Sprawozdanie ze Światowego Kongresu JaskrySingapur, 18-21 lipca 2007

Maria Hanna Niżankowska


Drugi Światowy Kongres Jaskry (2nd World Glaucoma Congress – WGC) został zorganizowany w dniach 18-21 lipca br. w Singapurze przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Towarzystw Jaskrowych (Association of International Glaucoma Societies – AIGS). Inaugurujący tę inicjatywę 1st WGC miał miejsce w lipcu 2005 roku w Europie (Wiedeń).
AIGS grupuje nie tylko okulistyczne towarzystwa jaskrowe, ale również kluby i grupy, w tym stowarzyszenia chorych na jaskrę różnych krajów świata. W ten sposób stworzono organizację stanowiącą Global Glaucoma Network – ogólnoświatową sieć, której celem jest zarówno optymalizacja badań naukowych i intensyfikacja wielopoziomowych działań edukacyjnych, jak również podejmowanie różnorodnych działań o charakterze diagnostyczno-terapeutycznym, służących maksymalnej efektywności walki z jaskrą.
Kongres w Singapurze był ostatnim przedsięwzięciem zorganizowanym przez AIGS, gdyż od 22 lipca 2007 r. organizacja ta zmieniła nazwę, przyjmując bardziej adekwatne do swojej struktury miano – World Glaucoma Association (WGA). Obecni na Kongresie przedstawiciele stowarzyszeń chorych na jaskrę ustanowili jednocześnie powstanie organizacji pod nazwą World Glaucoma Patient Association (WGPA).
Pierwszym przewodniczącym Zarządu AIGS był prof. Roger Hitchings z Moorfieds Eye Hospital w Londynie. Aktualnie funkcję przewodniczącego Zarządu WGA przejął po prof. R.N. Weinreb’ie (USA) prof. Ivan Goldberg (AU), a funkcję wiceprzewodniczących pełnią niestrudzenie prof. Eric L Greve (NL) i prof. H.Caroline Greve-Geinssen (NL).
Wspólną decyzją zgromadzenia ogólnego WGA i WGPA w Singapurze podjęto uchwałę o ustanowieniu Światowego Dnia Jaskry (World Glaucoma Day), który po raz pierwszy będzie obchodzony 6 marca 2008 r. Celem tej inicjatywy jest rozpowszechnianie wiedzy na temat jaskry, będącej przyczyną utraty widzenia u wielomilionowej, nie do końca zbadanej rzeszy chorych na całym świecie. Jeśli bowiem w krajach wysoko rozwiniętych jedynie co drugi chory zdaje sobie sprawę ze swojej choroby we wczesnych jej stadiach, to w krajach rozwijających odsetek osób nieświadomych swojej choroby i jej skutków oceniany jest na 90%. Światowy Dzień Jaskry ma zwrócić na ten problem uwagę zarówno rządów, jak i narodowych oraz międzynarodowych organizacji pozarządowych, ułatwiając pozyskanie środków finansowych na cele wczesnej diagnostyki jaskry. Akcja ta powinna być rozpropagowana przez media i realizowana różnymi sposobami, począwszy od szeroko zakrojonych badań przesiewowych prowadzonych w miejscach publicznych, po systematyczne i długofalowe akcje „otwartych drzwi” w poradniach i oddziałach okulistycznych.
Program Kongresu adresowany zarówno do ogólnie praktykujących okulistów, jak i lekarzy zaawansowanych w leczeniu jaskry był ukierunkowany przede wszystkim na uzyskanie efektu edukacyjnego. Zakres tematyczny kursów był bardzo szeroki i interesujący, a wśród wykładowców znaleźli się światowi eksperci w różnych dziedzinach glaukomatologii. Wykłady programowe na sesjach ogólnych powierzono wyłącznie zaproszonym ekspertom, natomiast wszystkie zgłoszone prace przedstawiano w formie posterów.
Szczególnie interesujące były otwarte sesje poświęcone klinicznemu wykorzystaniu postępu wiedzy – „From Science to Clinic” oraz „The Future of Glaucoma”. Poziom i wiarygodność naukową prezentacji na bardzo ciekawych sesjach satelitarnych organizowanych pod patronatem firm zapewniało przestrzeganie wytycznych zawartych w „Guidelines on Quality and Quantity of Glaucoma Meetings”.
 

Podobnie jak to miało miejsce na Kongresie w Wiedniu, również i tym razem zobowiązano krajowe towarzystwa jaskrowe do wydelegowania 2 oficjalnych reprezentantów na Zgromadzenie Ogólne oraz na uroczystości inaugurujące. Delegacje krajowe miały również obowiązek zaprezentować swoje dokonania w latach 2005-2007 w formie plakatów o ustalonym przez organizatorów schemacie merytorycznym.
SJ PTO przedstawiła w Singapurze plakat (ryc. 1), w którym jako swoje główne dokonania przedstawiła: V Sympozjum Jaskry we Wrocławiu w 2006 roku oraz utworzenie Stowarzyszenia Chorych na Jaskrę. Stowarzyszenie, którego logo ukazuje ryc. 2., zostało zarejestrowane w 2006 r. jako organizacja ogólnokrajowa. Jego członkowie mieli okazję wziąć udział w sesji poświęconej jakości życia z jaskrą, która miała miejsce w czasie V Sympozjum Jaskry we Wrocławiu. Mogli także spotkać się i porozmawiać z biorącymi w tej sesji udział ekspertami (ryc. 3).
Zarząd Sekcji Jaskry PTO oddelegował do prac Komitetu Organizacyjnego WGC jako swoich przedstawicieli prof. Janusza Czajkowskiego, który objął stanowisko przewodniczącego Sekcji w styczniu 2007 roku, oraz mnie. Nieprzewidziane obowiązki zatrzymały jednak Pana Profesora w Polsce. Wobec tego podjęto decyzję, że zastąpi Go Pani prof. Krystyna Czechowicz-Janicka. Niestety, nie był to koniec kłopotów naszej delegacji. Na skutek odwołania samolotu Swissair relacji Warszawa – Zurych zostałyśmy zmuszone do zmiany przewoźnika, co z kolei sprawiło, że w Singapurze wylądowałyśmy z 12-goddzinnym opróżnieniem. Uniemożliwiło to nam wzięcie udziału w inaugurującym Kongres Zgromadzeniu Ogólnym oraz uroczystości otwarcia. Z opóźnieniem także mogłyśmy zaprezentować plakat SJ PTO, który mimo to został pozytywnie dostrzeżony.
Niewątpliwie ogromna odległość dzieląca Singapur od Polski spowodowała, że grupa naszych okulistów uczestniczących w Kongresie była nieliczna. Wśród niemal 500 prezentacji plakatowych z całego świata udało mi się jednak odnaleźć prace tych niestrudzonych Polaków, którym niestraszne ani równikowe temperatury, ani trudy podróży.
Podczas Kongresu w Singapurze zaprezentowano: 2 plakaty przygotowane w ośrodku kierowanym przez prof. Ariadnę Gierek-Łapińską, 3 – reprezentujące zespół prof. A. Stankiewicza (współautorką ich wszystkich jest dr Joanna Wierzbowska – członek aktualnego Zarządu Jaskry), a także 2 z ośrodka wrocławskiego – doc. Marty Misiuk-Hojło i współautorów oraz dr. Radosława Kaczmarka – aktualnego skarbnika Zarządu Sekcji. Ten ostatni w doborowym towarzystwie zespołu badawczego prof. Bardta-Schmidta zaprezentował wyniki swoich badań przeprowadzonych w czasie pobytu na stypendium naukowym w Tuebingen.
Kolejny, 3rd World Glaucoma Congress WGC odbędzie się w dniach 8-11 lipca 2009 r. w Bostonie (USA). Gorąco zachęcam do szerszej reprezentacji naszego kraju. Przez 11 lat działalności Sekcji Jaskry PTO nawiązaliśmy szereg owocnych kontaktów z czołowymi ekspertami glaukomatologii z Europy i Ameryki Północnej. Jesteśmy tam znani i pozytywnie oceniani, warto więc tę opinię umacniać. Aktywny udział w międzynarodowych kongresach z pewnością może temu posłużyć.

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI