Sprawozdanie z XLII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Bydgoszcz, 20-23 czerwca 2007

Bartłomiej J. Kałużny, Adriana Laudencka


W dniach 20-23 czerwca 2007 roku w Bydgoszczy odbył się XLII Zjazd Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, zorganizowany przez Klinikę Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Kierownikiem Komitetu Organizacyjnego i Komitetu Naukowego był prof. dr hab. n. med. Józef Kałużny. Obrady odbywały się w budynku „Opera Nova” i przylegającego Centrum Kongresowego.
W Zjeździe uczestniczyło 1220 okulistów i pielęgniarek okulistycznych z kraju i zagranicy, m. in. z: Brazylii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch.
20 czerwca 2007 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Uchwalono nowy statut i wybrano władze Towarzystwa na nową kadencję. Przewodniczącym na okres trzyletni został prof. dr hab. n. med.
Jerzy Szaflik.
W tym samym dniu (20 czerwca 2007 r.) wieczorem odbyło się uroczyste otwarcie Zjazdu. Uczestników powitał prof. dr hab. n. med. Józef Kałużny, a po nim głos zabrał m. in. prof. Gerhard Lang, członek Academia Ophthalmologica Internationalis i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Światowego Kongresu Okulistów Berlin 2010. Następnie wręczono dyplomy Członków Honorowych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.
Godność Członka Honorowego naszego Towarzystwa otrzymali: prof. Krystyna Czechowicz-Janicka, prof. Bronisława Koraszewska-Matuszewska, prof. Hanna Niżankowska, prof. Krystyna Pecold, prof. Stefan Pojda, prof. Maria Starzycka oraz dr Alfred Warczyński.
Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród za najlepsze prace doktorskie obronione w latach 2004-2007. Nagrody te otrzymali: dr n. med. Bartłomiej Kałużny, dr n. med. Małgorzata Karolczak-Kulesza i dr n. med. Jarosław Kuliński. Następnie uroczystego otwarcia zjazdu dokonał prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik. Po części oficjalnej odbył się recital Janusza Radka z Krakowa.
Następnego dnia, 21 czerwca 2007 r. o godz. 9.00 rozpoczęły się obrady. Podczas całego zjazdu na sali głównej referaty tłumaczono symultanicznie na język polski i angielski.
Referat wprowadzający pt.: „Stan aktualny operacji zaćmy w Polsce” wygłosił konsultant krajowy ds. okulistyki prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik. Mówca zwrócił uwagę, że liczba wykonywanych w Polsce operacji zaćmy jest wciąż zbyt mała, co skutkuje długim okresem oczekiwania przez chorego. Uderzają również dysproporcje dotyczące liczby tych operacji w różnych regionach.
Pierwsza sesja naukowa poświęcona była keratoplastyce. Na uwagę zasługują tu referaty poświęcone przeszczepom warstwowym tylnym rogówki wygłoszone przez E. Wylęgałę oraz E. Rakowską. Stan aktualny keratoplastyki w Polsce omówił prof. Jerzy Szaflik.
„Zaćma i rogówka”, „Chirurgia refrakcyjna” i „Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem” to tytuły kolejnych sesji naukowych przeprowadzonych w tym dniu na sali głównej obrad. Podczas pierwszej z nich interesujące doniesienia na temat niezborności po operacji zaćmy przedstawił prof. Gerhard Lang z Ulm. W trakcie następnej (chirurgia refrakcyjna) omówiono zarówno zabiegi rogówkowe (prof. Stanisława Gierek-Ciaciura), jak i wewnątrzgałkowe (dr Iwona Grabska-Liberek), natomiast do najciekawszych doniesień przedstawionych podczas ostatniej z przytoczonych sesji należy zaliczyć referaty zaprezentowane przez prof. Rogerio Costę z Brazylii, z których jeden poświęcono terapii fotodynamicznej, a drugi – zastosowaniu Avastinu.

 

Obrady następnego dnia (22 czerwca 2007 r.) rozpoczęły się od sesji poświeconej spektralnej optycznej koherentnej tomografii, która wzbudziła duże zainteresowanie. Osiągnięcia na tym polu zaprezentowała klinika bydgoska (Jakub Kałużny, Bartłomiej Kałużny i Bartosz Sikorski).
Kolejne sesje to „Mikrochirurgia – zagadnienia różne” i „Zaćma I”. W trakcie pierwszej z nich prof. Zygmunt Muszyński z Poznania obszernie omówił wymagania dotyczące aseptyki na okulistycznej sali operacyjnej. Zamknięciem dnia była sesja pod nazwą „Okulistyka estetyczna”, która mimo późnej pory zgromadziła wielu słuchaczy. Na uwagę zasługuje tutaj referat M. Kęcika pt.: „Chirurgiczne leczenie zaburzeń estetycznych powiek”.
W ostatnim dniu Zjazdu (23 czerwca 2007 r.) na sali głównej odbyły się kolejno następujące sesje: „Zaćma II”, „Jaskra – chirurgia” i „Zaćma III”. W trakcie tych posiedzeń wiele doniesień przedstawili goście zagraniczni, m. in. R. Packard (Anglia), W. Wehner (Niemcy), F. Grehn (Niemcy) i R. Hagadus (USA).
Równolegle na Sali Kongresowej Manru toczyły się obrady poświęcone innym zagadnieniom. Budziły one tak duże zainteresowanie, że na niektórych sesjach („Obrazowanie dna oka”, „Jaskra”) słuchacze z dużym trudem mieścili się na sali.
Tematyka pozostałych posiedzeń, które odbyły się w tym dniu, dotyczyła: okulistyki dziecięcej, narządu łzowego, powierzchni oka, spojówek i oczodołów, diagnostyki laboratoryjnej, obrazowania powierzchni oka i dna oka, genetyki, jaskry, guzów i in.
W ostatnim dniu Zjazdu (23 czerwca 2007 r.) odbyła się sesja pielęgniarska. Zgromadziła ona ok. 110 osób. Podczas sesji wygłoszono 12 referatów, w większości przygotowanych i zaprezentowanych przez pielęgniarki. Poziom merytoryczny i sposób prezentacji tych prac należy ocenić wysoko. Wystąpienia pochodziły z dwóch ośrodków: Kliniki Okulistycznej Akademii Medycznej w Bydgoszczy oraz Kliniki Okulistycznej II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Poza referatami zaprezentowano 53 plakaty poświęcone różnorodnym aspektom okulistyki.
W Zjeździe wzięło udział 41 firm, wśród nich Alcon i Pfizer jako sponsorzy. Większość stoisk była bardzo dobrze przygotowana, również pod względem plastycznym.
Łącznie odbyły się 23 sesje naukowe, podczas których zaprezentowano 150 referatów i 53 plakaty.
W przeddzień i w trakcie Zjazdu zorganizowano 8 kursów dotyczących zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, spektralnej optycznej koherentnej tomografii, zastosowania HRT, zaćmy u dzieci, zezów pionowych, oczopląsu, obliczania mocy soczewek wewnątrzgałkowych i diagnostyki ultrasonograficznej siatkówki. Kursy cieszyły się dużym zainteresowaniem, a ich poziom merytoryczny był bardzo wysoki. Kurs poświęcony SOCT zgromadził 80 osób.
Na część towarzyską Zajazdu złożyły się dwie imprezy. W czwartek spotkaliśmy się w kompleksie restauracyjno-hotelowym „Pałac” na koncercie zespołu Kombi. Mimo deszczu wszyscy bardzo dobrze się bawili. Piątkowy wieczór spędziliśmy na „Polanie Różopole” jako uczestnicy „Biesiady romskiej”. Tym razem koncertowały dwie kapele cygańskie, które sprawiły, że doskonała zabawa trwała niemal do rana.
W sobotę (23 czerwca 2007 r.) prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik zamknął obrady, dziękując organizatorom oraz uczestnikom za wysiłek, który włożyli, aby Zjazd można było uznać za sukces naszego Towarzystwa.

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI