezentacją na temat różnicowania guzów siatkówki. Następnie wysłuchaliśmy referatu dr. Jerzego Mackiewicza z Katedry i Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na temat znaczenia autofluorescencji dna oka w diagnostyce chorób plamki oraz wystąpienia dr. Andrzeja Grzybowskiego z Oddziału Okulistyki Szpitala Miejskiego w Poznaniu, który przedstawił nowoczesne możliwości elektrodiagnostyki siatkówki. Sympozjum zakończyła prezentacja dr Hanny Zając-Pytrus z Katedry i Kliniki Okulistyki Akademii Medycznej we Wrocławiu, w której autorka omówiła walory angiografii fluoresceinowej oraz optycznej koherentnej tomografii – metod stosowanych w diagnostyce chorób siatkówki – i ograniczenia wynikające z ich stosowania.
Wszystko, co dobre, szybko się kończy, mamy nadzieję, że spotkamy się wkrótce w równie wyjątkowym towarzystwie i pięknym miejscu.
 

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI